32. Kom tot Jezus… en word gebouwd

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijk bouwen op het goede fundament.
Geestelijk bouwen op het goede fundament.

We worden door het Evangelie geroepen tot het huisgezin van God. Als je gelovig tot God en Jezus komt, ga je deel uitmaken van het bouwwerk van God. Paulus zegt van de gelovigen in 1 Kor. 3:9: ‘Gods bouwwerk bent u.’Je wordt er een onderdeel van.

Jezus is de door God uitverkoren en kostbare hoeksteen, waarop je gelovig kunt bouwen, steunen en rusten. Bij Hem ben je veilig en vind je houvast. We worden bemoedigd in vers 6: ‘Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.’ We lezen in het volgende vers: ‘Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar.’ Gelden deze woorden ook voor jou? Waarom is Hij zo kostbaar voor jou?

Jezus Christus is de hoeksteen van het bouwwerk van God, waar gelovigen worden opgebouwd.
Jezus Christus is de hoeksteen van het bouwwerk van God, waar gelovigen worden opgebouwd.

Volgens Efeze 2:22 word je dan ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.’ 

Groeien we geestelijk op als een gelovige in de tempel van God?
Groeien we geestelijk op als een gelovige in de tempel van God?

Voordat we over dit onderwerp nadenken, moeten we goed beseffen dat onze Schepper ook de Bouwer is van een vernieuwd geestelijk huis. Tempelbouwer Salomo leert ons in Psalm 127:1: ‘Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan…’

Het wordt mooi verwoord en gezongen in Opwekking 713:

‘Als U het huis niet bouwt, is mijn moeite tevergeefs’.

Hier volgt de Nederlandse tekst van Peter van Essen:

Alles wat ik ben behoort U toe
en al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij U.
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;
het dienen van mijn Heer
is nu het hoogste doel voor mij

Refrein:
Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
iets dat blijvend is,
waarvan U zegt: Goed gedaan.

Zo gauw wens ik wat U een ander geeft
en zie ik niet de gaven die U mij gegeven heeft.
Heer, blaas het vuur aan dat U eens begon;
ontsteek in mij een liefdesvuur
dat iedereen zal zien.

Voor de glorie van Uw Naam.
Glorie van Uw Naam!  (2x)

Je kunt het beluisteren via de volgende link, en het biddend meezingen:

YouTube-video Als U het huis niet bouwt

Bouwstenen voor het geloofsleven

Op de volgende afbeelding zie je een aantal belangrijke geestelijke bouwstenen voor het geloofsleven. Deze bouwstenen en eigenschappen zijn nodig voor de opbouw van een geestelijk gezond leven voor de individuele gelovige en de christelijke gemeente. Gelovigen behoren toe te groeien naar het beeld van Jezus. De gelovigen zijn het lichaam, waarvan Jezus het Hoofd is. Je kunt dit lezen in Efeze 4:15-16.

Het DNA van het hoofd is bij mensen ook aanwezig in de andere delen van het lichaam. Iedere cel van het lichaam bevat hetzelfde DNA. Zo hebben alle gelovigen dezelfde kenmerkende eigenschappen en processen nodig voor geestelijke groei en opbouw. De genoemde eigenschappen op de afbeelding zijn er voor nodig. Het wordt allemaal gebouwd op het fundament van de persoon en het werk van Jezus Christus. Het rust tevens op het Woord van God en de leer van de apostelen en profeten (Efeze 2:22).

De afbeelding hieronder is geschikt om jezelf te toetsen en voor gezamenlijke opdrachten. Ik wil dit D.V. nog gaan uitwerken in groepsopdrachten.

Geestelijke bouwstenen voor het geloofsleven

Geestelijke bouwstenen voor het geloofsleven

Kom tot leven en bloei bij Jezus

Lezen 1 Petrus 2:1-10.

Door het Woord van God kom je geestelijk tot bloei en kun je opgroeien. Je leest dat in 1 Petr. 2:2. Je proeft dan dat de Heere goedertieren is. Vers 3: ‘Indien u tenminste geproefd hebt, dat de Heere goedertieren is.’ De gedachte in 1 Petr. 2:3 is volgens de Studiebijbel: ‘Gelovigen, nu jullie de smaak te pakken hebben, ga op die weg dan verder. Dat ‘geestelijk proeven’ ziet op het leren kennen van de goedheid van de Heere God en Jezus Christus.

Voor het woord ‘goedertieren’ lezen we hier in het Grieks: ‘chrēstos’, een vertaling vanuit het Oude Testament. Denk hierbij aan de Septuaginta. Het is een vrije weergave van Petrus van Psalm 34:9: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.’Het wordt gebruikt voor dingen die men eet en drinkt die ‘bruikbaar en goed’ zijn. Het wordt ook gezegd van personen. De betekenis naar God en Christus toe is: goedertieren, vriendelijk, mild, zachtmoedig. Heb je God en Jezus zó leren kennen?

In vers 4 worden we opgeroepen: ‘En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar.’ Jezus is de door God uitgekozen levende steen, waaraan wij moeten worden verbonden. Deze ‘Steen’ is levend, omdat Hij is opgestaan uit de dood, en omdat Hij leven geeft (Joh. 10:10). Nader tot Jezus, neem de toevlucht tot Hem, vertrouw op Hem, steun op Hem, en hecht je aan deze levende Steen.

Is Jezus Christus voor je als een levende steen, waarop je vertrouwt en waar je kunt schuilen?
Is Jezus Christus voor je als een levende steen, waarop je vertrouwt en waar je kunt schuilen?

Ben je al gehecht aan Jezus,

met een onlosmakelijke levensverbinding?

Deze relatie van eeuwige liefde

kan nooit meer worden verbroken.

Verbonden door Liefde en geloof

Deze liefde is sterker dan de dood Hoogl. 8:6. De HEERE spreekt tot Zijn volk (Israël) in Jeremia 31:3-4: ‘Met eeuwige liefde heb ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden…’ Als je de trekkende liefde van God in je hart ervaart, mag je weten dat Hij met je bezig is. Hij belooft je te zullen bouwen. De Heilige Geest is bezig een verbinding te leggen tussen de levende steen Jezus Christus en de gelovigen.

Hebben we een rotsvast vertrouwen in de vaste Rots van ons behoud?
Hebben we een rotsvast vertrouwen in de vaste Rots van ons behoud?

In verbondenheid met Jezus groeien we geestelijk gezond op

Zoals een boom hebben we dan ook houvast aan een onwankelbare Rots

Geloof en liefde verbinden en hechten ons aan Jezus. Je wordt dan verbonden aan het leven, en het leven van Jezus stroomt dan vanzelf in je. Door het geloof lig je eigenlijk geestelijk aan het infuus. Het bloed van Jezus reinigt ons, en doet ons leven. Van Jezus wordt gezegd in de Engelse vertaling van 1 Kor. 15:45 dat Hij ‘tot een levend-makende Geest’ geworden is. Er staat in het Engels: ‘The first Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit.’  Als je door het geloof aan Jezus verbonden wordt, kom je geestelijk tot leven.

Laat je bouwen

We lezen erover in 1 Petr. 2:5: ‘Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis…’ In het Grieks staat er: ‘Laat u bouwen.’

Hoe vormen we een eenheid?

Een huis wordt opgebouwd en vernieuwd door passende stenen. Zo gaat dat ook op geestelijk gebied. De stenen passen ook bij elkaar. Ze lijken op elkaar en sluiten bij elkaar aan. We behoren elkaar op te bouwen in het geloof. Daarbij worden we aan elkaar verbonden met het cement van de liefde.

Hoe kunnen we passend worden gemaakt voor een nieuw geestelijk huis? om samen een nieuwe eenheid te vormen...
Hoe kunnen we passend worden gemaakt voor een nieuw geestelijk huis? om samen een nieuwe eenheid te vormen…

Samen vormen we dan een prachtige eenheid, naar het doel van onze Schepper, Die ons leven ook vernieuwt.

Het gaat hier over levende organismen, levende stenen. Het zijn levende leden van het lichaam van Christus. Gelovigen zijn leden van het lichaam, waarvan Jezus het hoofd is (Kol. 1:18 en 1 Kor. 12:12-27). Samen vormen ze het lichaam van Christus, en afzonderlijk zijn ze Zijn leden (1 Kor. 12:27.) Alles moeten we doen tot opbouw van het huis(gezin) van God.

We kunnen worden ingepast in het plan van onze Maker, Die ons kan vernieuwen en helen.
We kunnen worden ingepast in het plan van onze Maker, Die ons kan vernieuwen en helen.

Levende stenen als onderdelen van een lichaam

Een ingevoegde levende steen zou je kunnen vergelijken met bot dat wordt geplaatst in een lichaam, op een plaats waar nog iets ontbreekt. Daarbij moet het nieuwe bot stevig worden aangedrukt en aangehecht. Het wordt dus vastgezet aan het lichaam. Zo worden gelovigen in het lichaam van Christus ingelijfd.

Het bot moet er helemaal in vastgroeien. Bij een medische ingreep is het de bedoeling dat het getransplanteerde bot net zo stevig wordt als het bot waar het ingegroeid is. Het nieuwe bot moet voldoende de tijd en de kans krijgen om één te worden met het lichaam. Deze ombouwperiode neemt in het natuurlijke leven ongeveer 3 tot 6 maanden in beslag. Ook op geestelijk gebied moet je de tijd en de kansen benutten om door het vastklemmende geloof in te groeien in het lichaam.

Er zijn ook risico’s na een bottransplantatie in het menselijk lichaam:

– er kan een infectie optreden;

– het bot kan niet goed of onvoldoende ingroeien,

– en het bottransplantaat kan zelfs worden afgestoten.

Het zal duidelijk zijn dat voor een operatie alles eerst goed gereinigd en geregeld wordt, om infecties en complicaties te kunnen voorkomen. Daar zitten ook lessen voor het geestelijk leven in. Zorg ervoor dat er geen vuil of verontreiniging meekomt. Een grondige bekering van zonden is van groot belang! Let erop dat je volledig ingroeit in het lichaam. Neem niets mee wat kan afstoten. Daarvoor is het belangrijk dat je jezelf goed aanpast bij de eenheid van het lichaam van Christus.

Verder speelt de blijvende doorstroming van het leven in het lichaam een belangrijke rol. Wij hebben daarbij het reinigende bloed van Jezus nodig.

Samen vrucht dragen vanuit de stam

Een verhelderend beeld uit de Bijbel is het inenten van een tak in een olijfboom (Rom. 11:17-24) of in een wijnstok (Joh. 15:1-8). Bij de bomen wordt er geënt om eigenschappen te kunnen versterken. Een sterke onderstam kan veel voedingstoffen opnemen en doorgeven aan de ingeënte tak, zodat deze veel vrucht kan dragen. Als deze aan de stam is vastgegroeid, ontvangt de tak voortdurende voeding. Een grote stam kan veel takken dragen en voeden, die samen dezelfde vrucht geven en een prachtige eenheid vormen. Ook hierin zitten diepe lessen voor het geloofsleven.

We kunnen alleen maar groeien en vrucht dragen vanuit de Wijnstok: Jezus Christus, Die ons voedt en draagt

In de voorbeelden hierboven is aangegeven hoe we verbonden worden, en gehecht moeten blijven, aan het levende lichaam van Jezus Christus. Los van Hem kunnen we geestelijk niet leven. Zonder de geloofsvereniging met Hem zijn we tot eer van God niets uitrichten. Jezus is de Rots waarop wij kunnen bouwen.

Een hemelse roeping

Je krijgt dan ook taken in de dienst van God. Lees 1 Petrus 2:1-10 maar eens in het verband van de andere tekstgedeelten.

In Hebreeën 3 wordt gesproken over de hemelse roeping. In vers 4 lezen we dat God het huis heeft gebouwd. Wij kunnen ontrouw zijn, maar worden aangespoord om gelovig vol te houden. In Hebr. 3:6 worden we geleerd: ‘Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.’

Liefdevol bouwen op het fundament

Er moet (verder) worden gebouwd op de waarheid van het Woord van God en het Evangelie van Jezus Christus (1 Kor. 3:11). Op de woorden van Jezus kun je veilig bouwen. Je bouwt dan niet op zand, maar op de rots.

Is ons geestelijk huis op de rots gebouwd?
Is ons geestelijk huis op de rots gebouwd?

Jezus leert ons in Matth. 7:24: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.’

Intussen blijven we ‘werk in uitvoering’ op de bouwplaats van de Heilige Geest. Zijn we bereid om ons te laten leiden door de Heilige Geest? Worden we gevormd naar het beeld van Jezus, zodat we mooi aansluiten bij de hoeksteen, waarvan we het moeten hebben? We behoren te lijken op Jezus, en samen een prachtige eenheid te vormen. Als het goed is gaan de levende stenen zich steeds beter hechten aan de hoeksteen Jezus, en ook aan elkaar.

De liefde is als het cement van een stevig gebouw.

De liefde van Jezus zal ons de eenheid geven die nodig is!

Efeze 4:15 wekt ons op: ‘Maar dat wij , door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.’

De opbouw in de liefde komt voort uit Jezus Christus, zoals je kunt lezen in Efeze 4:16.: ‘Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.’

Stenen voor ons geestelijk huis moeten worden gevormd.
Stenen voor ons geestelijk huis moeten worden gevormd.

Hoe worden we gevormd?

Het is belangrijk dat we worden gevormd naar het juiste beeld, naar het plan van de beeldhouwer. Ik denk hierbij aan de bekende Italiaanse beeldhouwer Michelangelo (1475-1564). Hij had het plan om een paard te maken uit een blok marmer. Een bezoeker zag hem bij het enorme blok van 2 meter bij 2 meter breed. Hij vroeg Michelangelo wat het geheim was: ‘Hoe doet u dat toch? dat hakken, zagen, beitelen, schuren, polijsten, totdat er een schitterend paard staat?’ Michelangelo reageerde: ‘Och, dat is toch gemakkelijk. Dat Paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat geen paard is.’

Beeldhouwer Michelangelo hakte alles weg wat geen paard was. Wat kan er geestelijk van ons worden gemaakt?
Beeldhouwer Michelangelo hakte alles weg wat geen paard was. Wat kan er geestelijk van ons worden gemaakt?

Daar zit voor ons een mooie les in. Om geestelijk pasklaar te worden gemaakt om als steen in te kunnen passen in het bouwwerk van God, dient alles in ons te worden verwijderd wat geen geschikte steen is.

Abraham ‘verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en Ontwerper is’ (Hebr. 11:10). Alles moet gebeuren naar Gods plan. Willen wij ons daarnaar schikken?

Ben je bereid om jezelf aan God over te geven, om in Zijn handen gevormd te worden, om pasklaar te worden voor Zijn hemels Koninkrijk? Wil je zijn als klei in de hand van de hemelse Pottenbakker? Veel stenen zijn ook van klei gemaakt.

Zijn we bereid om ons te laten kneden?
Zijn we bereid om ons te laten kneden?

Wat vind je van Opwekking 598 hieronder? Het lied is van Darlene Zschech en vertaald door Mireille Schaart. Kun je het meebeleven en bidden meezingen?

Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar Uw plan.

U roept mij zacht in Uw nabijheid;
daar vind ik kracht,
Uw geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe ik steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij o Heer,
dichter naar U toe.

Refrein:

Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.

God kan iets moois maken van ons ongevormde leven. Leg je leven maar in Zijn sterke hand!
God kan iets moois maken van ons ongevormde leven. Leg je leven maar in Zijn sterke hand!

Bouwen aan de tempel

In het Oude Testament zien we het ook letterlijk gebeuren dat de stenen pasklaar werden gemaakt voor de bouw van de tempel. Zie dit in 1 Kon. 5:17-18 en 1 Kon. 6:7, waar de opdracht van koning Salomo wordt uitgevoerd. In het Oude Testament wordt veel uitgebeeld en uitgelegd wat de gelovigen vanaf het Nieuwe Testament door de eeuwen heen beleven en leren.

Zowel de tabernakel als de tempel moesten voor de eredienst worden gemaakt naar het plan en de voorschriften van God. Dat vereist stipte gehoorzaamheid van de bouwers! Het werd Mozes geopenbaard op de berg. Salomo wist zich ook afhankelijk van de HEERE. Je kunt zijn gebed lezen bij de inwijding van de tempel in 2 Kron. 6:12-42.

De heerlijkheid van God in het huis

Zoals bij de tabernakel kwam ook de heerlijkheid van God in de tempel, zoals je leest in 2 Kron. 7:1-3. De aanwezigheid van de wolk in de tabernakel en de tempel is tevens de aanwezigheid van de Heilige Geest en de heerlijkheid van God.

Ook nu nog kan de aanwezigheid en heerlijkheid van God de gelovigen vervullen. Je ziet het op de Pinksterdag. Velen hebben het door de eeuwen heen ervaren. Paulus roept op in Efeze 5:17: ‘Word vervuld met de Geest.’ Dat is een daad van God, maar ook een blijvende opdracht voor de gelovigen (wat je ziet in de Griekse grondtekst, waarin de werkwoordsvorm passief en praesens is). De gelovigen worden hierin dus opgeroepen: ‘Wordt voortdurend vervuld met de Geest.’

Door het werk van Jezus Christus wordt de kerk gebouwd, en kan de heerlijkheid van God weer worden ervaren in Zijn huis.
Door het werk van Jezus Christus wordt de kerk gebouwd, en kan de heerlijkheid van God weer worden ervaren in Zijn huis.

Wil je ook de heerlijkheid van God ervaren?

We hebben een voortdurende opwekking nodig. Wat kunnen we daardoor doen? Gehoorzaam het Woord van God, laat je leiden door de Heilige Geest en laat de liefde van Jezus heersen in je hart. We moeten het hebben van de genade van God, die is beloofd aan de gelovigen. Laten we biddend en gelovend verder op Hem bouwen.

Je kunt het meezingen met het lied ‘Ik bouw op U’ uit Opwekking 124:

YouTube-video opwekking 124 Ik bouw op U.avi

Laat je ook bemoedigen door de tekst van Breitkopf & Hartel:

Ik bouw op U,
mijn schild en mijn Verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in Uw bescherming;
ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

Ik bouw op u,
mijn schild en mijn verlosser,
Gij voert de strijd, de hulde is u gewijd.
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.

Geestelijk bouwen op het goede fundament.

Geestelijk bouwen op het goede fundament.

 Opdrachten

1. Wanneer bouw je geestelijk op het goede fundament?

2. Bespreek samen Efeze 2:19-22. Waar rust het christelijk geloof op? en waarom is dat een stevig, onwankelbaar fundament?

3. Hoe betekent het voor je als geestelijk wordt opgebouwd tot een woning van God, in de Geest?

4. Hoe kun je bouwen op het Woord van God en het Evangelie van Jezus Christus?

5. Wat kunnen we leren van 1 Korinthe 3:10-17?

Wanneer bouwen we ons geestelijk huis op de rots?

Wanneer bouwen we ons geestelijk huis op de rots?

6. Een goed fundament kan een sterke rots zijn. Jezus leert ons in Mattheüs 7:24-27 dat geestelijk op de rots of op zand kunt bouwen. Denk samen na over dit tekstgedeelte. Wat valt je hierin op?

7. Wanneer bouw je volgens deze teksten op de rots en op het zand? en wat zijn de gevolgen?

8. Waar heb je in je leven zoal niet op gebouwd, vertrouwd en gesteund, wat verkeerd heeft uitgepakt voor jou? Waarom? Vertel dat in enkele zinnen.

9. Waar heb je op gebouwd, vertrouwd en gesteund, wat je juist wel heeft opgebouwd en geholpen? Vertel hoe dit was en wat het dit met je heeft gedaan.

10. God is onze Schepper, Die ons geestelijk ook kan vernieuwen en opbouwen. Hij wil met Zijn Geest ook wonen in de gelovigen. Wat betekent dit voor jou?

11. Ons geloof moet gericht zijn op Jezus Christus. Zijn persoon en werk moeten we zien als het fundament en de hoeksteen waarop we bouwen. Hoe bouw je in het geloof op Hem? Wat kun je daar dagelijks en praktisch aan werken?

12. We behoren aan Jezus gehecht te zijn in geestelijke levensverbinding. Dat is een onlosmakelijke relatie van liefde en geloof. Kun je iets vertellen over jouw gehechtheid aan Jezus? Hoe werkt dat in deze relatie? en hoe kun je dat vergelijken met een huwelijksrelatie?

13. Wat kunnen we hierover leren van het voorbeeld van een transplantatie van een bot in een lichaam?

14. Bespreek eens het bijbelse voorbeeld  van de inenting van een tak in een olijfboom, in Romeinen 11-17-24? Vergelijk dit eens met het geestelijk ingeplant zijn in Jezus. Wat werkt dit uit in ons leven?

15. Wat is daarbij nog meer verhelderend in het voorbeeld van de wijnstok en de ranken in Johannes 15:1-8? Wat kan er zonder Jezus niet gebeuren? Hoe kun je geestelijk wel groeien en vrucht dragen?

Gebed in de groepjes

 

Afsluiting met een lied

Samen nadenken over de tekst van Opwekking 695. Daarna beluisteren, en dan gebed met proclamatie. Het lied ‘Ik bouw op Jezus’ is van William  B. Bradbury, en vertaald door Harold ten Cate.

Ik bouw op Jezus, anders niet;
het is Zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt,
wordt niet beschaamd.
Ik steun alleen op Jezus’ naam.

Refrein:
Hij is de rots waarop ik sta;
de vaste grond voor mijn bestaan,
de vaste grond voor mijn bestaan.

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij Zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.

Refrein

Ik bouw op Jezus, anders niet;  )
het is Zijn bloed dat redding biedt  ) 3x

Want Zijn belofte en Zijn bloed
die doen mij sterk staan in de vloed.
Als alles wankelt rondom mij;
mijn fundament, mijn hoop blijft Hij.
Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.

Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid.

Refrein 2x

De vaste grond voor mijn bestaan.

 YouTube-video opwekking 694 met tekst