Les 10. Liefde en acceptatie

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

We hebben licht en liefde nodig

De liefde van God komt in het Evangelie tot je, lokt je aan en maakt je actief. Je kruipt dan naar het licht en de warmte toe.

Een gelovige is als een klein klimplantje. Klimplantje Geloof heeft het hout nodig om omhoog te kunnen klimmen uit het stof. Wat is het klimplantje waard zonder licht en houvast? Je hebt houvast, licht en liefde nodig in je leven!

Ben je ook als zo’n klimplantje?

Klem je dan maar vast aan het ruwhouten kruis!

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. Door de liefde van Jezus word je gevangen! Hij accepteert je. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen.

Gods liefde doordringt als een lichtstraal de duisternis

1. Wat kun je leren van de afbeelding en de tekst van het zonlicht, het kruis en het klimplantje?

Liefde, licht en waarheid komen tot ons vanaf het kruis, waar Jezus de weg naar het eeuwige geluk heeft geopend. Voor geestelijk herstel moeten we elkaar brengen aan de voet van het kruis, waar Gods licht en liefde schijnen.

 

Laat de volgende tekst uit Opwekking 334 maar eens op je inwerken: (Gemaakt door Graham Kendrick. Ned. Vert. K. Stelma.)

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen;
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,
levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Heer, ik wil komen in Uw nabijheid, 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

(refrein)

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom, Heilige Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

 

2. Welke uitwerking heeft het Licht en de liefde van Jezus?

     Bespreek hierbij Opwekking 334 hierboven

Hieronder kun je de PowerPoint voor een presentatie van deze sessie aanklikken:

PowerPoint Geestelijk herstel door liefde en acceptatie

In Johannes 1 zien we dat Jezus Christus als het Licht der wereld de mens verlicht. Het grondwoord ‘phōtizō’ in vers 9 betekent ‘ergens licht op doen schijnen’, maar houdt mogelijk ook een innerlijk verlichten in.

Jezus getuigt in Joh.12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Het Licht is sterker dan de duisternis, zodat het doordringt tot in het duistere hart. Hoe kunnen we  het Licht in ons hart toelaten?  Wat zullen wij door het geloof dan gaan doen?

Je ziet op de afbeelding dat het meisje al een kaars heeft aangestoken, om het Woord van God te bestuderen. Ze gebruikt de middelen die nodig zijn om het Licht der wereld te vinden. Ze heeft een hart dat verlangt naar het contact met God. Hij heeft Zich geopenbaard in Zijn Woord. Als je daar biddend en vertrouwend in zoekt, zul de redding in Jezus ook vinden. Dat wordt ons beloofd in het Woord van God.

Door het licht en de liefde van Jezus wordt onze liefde opgewekt, en herkennen wij ons in het lied van Tim Hughes  (vert. Peter van Essen):

Licht van de wereld,

U scheen in mijn duisternis;

Nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,

Bij U wil zijn elk moment. 

3. Hoe kunnen we  het Licht in ons hart toelaten?

   (Betrek bij je antwoord de tekst, de afbeelding en het lied hierboven.)

Verwondering en aanbidding

Als het licht en de liefde van God tot mij komen, is er in mijn hart verwondering, nederigheid en dankbaarheid. Dan wordt God pas echt belangrijk in mijn leven. Dan wil ik God liefhebben, eren en aanbidden. Dan wil ik Jezus als het Licht der wereld blijven volgen. Herken je dat ook in je leven?

Je ziet het in de woorden van opwekking 418 vertaald door Mireille Schaart (Tekst en muziek: Wayne & Cathy Perrin: ‘When I look into Your holiness’.) Het volgt hieronder. We kunnen het meezingen:

Als ik opzie naar Uw heiligheid, 
mij verbaas over Uw lieflijkheid,
dan vervagen de dingen rondom mij 
door Uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij Uw hart,
als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.

Heer ik aanbid U (2x)
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U (2x)
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer

YouTube-video 418 Als ik opzie naar Uw heiligheid

4. Welke uitwerking heeft het heldere licht van God in je leven, zoals je ziet in de tekst van Opwekking 418 hierboven?

De onweerstaanbare kracht van het Licht

Door de kracht van Gods licht en liefde worden we verlicht, verwarmd en vernieuwd. We zien het ook bij de uitwerking van het zonlicht in de natuur. Sommige bloemen gaan open door het zonlicht. Ze lijken in het donker van de nacht wel te slapen. Zo is het ook bij ongelovige mensen. Zij zijn geestelijk dood in hun duistere zonden. Zij worden in Efeze 5:14 opgeroepen:‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.’

 Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien

Het licht en de gesloten bloem.

God komt met Zijn licht en liefde tot een hart dat voor Hem gesloten is. Waardoor gaat ons hart dan open? Denk eens aan een gesloten bloem en het zonlicht. Hieronder zie je een zonnebloem die zich helemaal heeft geopend:

Dit is een mooi voorbeeld van een gesloten hart dat gaat beseffen dat hij iets buiten  en boven hem nodig heeft. Ons verlangen moet worden gewekt naar iets hogers. Door het Woord van God en de werking van de Heilige Geest gaan we dat inzien. Wij gaan dan reageren op het licht en de liefde van God.

5a. Een bloem gaat ‘s morgens open: doet de zon dat, of de bloem?

5b. Wie opent ons hart voor het licht en de liefde van God?

       (Wat doet Hij en wat doen wij?)

 

De zieke oester en het gesloten hart

In het volgende voorbeeld gaat het over een zieke oester. Een onderzoeker heeft een symptomen van een besmettelijke ziekte ontdekt bij een oester in de Oosterschelde. De kwekers in Yerseke zijn erg bezorgd. De oester ligt droog op het zicht, en nu moet deze worden geopend en onderzocht.

Het probleem is, dat de oester zich daarvoor niet wil openen. Het mag niet worden geforceerd door een schroevendraaier, om beschadigingen te voorkomen. De oester houdt zich bij de pogingen angstvallig gesloten. Zo is het ook bij een ongelovig hart van een mens. Je kunt het niet met geweld forceren als het gaat om het geloof. Ons hart moet van binnenuit worden geopend. De angst en weerstand moeten verdwijnen, en de wil moet omgaan.

Bij de mossel geeft de onderzoeker het na enkele pogingen op. Dan stijgt het water door de opkomende vloed. De oester komt onder water. De onderzoeker kijkt nog even om… en ziet ineens dat de oester zich vanzelf heeft geopend.

Het blijkt dat het diertje zich nu veilig voelt, en doorheeft dat er iets buiten in het water is wat hij nodig heeft. Als de oester droog ligt, houdt hij zich gesloten. En ook als het water bevroren is, zal de oester zich ook niet openen.

Dit is een mooi voorbeeld van een gesloten hart dat gaat beseffen dat hij iets buiten  en boven hem nodig heeft. Ons verlangen moet worden gewekt naar iets hogers. Door het Woord van God en de werking van de Heilige Geest gaan we dat inzien. Wij gaan dan reageren op het licht en de liefde van God. De stromen van levend water komen dan als een warme vloed over ons heen. Geen uitgedroogd, bevroren of verkild hart is daar tegen bestand.

6. Wat kunnen we leren van het voorbeeld van de zieke oester en het openen van een  gesloten hart?

7. Hoe is jouw hart geopend voor het Evangelie? Wil je er iets over vertellen?

 

Licht en Waarheid

Tijdens de ‘Sta op cursus Geestelijk herstel’ zoeken we samen naar geestelijk bevrijding en herstel van beschadigde emoties. Wij doen dat in het licht van het Woord van God en het Evangelie. Waarheid en liefde zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Het licht moet in de duisternis schijnen, om het kwaad te ontmaskeren. De oorzaken moeten aan het licht komen. Voor herstel en genezing moeten de oorzaken worden ontdekt.

Wie is Jezus voor ons?

Samen lezen: Johannes 8:31-36 en 14:6

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Door Hem te kennen, leren we ook het Licht en de Waarheid kennen. Als wij de waarheid van Jezus zullen geloven, kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:31-36).

Jezus is het Licht, de Weg, de Waarheid en het leven

8. Op welke wijze zal de Waarheid ons vrij kunnen maken?

     (Betrek hierbij Joh. 8:31-36.)

9. Ken je Jezus al als het Licht, de Weg, de Waarheid en het Leven?

     Wat kun je ervan vertellen?

Door Jezus ziet God naar ons om

Open de deur van je hart voor het bevrijdende werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

Samen lezen: Johannes 8:12, 12:35-36 en 46

Jezus Christus is het Licht der wereld. (Zie Joh.8:12, 12:35-36, 46.) Als je oprecht tot overgave aan Jezus Christus bent gekomen, mag je met Hem in het licht wandelen.

10. Hoe kun je met Jezus in het licht blijven wandelen?

Bidden met en voor elkaar in de groepjes

Afsluiting met een liederen

Liefde en acceptatie door Jezus

Luister naar het aangrijpende lied van Sela over het lijden en sterven van Jezus. (Je kunt het vinden in Opwekking 706.) Zie er in wat dit betekent voor ons als we door genade in Hem mogen geloven. In dit lied zie je dat er door de liefde van God en het offer van Jezus weer volledige acceptatie is voor de gelovigen. Door de liefde en genade van God is het mogelijk om Jezus in je leven te accepteren. Ontvang Hem biddend in je hart!

Door het offer van Jezus is er liefde en acceptatie

voor hen die Hem door genade accepteren in hun hart 

Lees en beluister maar eens dit toepasselijke lied van Sela:

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt. © Stichting Sela Music

Je kunt het via de link hieronder beluisteren:

Ontvang Zijn liefde…

Denk bij de gezamenlijke afsluiting na over lied 596 van Opwekking: ‘Uw liefde, stralend als de zon’. Ontvang het biddend en verlangend in je hart. Je kunt daarbij beide handen geopend voor je houden.

Beluister het lied via de link en zie de tekst eronder:

Opwekking 596 – Uw liefde, stralend als de zon

Uw liefde, stralen als de zon,
sterker dan de wind,
zuiver als een bron,
waar ik verfrissing vind.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Genadig droeg U elka last,
mijn zonde en mijn pijn,
Nu heelt mijn hart
en mag ik bij U zijn.
Oh, ik ontvang uw liefde.

Refrein:
Doordrenk mij Heer, o schenk mij meer
van Uw liefde in mijn dorstig hart.
Doorstroom mij, ik dorst naar u;
doordrenk mij Heer.

Ik kom en leg nu elke last
dankbaar voor U neer.
Ik geef U heel mijn hart
en voel Uw vrede weer.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

(Refrein 2x)

Opwekking 596 is van Stuart Townend en vertaald door Peter van Essen.

Mogelijkheid tot nazorg