30. Geestelijke strijd, gelovig gebed en overwinning door Jezus Christus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijke strijd en gelovig gebed

Tijdens de woestijnreis vielen de Amalekieten bij Rafidim de Israëlieten in de achterhoede aan. Dit woestijnvolk stamde af van Ezau, en staat symbool voor de vijanden van het volk van God. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakke mensen, die moe en uitgeput waren en achteraan liepen, versloeg. Zo zullen ook de kwade geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Er wordt vertaald dat Amalek de achterhoede afsneed, terwijl de Israëlieten vermoeid en uitgeput waren. De achteropgeraakte Israëlieten waren weerloos.

Het is gevaarlijk als je geïsoleerd raakt

in de geestelijke strijd.

Gelovigen hebben elkaar hard nodig. Ga niet alleen door het leven, die last is te zwaar. Ga tot de Middelaar: laat Jezus je sterkte geven! In de Naam van Jezus kun je overwinnen in het gebed. Mozes was ook als een middelaar voor Israël (zie Ex. 32:30-35). Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak voor de gelovigen. Wat betekent dat voor je als je in een geestelijke strijd bent verwikkeld?Raak niet geisoleerd in de geestelijke strijd

Hieronder kun je aanklikken op het PDF-document

met de opdrachten van deze sessie:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel bij Dag 15 – deel 4

Geestelijk strijd en gelovig gebed

Aan het einde van dit artikel kun je ook aanklikken op een extra opdrachtenblad met liederen, teksten en bijbehorende vragen.

***

Overwinnen op de top van de heuvel

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend en gelovig werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden.

Opheffen van de handen van Mozes

Het opheffen van handen is een gebedshouding in het Oude Testament. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst kan het opheffen van handen hier ook de symbolische betekenis hebben van ‘machtig zijn’ en triomferen’. De Studiebijbel verklaart: ‘Doordat Mozes de handen opheft, proclameert hij Gods macht en weert hij vijanden af.’ Dit is een belangrijk gegeven om te  kunnen overwinnen in de geestelijke strijd. Het is de kracht van de proclamatie en het inroepen van Gods macht tegen de geestelijke vijanden en kwade machten die de gelovigen bestrijden.

Strijden in de wapenrusting

We worden opgeroepen in Efeze 6:11 om de geestelijke wapenrusting van God aan te doen. Daarvoor lezen we in vers 10:‘Word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.’

Strijd tegen kwade machten

We zullen in deze sessie aangegeven hoe je kunt overwinnen door geloof en gebed in je geestelijke strijd. En wat denk je van de kracht van ‘proclamatie’?

Aaron en Hur ondersteunden op den duur de handen van Mozes. Daardoor overwon Israël onder de krijgsoverste Jozua in de kracht van God de Amalekieten. Hij verzwakte de Amalekieten door velen van hen te doden (Ex. 17:13).

Bid zonder ophouden Mozes Aaron en Hur

We kunnen de aanvallen van de kwade, demonische geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed. In Openbaring 12:14 lezen we dat aan de vrouw twee vleugels van een grote arend zijn gegeven, opdat zij zou vliegen in de woestijn, om buiten het gezicht van de slang te komen. Dat zijn de vleugels van geloof en gebed.

Gebruik de vleugels van geloof en gebed

Deze vleugels zijn nodig om te vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91). Bij het overwinnend gebed neemt het geloof een hoge vlucht. Op de hoge plaats op de heuvel werd de strijd tegen de vijand gewonnen.

De strijdende Israëlieten onder Jozua konden opzien naar de heuvel waar Mozes, Aäron en Hur voor hen streden in geloofsgehoorzaamheid en gebed. Je ziet het symbolisch uitgebeeld in de staf die ze omhoog moesten blijven houden. Ze vertrouwden daarbij op de HEERE en Zijn Woord.

Blijf biddend opzien tot God en vertrouw op Hem

Het vertrouwen op God en het voortdurend biddend wegleggen van je zorgen brengt je bij de vrede van God in je hart. Dat is de weg waarin je tot rust kunt komen. Het wordt verwoord in Filippenzen 4:4-9, waarin we worden voorgehouden: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Het komt ook naar voren in de volgende tekst van Matthijn Buwalda:Iedereen die op God vertrouwt

We komen het vertrouwen in de hulp van God ook tegen in Psalm 121. Ik laat nu de tekst van Opwekking 640 en de uitvoering bij de Nederland Zingt Dag volgen:

Mijn hulp is van U, Heer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,

Die mij bij zal staan.

 ***

Mijn hulp is van U, Heer, Die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer, Die over mij waakt,

Die niet sluimeren of slapen zal.

***

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?

U bent mijn schaduw, U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!

***

Op de volgende link naar YouTube kun je aanklikken:

YouTube-video Nederland Zingt – Mijn hulp is van U, Heer

***

Hieronder volgt het bekende lied ‘Ik bouw op U’ uit Opwekking 124. De Nederlandse tekst is van Breitkopf Hertel. Het is een persoonlijke proclamatie voor een overwinning in de geestelijke strijd in de kracht van God. Kun je het in het geloof meezingen?

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

 ***

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam

***

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’  is U gewijd.

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

***

 Hieronder kun je het beluisteren via de link in de uitvoering van Nederland Zingt:

YouTube-video Ik bouw op U

 ***

 

Overwinning in de strijd tegen de Amalekieten

Door middel van het gebed van Mozes liet de HEERE Israël overwinnen in de strijd tegen de Amalekieten (zie Ex.17:8-16). De Amalekieten en Israëls vijanden in het Oude Testament kun je vergelijken met onze geestelijke vijanden.

De Amalekieten vielen het leger in de achterhoede aan. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakken die achteraan liepen versloeg, die moe en uitgeput waren. Zo zullen ook de boze geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Het is daarom ook belangrijk dat er een sterk biddend geloofsleven wordt beoefend.

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend in geloofsgehoorzaamheid werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden. Aäron en Hur ondersteunden op den duur zijn handen.

Als Mozes op de heuvel de staf van God omhoog hield, won Israel (then ‘Israel prevailed’, Ex.17:11). Overwinnend gebed wordt in het Engels ‘prevailing prayer’ genoemd. We kunnen de aanvallen van de boze geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed.

Geestelijke strijd en het gebed

Door de kracht van God en op het gebed overwon de krijgsoverste Jozua de Amalekieten. Jozua is een type van Jezus. De naam Jozua of Jehosjoe’a betekent: ‘God is zijn hulp’ of ’JHWH redt/bevrijdt’. In de Septuaginta wordt zijn naam weergegeven met ‘Jesous’, dezelfde naam als ‘Jezus’ in het Nieuwe Testament.

Door Jezus kunnen we in Gods overwinning staan. Het is goed dat gelovigen deze positie in Jezus als uitgangspunt nemen in de geestelijke strijd. Ben je al zover?

Is je geloof al als de opgeheven staf van Mozes, of ben je nog aan het worstelen met de aanvallen in de achterhoede? Ben je geestelijk soms achterop geraakt? Heb je het gevoel dat je aan de verliezende hand bent in de innerlijke strijd?

Met de opgeheven staf van het geloof kom je er biddend en strijdend weer bovenop. Zullen we maar op de heuvel gaan staan, al zijn we zo vermoeid als de uitgeputte handen van Mozes op de heuvel? Samen worden we sterker. Samen willen we elkaar ondersteunen, zoals Aäron en Hur dat bij Mozes deden.Overwinning op het gebed door de kracht van God

Besef vooral dat God Zijn volk uitleidt uit het slavenhuis van Egypte, de ballingschap, het  zondige leven, de verslaving, het tranendal van problemen en depressie en de duisternis van je oude leven zonder Hem.

De Israëlieten gingen met blijdschap uit Egypte, op weg naar het beloofde land. Zij die hun oude leven niet los konden laten, konden het nieuwe leven in Kanaän niet ontvangen. Laat de vreugde van de HEERE je kracht zijn. Laat je leiden, verhard je hart niet. Ga een goede toekomst tegemoet door Jezus te blijven volgen!

We beginnen deze sessie met enkele aanmoedigende liederen. Het eerste lied waarop je kunt aanklikken is Opwekking 148, in de uitvoering tijdens een Nederland Zingt Dag:

YouTube-video Nederland Zingt: Gods volk wordt uitgeleid

***

Daarna kun je verder meezingen met de volgende uitvoering bij Nederland Zingt, met de liederen 262 en 148 uit Opwekking:

Daarbij kunnen we samen ook Opwekking 43 zingen. Als we achter Jezus aangaan, vormen we samen een machtig leger. Het geloof overwint de wereld, omdat het gaat in de in de overwinnende kracht van God.

Hieronder volgt de vertaalde tekst door Charles A. E. Groot, van het lied van A.C. Benson (tekst) en E. Elgar (muziek):

In Gods overwinning trekken wij ten strijd.

Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd.

Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd.

Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.   

***

Als een machtig leger, vol van Geest en kracht,

gaan wij achter Jezus, Die ons ’t leven bracht.

Nergens heerse tweedracht. Eén geloof, één Heer,

één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer.  

 ***

Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan,

waar de heiligen samen vastgeworteld staan.

Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind.

Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd.  

***

Volg uw Meester, kinderen, sluit u vast aaneen.

Hef het schild als pijlen suizen om u heen.

Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid.

Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.

***

Hieronder volgt een serie afbeeldingen met tekst over de Christenreis van de bekende Engelse puriteinse prediker John Bunyan (1628-1688). Hij schreef het wereldberoemde boek in 1675 in de gevangenis. Het werd uitgegeven in 1678. Het is in minstens 125 talen en dialecten vertaald.

Je ziet in de afbeeldingen hoe geloof en gebed

tot overwinning kunnen leiden in de geestelijke strijd.

Het zijn de middelen die God ons heeft gegeven om tot Hem te vluchten en Zijn kracht te ontvangen. Hij is de Verhoorder van de gebeden en geeft door Jezus Christus de gelovigen de overwinning in de geestelijke strijd.Christenreis Bunyan In kasteel twijfel

Sleutel van de belofteChristen aangevallen door ApollyonChristen in dal van de schaduwen van de doodChristen uit het dal in het lichtChristen Vuur van het geloof niet uit te blussenChristen bij stromen van levend waterChristen en hemels vooruitzicht

De HEERE is mijn Banier

Overwinnend gelovig gebed is nodig voor onszelf en onze kinderen. Voor Mozes was de HEERE zijn banier. Hij noemde het altaar dat hij na de overwinning bouwde: ‘De HEERE is mijn Banier’ (“The-Lord-Is-My-Banner’, in het Hebreeuws: ‘YHWH Nissi’).

Voor de gelovigen is Jezus de Leider en Beschermer. Zijn banier moet omhoog worden gehouden. Hij heeft overwonnen aan het kruis. In het overwinnend Evangelie wordt Hij verhoogd als de Overwinnaar. Na Zijn opstanding en hemelvaart is Hij voor ons de verhoogde Middelaar, de biddende Hogepriester en de eeuwige Koning.

Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak

Jezus Christus is in de hemel aan de rechterhand van God. Hij is daar volgens Hebr. 7:24 Priester tot in eeuwigheid. Vers 25 gaat verder: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ (Het gaat hier over ‘tussen beide treden, voorbede doen’ – in het Engels: to make intercession for them.)

In Rom. 8:34 wordt ook aangegeven dat Hij daar voor de gelovigen pleit. Vanuit het Grieks vertaald staat er in vers 34: ‘Die ook pleit/voorbidding doet ten behoeve van ons.’ De Studiebijbel verklaart erbij: ‘In die verheven positie pleit Hij ten behoeve van de gelovigen (zie ook Hebr. 7:25; 9:24; 1 Joh. 2:1).’

Het gaat hier over ‘pleiten tegen veroordelingen of voorbede doen’. Dat doet Jezus in de hemel voor gelovigen die verdrukt worden, en daardoor in geestelijke strijd zijn en lijden. Je ziet het bij Stefanus in Hand. 7:55-56, die Jezus zag staan aan de rechterhand van God.

Door Jezus kun je overwinnen en volhouden

In Rom. 8:37 lezen we over de gelovigen in de verdrukking, dat ze kunnen getuigen:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

Die ons heeft liefgehad.’ 

Je ziet dat er een vergelijking is te halen uit de geschiedenis van Mozes en de Israëlieten in de strijd tegen Amalek en de biddende Hogepriester in de hemel voor de gelovigen. Jezus geeft in Joh. 17:9 aan in het hogepriesterlijke gebed over de gelovigen: ‘Ik bid voor hen.’ Naar Petrus toe zegt Jezus in Luk. 22:31-32: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.’

Jezus hield Petrus vast,

ook toen Petrus Hem losliet bij zijn verloochening.

In 1 Joh. 2:1 verklaart Johannes: ‘En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ In het Grieks staat er: ‘paraklēton’ (een advocaat).  Het Griekse ‘paráklētos’ betekent hier: ‘erbij geroepene, pleitbezorger, helper, zaakwaarnemer’. Ook de Heilige Geest, Die ons Jezus verkondigt, wordt zo genoemd.

Wat een bemoedigende gedachte dat Jezus het voor de gelovigen opneemt, voor ons bidt en pleit. Als ik geloof vraagt Hij aan de Vader voortdurend de zorg en hulp die ik nodig heb. Hij is de Middelaar waardoor ik vergeving, genezing en bevrijding kan ontvangen.

Heb je Jezus ook nodig als

Middelaar, Voorbidder en Voorspraak?

Hij bewerkt in Zijn verheven positie voor ons de overwinning als wij in de geestelijke strijd en verdrukking zijn. Door het geloof in Hem kun je het volhouden.

Wij blijven als gelovigen in onszelf nog gebrekkig in geloven, volgen, gehoorzamen, bidden, danken en lofprijzing. Wat wij dankbaar aan God willen geven wordt echter wel door Jezus volmaakt aan de Vader doorgegeven. Hij reinigt en heiligt de gebeden, gaven en dankoffers van oprechte gelovigen. Ik zal het uitleggen met het volgende voorbeeld:

Het wordt volmaakt goed gemaakt

Een meisje van vier jaar is zo blij en dankbaar naar haar vader en moeder toe, dat ze in de natuur een hele grote bos bloemen voor hen bij elkaar graait. Er zit ook gras, onkruid, grond en ongedierte tussen, maar ze let er niet op. Enthousiast en blij komt ze met de hele vracht de keuken binnenrennen. Ze roept het uit naar haar moeder: ‘Kijk dit is allemaal voor jullie, omdat ik zoveel van jullie houd…’

Er valt van alles uit op de keukenvloer. De moeder wil haar niet teleurstellen. Ze bedankt haar hartelijk en zegt: ‘Geef het maar aan mij. Ik zal er een mooie bos in een vaas van maken. Ga maar weer lekker spelen. Als pa thuiskomt, zal hij het prachtig vinden. Ik zal dan zeggen dat jij dat speciaal voor ons hebt geplukt, omdat je zo van ons houd.’

Als het dochtertje weg is, haalt ze eruit wat niet goed is, en maakt ze er een mooie bos bloemen van. Ze reinigt het van het vuil en stelt het prachtig voor aan haar vader.

Zo doet Jezus het ook met wat de gelovigen biddend en dankend bij God brengen. Geef in het geloof maar dankbaar wat je kunt geven, dan kan het door Jezus worden gereinigd en volmaakt voorgesteld aan de hemelse Vader. Hij maakt er zoiets moois van, dat het perfect overkomt. Door de Hogepriester wordt ons dankoffer volmaakt goed gemaakt.

Blijf samen in gebed

Op de reis naar het hemelse Kanaän heb je elkaar nodig, om samen te bidden.

Biddende handen zijn de baste wapens

Het samen bidden brengt ons in de aanwezigheid van God door Jezus Christus, met de belofte van verhoring. Jezus leert ons in Matth. 18:19-20, als Hij tot Zijn discipelen spreekt: ‘Verder zeg Ik u dat, Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Je wordt ertoe opgewekt in het volgende lied van sela:

BID MET MIJ

Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

***

De rat in het zendingsvliegtuigje

Iemand vertelde tijdens een samenkomst een voorbeeld over een rat in een zendingsvliegtuigje. Tijdens de vlucht kwam de rat tussen de bagage vandaan en begon aan bedrading te knagen. De piloot zag geen kans de rat weg te jagen bij de bedrading. Hij zou dan de stuurknuppel los moeten laten, waardoor het vliegtuig omlaag zou storten. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat het vliegtuigje zou neerstorten.

Wat kon de piloot nu nog doen? Opeens kreeg hij een helder idee. Hij zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog mogelijk vliegen! Uiteindelijk ging de rat dood door zuurstofgebrek.

Het voorbeeld is duidelijk. Wij moeten ook zorgen zo hoog mogelijk te vliegen, zodat de satan zijn schadelijke activiteiten zal moeten staken. Hij kan en mag niet zo dicht in de nabijheid van God komen, waar de gelovigen door de vleugels van geloof en gebed wel mogen en kunnen komen.

In de geestelijke strijd is het van het grootste belang dat we bouwen op de woorden van de Almachtige. Hij is voor de gelovigen door Jezus Christus de Bescherming, het Schild en de Verlosser. Hij voert voor hen de strijd. De hulde is aan Hem gewijd. Zie het op de volgende afbeelding en in het bekende lied ‘Ik bouw op U’.

Samen bidden maakt ons sterk

Ik bouw op U

Blijf biddend strijden tegen  de geestelijke Amalekieten

We leren ook van de strijd met de Amalekieten dat we in gelovig gebed moeten blijven strijden tegen onze geestelijke vijanden. De Amalekieten moeten samen met de andere Kanaänieten (in het beloofde land) worden uitgeroeid. Omdat de Israëlieten deze opdracht van God niet geheel hebben uitgevoerd, hebben ze door de eeuwen heen blijvend schade geleden door boze aanvallen. Zo dienen wij ook de zonden zoveel mogelijk uit te roeien en te strijden tegen schadelijke invloeden en demonische infiltratie.

Jongeren in de gevarenzone

De kwade geesten hebben het vooral gemunt op de kwetsbare kinderen en gevoelige jongeren. Vooral pubers die op verkenningstocht zijn vormen een gemakkelijke prooi. Deze jongeren openen in hun identiteitscrisis de gevoelsdeuren naar verleidende geesten die hen ‘tenminste aandacht geven’. Ze laten zich spoedig verwennen door het warme vuile water uit de bedwelmende grachten van de wereldstad. Ze surfen vanonder de beschermende wolk vandaan naar duistere gelegenheden.

Jongeren hebben de leiding en bescherming van de wolk nodig. De aanwezigheid van God kan hen naar het hemelse Kanaän brengen. Veel christelijke jongeren dwalen weg als een kwetsbaar schaap in de wildernis. Ze worden misleid, verdwalen en komen op het gebied van boze machten. Velen raken emotioneel en geestelijk beschadigd en moeten de rest van hun leven de gevolgen ondervinden.

Op het gebed worden velen gered 

Geloof en overwinnend gebed zijn daarom nodig om ze door Gods hulp weer ‘onder de wolk’ te kunnen krijgen. En op het gebed zijn er al velen gered.

De bevrijding van Diana

In het boek ‘Frisse wind, nieuw vuur’ gaat het over de enorme groei van de Brooklyn Tabernacle in de beruchte binnenstad van New York. Voorganger Jim Cymbala vertelt ons hierin zijn ervaringen. Het boek over deze opwekking is in 2000 uitgekomen in het Nederlands. De gemeente was toen gegroeid naar meer dan 6000 leden. Zo’n 25 jaar daarvoor zaten er op zondagen zelfs nog geen 20 mensen in de kerk.

Het boek laat zien wat God kan en wil doen als een handjevol mensen zich biddend verootmoedigt en het Evangelie serieus neemt. Wat een machtig werk heeft de Heilige Geest daar gedaan!

In zo’n evangeliserende gemeente komen mensen van allerlei culturen en vanuit diverse achtergronden binnen. Daar zijn ook occult belaste personen bij.

Op een dinsdagavond brachten twee gemeenteleden een tiener mee naar de bidstond. Ze dachten dat ze was verslaafd aan drugs en dat ze daarvan bevrijd moest worden. Diana was een klein Latijns-Amerikaans meisje. Op het moment dat er voor haar gebeden zou worden, voelde voorganger Jim Cymbala een enorme spanning opkomen; het leek alsof er in zijn geest een alarmbel afging, die aangaf dat er iets mis was, dat er iets zou gaan gebeuren. Jim vroeg een evangeliste Amy hem bij te staan om mee te bidden. Die kreeg hetzelfde voorgevoel als Jim. Er kwam ook nog een andere voorganger bij staan. Ze legden samen Diana de handen op en begonnen te bidden. Jim bad zachtjes: ‘O, Jezus, help ons.’

Hij vertelt ons zelf: ‘De naam van Jezus bracht een plotselinge explosie van woede en geschreeuw teweeg.  Het niet meer dan 1,50 meterlange meisje duwde de twee vrienden met wie ze was meegekomen weg en vloog me naar de keel. Voordat ik wist wat er gebeurde, had ze mij al tegen het podium aangegooid. Diana scheurde de kraag van mijn witte overhemd alsof het een stuk keukenpapier was. Een afgrijselijke stem diep binnen in haar begon te schreeuwen: ‘Je krijgt haar niet! Ze is van ons! Laat haar met rust!’ Toen begon de stem obscene taal uit te slaan.

Verschillende gemeenteleden gingen staan en begonnen hardop te bidden. Anderen hapten naar adem of bedekten hun ogen. Ondertussen waren er verschillende diakenen opgestaan die probeerden Diana van me af te trekken. Ze verweerde zich met een enorme kracht, ook al was ze maar klein.

Uiteindelijk slaagden we erin om haar in bedwang te houden. Amy, de evangeliste, begon vurig te bidden. Ik boog me over het meisje heen om de geesten te bestraffen. ‘Wees stil! In de naam van Jezus, kom naar buiten!’ beval ik.

Diana’s ogen rolden door haar hoofd en twee keer spuugde ze me recht in mijn gezicht, op nog geen 30 centimeter afstand. De gemeente bleef aanhoudend tot God om hulp roepen. (…) Dit was een klassiek geval van demonische bezetenheid.’

Jim Cymbala verhaalt ons verder: ‘Een paar minuten later was het meisje helemaal bevrijd. Ze hield op met vloeken en haar lichaam ontspande zich. We lieten onze greep op haar verslappen, waarna ze voorzichtig opstond en haar handen ophief om de Heer te prijzen. Niet lang daarna stond ze samen met ons te zingen: ‘Heer, Uw bloed dat reinigt mij… U wast mij witter dan de sneeuw.’ De tranen stroomden haar over de wangen en verknoeiden haar make-up.

Diana dient de Heer nu al tien jaar in de Brooklyn Tabernacle. Kortgeleden is ze getrouwd met een jonge man en beiden hebben een krachtig getuigenis van hun geloof afgelegd tegenover hun ongelovige familieleden. Ze is nu een prachtige christin die de Heer oprecht liefheeft en Hem alleen wil dienen.’

Een persoonlijke test voor Jim Cymbala

Jim Cymbala heeft als voorganger van de Brooklyn Tabernakel in New York heel wat geloofsbeproevingen moeten doorstaan. Daar tegenover heeft God hem ook opmerkelijke  gebedsverhoringen gegeven en wonderlijke uitreddingen.

Onder het kopje ‘Een persoonlijke test’ verhaalt hij de beproevingen rondom zijn dochter Chrissy. Hij heeft samen met zijn vrouw Carol tweeënhalf jaar lang ‘een onvoorstelbaar donkere periode’ moeten doormaken.

Bidden voor een afgedwaalde dochterHij schrijft erover: ‘Onze oudste dochter Chrissy was altijd en voorbeeldig kind geweest. Toen ze ongeveer zestien jaar was, begon ze echter af te dwalen.’ Jim had het eigenlijk te laat in de gaten. Hij werd te veel in beslag genomen door het kerkelijk werk.

Chrissy verwijderde zich steeds verder

van het gezin, de kerk en God.

Ze ging op den duur het huis uit. Jim en Carol wisten vaak niet waar ze ’s nachts was. Alles wat ze deden om haar terug te winnen, mislukte… Ze werd steeds harder.

Jim: ‘Ze kreeg een vriend die alles was wat wij niet wilden voor ons kind.’ Het gebeurde in die tijd vaak dat Jim de autorit van 25 minuten naar de Tabernakel huilde. Hij bad daarbij: ‘God, hoe moet ik drie diensten doorkomen vandaag? Ik wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan. De mensen hebben zelf ook moeilijkheden – ze komen om hulp en bemoediging te ontvangen. Maar ikzelf dan? Ik kan het bijna niet meer aan. O, God, alstublieft… mijn oudste dochter, mijn Chrissy.’

Voor Carol was het ook een uiterst moeilijke periode. Toen ze bericht kreeg dat ze geopereerd moest worden, viel de duivel haar aan met zijn boze ingevingen: ‘Jij hebt een groot koor, je maakt albums, geeft concerten in de Radio City Music Hall en nog veel meer. Blijf jij maar lekker samen met je man de mensen winnen voor Christus – maar je kinderen zijn voor mij. De eerste heb ik al. De volgende twee kom ik ook halen.’

De leidster van het koor en haar dochter

Op een dag zei ze wanhopig tegen Jim: ‘Luister, we moeten weg uit New York. Ik meen het. We zijn onze dochter al kwijtgeraakt in deze atmosfeer. We kunnen hier geen kinderen grootbrengen. Als jij wilt blijven, oké – maar ik haal onze andere kinderen hier weg.’

Ze was er depressief van geworden

Op een gegeven moment ging ze toen achter de piano zitten en kreeg ze van God een lied. In het lied gaat het over de blijvende trouw van God. Het eindigt: ‘Hij is trouw, altijd trouw geweest…’

Al de pogingen van Jim om Chrissy weer terug te krijgen mislukten. Op 18-jarige leeftijd zette ze gewoon haar zin door en ging het steeds slechter met haar. Jim kon niet accepteren dat ze zonder God leefde, maar de Heere liet hem duidelijk zien dat hij moest ophouden met huilen en schreeuwen en dat hij niet meer met anderen over haar mocht praten. Hij moest zich alleen op God richten.

Wij moeten leren ons alleen op God te richten 

Toen wist hij dat hij geen contact meer zou hebben met Chrissy, totdat God zou ingrijpen. Voor hem bleef over: ‘Roep Mij aan ten dage der benauwdheid; Ik zal u redden.’ Ondanks de slechte berichten bleef hij tot God bidden en Hem groot maken om wat Hij zou gaan doen.

Tijdens een bidstond over handelingen 4, kreeg Jim via een zaalwachter een briefje van een jonge gelovige vrouw. Ze had erop geschreven: ‘Dominee Cymbala, ik denk dat we de bijeenkomst moeten onderbreken om voor uw dochter te bidden.’ Nadat het bekend was gemaakt, begon zijn collega dominee Boekstaaf met de mensen voor Chrissy te bidden.

‘De kerk veranderde in een geestelijke verloskamer.’ 

Jim verhaalt: ‘De mensen begonnen te kreunen in een wanhopige vastberadenheid, alsof ze wilden zeggen: ‘Satan, je krijgt dit meisje niet. Laat haar los – ze komt terug!’ (…) Ik ging bijna letterlijk onderuit door de kracht van die grote menigte die tot God riep.’

Toen hij weer bij Carol thuis was, zei hij tot haar: ‘Het is voorbij met Chrissy. Je zou bij de bidstond geweest moeten zijn vanavond. Ik zeg je, als er een God in de hemel is, is deze hele nachtmerrie eindelijk voorbij.’

Twee dagen later zat Chrissy op haar knieën op de vloer in de keuken. Ze schokte van het huilen. Jim zei voorzichtig: ‘Chrissy?’ Ze beleed: ‘Papa, papa, ik heb gezondigd tegen God. Ik heb gezondigd tegen mezelf. Ik heb gezondigd tegen u en mama. Vergeef me alstublieft.’

Jim vervolgt: ‘Mijn blik was net zo vertroebeld door tranen als die van haar. Ik trok haar van de vloer omhoog en drukte haar tegen me aan, terwijl we samen huilden. Plotseling rukte ze zich los. ‘Papa,’ vroeg ze dringend, ‘wie heeft er voor me gebeden? Wie heeft er voor me gebeden?’ (…) ‘Wat bedoel je, Chrissy?’

‘Wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’ 

Ik zei niets, dus ging ze verder: ‘Midden in de nacht maakte God me wakker en liet me zien dat ik de ondergang tegemoet ging. Het was een bodemloze put – ik was doodsbang. Ik was echt verschrikkelijk bang. Ik besefte hoe hard ik geweest ben, hoe verkeerd, hoe opstandig. Maar tegelijk was het alsof God Zijn armen om me heen sloeg en me tegen Zich aan drukte. Hij zorgde ervoor dat ik niet verder naar beneden kon glijden en zei: ‘Ik houd nog steeds van je.’

Papa, u moet het me vertellen – wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’ Ik keek in haar met bloed doorlopen ogen en herkende weer de dochter die we hadden grootgebracht.’

Na volhardend gebed werd ze bevrijd enkwam ze tot geloof

Jim gaat verder: ‘Uit alles bleek dat Chrissy zich weer tot God gekeerd had.’ Ze ging daarna naar een bijbelschool. Ze ging leiding geven aan verschillende muziekgroepen en een groot koor. Later is ze getrouwd met een voorganger en kregen ze drie schattige kinderen.

Voorganger Jim Cymbala sluit af met de doorleefde woorden: ‘Door dit alles heen hebben Carol en ik als nooit tevoren geleerd dat we elke weerstand van de duivel kunnen breken als we aanhoudend tot God bidden, want voor Hem is niets onmogelijk. Christenen hebben in deze moeilijke tijd gewoon geen andere keus.’

Heer, ik kom tot U

Het gelovig bidden komt wordt ook helder verwoord in Opwekking 125, het bekende lied: ‘Heer, ik kom tot U’.  De muziek is van G. Whelpton en de Nederlandse tekst van Jan Visser. Ik laat de tekst en de link naar de uitvoering van Nederland Zingt nu volgen:

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

 ***

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

***

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

***

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

***

***

Laat je dragen!

Toen Mozes voor de eerste maal op de berg Sinaï in de aanwezigheid van God was, gaf de HEERE hem (in Deut. 19:3-5) de opdracht: ‘Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt,  dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want  heel de aarde is van Mij.U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.’

In Deut. 32:10 lezen we dat de HEERE Zijn volk omringde, onderwees en beschermde als Zijn oogappel. In verzen 11 en 12 gaat Mozes verder in Zijn lied tot Israël: ‘Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid.’

Op arendsvleugels

God heeft Israël toen op arendsvleugels gedragen en tot Zich gebracht. We zien nu nog steeds dat God de gelovigen draagt. Hij wil ons dus dragen zoals de arend haar jongen draagt, die ze leert vliegen. Als het tijd is, gooit ze de jongen die moeten leren vliegen uit het nest. Ze gaat eronder vliegen en vangt ze op als ze het alleen niet redden. Dan draagt de vader- of moederarend deze jongen op de vleugels terug naar het hoge nest op de rotsen. Daarna herhaald het zich, totdat ze het vliegen hebben geleerd.

Wat kunnen we van dit voorbeeld uit de natuur leren? Hoe leren we op God vertrouwen en te vliegen met de vleugels van geloof en gebed? Door de genade van God en op het gebed kan het geloof een hoge vlucht nemen.

Het wordt mooi verwoord en gezongen in Opwekking 488, in de uitvoering bij Nederland Zingt, met Marcel Zimmer:

Heer ik kom tot U,

neem mijn hart verander mij.

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

***

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

 En de kracht van Uw liefde.

***

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien

En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan.

En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

***

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

***

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

***

God zal voor Zijn kinderen zorgen

God laat Zich kennen als een liefhebbend Vader. Hij is dat voor de gelovigen die Jezus willen volgen. In beproevingen en strijd kunnen we juist ontdekken dat Hij er ons doorheen draagt en voor ons zorgt. Dat geldt ook voor de geestelijke strijd in ons hart en onze gedachten. Er kan veel strijd zijn in je denken. In alle rusteloosheid en bezorgdheid kun je op het gebed en door het vertrouwen in God Zijn shalom gaan ervaren.

Heb je het al eens ervaren,

dat de vrede van de hoogste God

je hart en gedachten beschermt?

Verlang je naar Zijn diepe vrede in je hart? Laat het volgende lied ‘Geen zorgen’ van Sela dan maar tot je doordringen:

Iedereen die op God vertrouwt,

weet: Hij zal voor ons zorgen.

God voorziet elke dag opnieuw,

houdt ons in zijn trouw geborgen.

***

Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt,

maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk.

***

Vrede van de hoogste God

beschermt je hart en jouw gedachten.

Ook al kom je rust tekort,

zijn shalom zal steeds voldoende zijn.

***

Als Hij zelfs aan de bloemen denkt,

zou Hij jou dan ooit vergeten?

Niemand voegt door bezorgd te zijn,

ooit een dag toe aan zijn leven.

***

Tekst: Matthijn Buwalda. Muziek: Kinga Bán, Peter Dijkstra

 Hieronder kun je het lied aanklikken en beluisteren:

YouTube-video Geen zorgen | Sela

 ***

Gedragen als een kind

Mozes bemoedigt het volk later in Deut. 1:30-33: ‘De HEERE, uw God, Die voor uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden, naar alles, wat Hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte. En in de woestijn, waarin u gezien hebt, dat de HEERE, uw God, u daarin gedragen heeft, als een man zijn zoon draagt, op al de weg, die u gewandeld hebt, totdat u kwam aan deze plaats. Maar door dit woord geloofde u niet aan de HEERE, uw God. Die voor uw aangezicht op de weg wandelde, om u de plaats uit te zien, waar u zou legeren; ’s nachts in het vuur, opdat Hij u de weg wees, waarin u zou gaan, en overdag in de wolk.’ 

De HEERE droeg Zijn volk, zoals een man zijn zoon draagt. Dit is weer een leerzaam voorbeeld over hoe Hij Zijn kinderen draagt. Dat vraagt van ons vertrouwen en actieve overgave van onszelf aan Hem.

Geloven betekent letterlijk:

‘Laat je dragen’

Als we ons laten dragen door God, worden wij ook bemoedigd door Zijn beloften. Let maar eens op de woorden uit Jesaja 46:3-4, waarin ook heerlijk beloften voor de toekomst staan voor hen die zich willen laten dragen. We lezen daar dat God spreekt: ‘Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen, Ik zal dragen en redden.’

Vertrouwen is eigenlijk hetzelfde als geloven. Een kind behoort vanaf het begin te leren vertrouwen op de moeder en vader. Als het goed is doen ze hun best om dit vertrouwen te winnen. Als we groter worden behoren wij ook te groeien het het vertrouwen in God.

Je kunt als gelovige op de HEERE aan:

 Zijn liefde laat nooit los

Leer gelovig volgen

In de Bijbel gaat het veel over opdrachten en beloften. We komen dit herhaaldelijk tegen in het boek Deuteronomium. In Deut.1:8 zien we dat ze het beloofde land erfelijk in bezit moesten nemen. In het Engels lezen we: ’Go in and possess the land.’ De HEERE had immers gezworen het aan het nageslacht van Abraham te geven. Ze moesten het beloofde land in (erf)bezit nemen (Deut.4:1- in het Engels: ‘take possession of the land’).

Met vasthoudend geloof en volharding

Voorbeelden van geloof en volharding tijdens de woestijnreis zijn ook Jozua en Kaleb. Je ziet dat in Num. 13-14, toen de andere verspieders een kwaad bericht gaven, waardoor het volk in opstand kwam. Verspieder Kaleb sprak echter in het geloof tot het volk: ‘Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren’  (Num. 13:30).

Kaleb en Jozua beoefenden door de genade van God

het overwinnend geloof

In Num. 14:22-23 lezen we het oordeel van de HEERE over de opstandige Israëlieten, die niet naar Hem hadden geluisterd, en Hem verworpen hadden: Zij zouden het beloofde land niet zien. God sprak verder in Num. 14:24: ‘Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.’

Wees een commando en geen verliezer

Naast Jozua was Kaleb een moedige en strijdbare held in de dienst van God en het volk. Jozua was zelfs de generaal die het commando voerde over het leger.

In Deuteronomium wordt het volk ook steeds opgeroepen om de geboden en inzettingen van de HEERE te onderhouden. In het Engels: ’Keep the commandments of the Lord your God (Zie Deut.4:1-2, 6:1-3). Iemand die ‘the commandments’ onderhoudt en doet is eigenlijk een ‘commando’. Een commando is een geoefend strijder, die een hart voor de zaak van zijn leger heeft. Hij traint en oefent om zijn vaderland zo goed mogelijk te kunnen dienen.

Gelovige commando’s houden zich aan

‘the commandments of the Lord’

Een goede commando staat is bijzonder toegewijd aan zijn commandant. Hij is met hart en ziel verbonden aan de dienst van zijn vaderland. Zo dienen de toegewijde gelovigen ook koning Jezus. Op deze wijze worden er ook overwinningen behaald in het koninkrijk van God. God strijdt voor Zijn toegewijde volk. Hij onttrekt Zich aan een ongehoorzaam volk. Omdat Jozua en Kaleb zich door God lieten leiden en volhardden in het volgen van Hem, mochten zij Kanaän binnengaan en daar door de kracht van God overwinnen. Zij bleven moedig staande tegenover een ontevreden en opstandig volk. Hun geloofsgehoorzaamheid en trouw werden rijk beloond.

Jozua had al eerder als bevelhebber de Amalekieten verdreven (Exodus 17). Hij werd een waardige opvolger van Mozes. We lezen over zijn aanstelling in Deut. 31:7-8: ‘En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten nemen. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.  Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’

Als je voor de zonde kiest, moet je het zelf uitzoeken in de geestelijke strijd. Vroeger of later zul je het dan verliezen. Samen met Jezus zul je overwinnen, zonder Hem zijn we verliezers. Satan en zijn demonen zijn de verliezers en allen die zich door hen laten leiden zijn absolute ‘losers’.

Opwekkende ervaringen met jongeren

Persoonlijk was ik aanwezig op 7 november 2009 op een jongerenbijbelstudie in Zeeland. We waren met ca. 60 jongeren. Het ging onder meer over de tekst: ‘Ik ben de HEERE, Uw God, Die U uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb’ (Ex.20:2). Tijdens het zingen vooraf werd al door meerderen ervaren dat de Heere in ons midden was. Wij merkten dat we geestelijk gezien als het ware al ‘onder de wolk’ verkeerden. Dit leg ik dus uit als de aanwezigheid van de Heere.

De Heilige Geest was aan het werk onder ons. Een meisje werd er zo door geraakt dat een collega haar apart nam om samen met anderen voor haar te bidden. Zij stond (samen met anderen) open voor het Evangelie. Ze was zichzelf niet meer en wist niet hoe ze het had.

Wij zingen veel Bijbelgetrouwe liederen over Jezus. Ik besef dat Hij het verlossende werk heeft gedaan en nog doet, door de werking van de Heilige Geest. Wij dienen daarom Hem, in al Zijn schoonheid en heerlijkheid, aan de jongeren voor te stellen, ook in de liederen die we zingen.

We gingen na de inleiding daarna in kleinere Bijbelstudiegroepjes. Er was een groep die deze avond veel langer doorging dan de bedoeling was. Een meisje in deze groep mocht zien op het bloed van Jezus Christus, als zijnde op de posten van haar hart gestreken. Na lange tijd van zoeken en twijfelen mocht haar geloofsoog hiervoor opengaan.

In mijn groep hadden we het over de wolkkolom en de vuurkolom, vanuit Ex.13:17-22. Wij ervoeren ons daarbij geestelijk ook in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Samen met een andere leider waren we bij elkaar met een groepje jongeren van ca. 12 jaar. De nood van mensen die nog onbekeerd en zonder Jezus waren, werd de nood van deze jonge tieners. 

Ze begonnen sterk naar Jezus te verlangen

Ze begonnen sterk te verlangen naar de verlossing in Jezus. Er ontstond een innerlijke strijd om tot Hem te mogen komen, terwijl ze het niet uit zichzelf konden of niet wisten hoe het moest. Er kwam een innige ontroering, met veel tranen. We hebben toen samen gebeden, terwijl in het gebed de Heere Jezus werd voorgesteld in Zijn offer en Zijn liefelijke nodiging tot hen.

Ik denk dat er wel zo’n 10 jongeren een aanraking ervoeren, die de meesten nog niet zo hadden meegemaakt. De meesten waren er voor het eerst en zijn daarna een langere tijd de Bijbelstudies blijven volgen.

Wil je ook de aanwezigheid van Jezus ervaren?

Door Jezus Christus is de almachtige God onder ons komen wonen. De heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, waarin in ark met het gouden verzoendeksel was. Dit ziet op de verzoening door Jezus Christus. Juist in het Nieuwe Verbond is Hij in de gelovigen gaan wonen met een heerlijke openbaring van Gods liefde en heerlijkheid. Hij is onze Immanuël (= God met ons). God is door Jezus Christus en de Heilige Geest in de gelovigen komen wonen. De Heilige Geest neemt het uit Jezus en verkondigt het ons.

‘Wij willen worden aangeraakt’ 

Tijdens jongerensamenkomsten merken we dat de tieners opmerkelijk stil en aandachtig luisteren naar de toespraken.Toen iemand vroeg aan een jongere waarom dit zo was, reageerde deze: ‘Wij willen worden aangeraakt.’

Jezus wil met ons een geestelijke relatie aangaan. Hij wil de gelovigen aanraken door Zijn liefde en genade. Als je oprecht in vertrouwen tot Jezus komt, kun je hetook ervaren. Johannes geeft aan in 1 Joh.1:1, dat hij verkondigt ‘wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens’. Op geestelijke wijze wordt dit ook nu nog door de gelovigen ervaren.

Dr. D. Martyn Lloyd-Jones schrijft in zijn boek ‘Toon mij nu Uw heerlijkheid” ook over het ontvangen van bijzondere opwekkende ervaringen. We lezen op blz. 94: ‘Dat kunnen we vinden in de geschiedenis over de opwekkingen. We lezen er over mensen, die praten over hun gemeenschap en hun ontmoetingen met God en de Heere Jezus Christus, over Zijn aanwezigheid en de blijken van Zijn liefde. Zij werden overstelpt door het gevoel dat de Heere Jezus zeer nabij was en zij werden vervuld door Gods heerlijkheid en liefde. Dat komt u tegen in de levens van mensen als Jonathan Edwards en, zoals ik al herhaaldelijk gezegd heb, in het leven van christenen die tot allerlei verschillende kerkgenootschappen behoorden. We komen dat tegen bij Whitefield, bij Wesley, bij mannen als Finney en Moody en zoveel andere heiligen.’

Jezus is bij Zijn volgelingen. Hij wil ons leiden.

We hebben het onfeilbare woord van Jezus in Matth.18:20, waarin Hij ons belooft: ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ Als we in Zijn Naam rondom Gods Woord vergaderd zijn, is Hij dus werkelijk Aanwezige. Door het geloof mogen we daarbij de zegen van Hem verwachten!

De Heilige Geest neemt het uit Jezus. We lezen lezen hierover in Joh.16:13-15. Hij is de Geest der waarheid. Jezus zegt van Hem: ‘Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen’ (Joh.16:14).

Als je Jezus volgt in het licht, ben je onder Zijn geestelijke leiding. Je kunt je dan veilig weten. Jezus leidt je dan in deze aardse woestijn. Dan kun je getroost gaan onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven in het Vaderlijk huis. Dankbaar kun je dan zingen vanuit je hart, het bekende lied van Hans Lieberton uit Opwekking 126:

Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer, en vul ons tot Uw eer.

Kom tot Uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

***

Samen op weg gaan, dat is ons gebed

Door onze roeping zijn we als gelovigen ook een apart gezet volk. Daarom is het een voorrecht om samen in liefde te op weg te gaan: achter Jezus aan. Schouder aan schouder willen we dienen, en zien wie God is. Hieronder volgt het lied van Bill Gaither. De Nederlandse tekst van Opwekking 249 is van Hans Lieberton:

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

***

 Hier volgt de uitvoering tijdens de Nederland Zingt Dag:

Bidden om herstel en genezing

God doet wonderen op het gebed! God belooft veel te doen op het gelovig gebed. Daarom mag gelovig gebed door Gods genade en kracht veel tot stand brengen.

We kunnen dit lezen in Jak.5:13-18. In vers 15 wordt ons verzekerd: ‘En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat hem vergeven worden. Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’

In een andere vertaling lezen we:

‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel,

doordat er kracht aan verleend wordt.’

In de Studiebijbel wordt verklaard dat de Heere ‘de betrokkene de kracht zal geven zijn ziekte ook geestelijk te boven te komen’. Willen gemeenteleden een gezond lichaam vormen, dat dienen zij elkaar eerst de zondige daden te belijden en te vergeven. Belijdenis van zonden en vergeving zijn van groot belang voor genezing!

Belijdenis van zonden en vergeving

 zijn nodig voor genezing

Emotionele beschadigingen komen vaak voort uit het verre verleden van de kinderjaren en de tienerleeftijd. Het beschadigde kind oefent dan nog steeds veel negatieve invloed uit in het verdere leven. De pijnlijke herinneringen kunnen de steeds terugkerende kwellende folteraars zijn die het leven bitter maken. Hierdoor wordt de groei naar een gezond geestelijk leven belemmerd.

De bekende counselor David A. Seamands schrijft ons in het boek ‘Groeien naar de volwassenheid’: ‘Het is noodzakelijk dat al deze herinneringen in een gebed om genezing aan God worden voorgelegd, zodat men in zo’n situatie van pijn en dwang bevrijd kan worden.’

Gebed is nodig

om van pijnlijke herinneringen te worden bevrijd

Hij geeft aan dat de herinneringen dan niet zullen worden uitgewist, ‘maar de kracht van de emoties die met de herinneringen gepaard gaan – de angel, de pijn, de angst, de haat, de verwonding, het begeren – zal gebroken worden’. Hij vervolgt: ‘Wanneer we ze afleggen zal hun stuwkracht zijn betekenis verliezen. De levenskracht zal eraan ontnomen worden; ze zullen niet meer effectief werkzaam zijn in het leven van de volwassene.’ Dit geldt natuurlijk ook voor de beschadigde jongere.

We worden dus opgeroepen om voor en met elkaar te bidden voor herstel en genezing! Het is daarbij van belang dat er meer kennis van zaken komt. Goede voorlichting en geestelijke vorming is noodzakelijk. Geestelijk getrainde pastorale teams kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Seamands geeft verder aan dat diepgaande openheid en een openhartig gesprek nodig zijn om genezen te worden van herinneringen. De persoon die je in vertrouwen hebt genomen kan daarna een gelovig gebed voor jouw welzijn uitspreken. De Heilige Geest kan de innerlijke lagen van het gekwetste kind in je aan het licht brengen. Je dient je hart open te stellen voor ‘het onderzoekende ontleedmes van de Heilige Geest’. Op het gezamenlijke, intieme gebed met een ervaren gelovige kan de Heere wonderlijke uitkomsten geven.

Bid voor en met elkaar om herstel en genezing

Als we iets gelovig mogen begeren en vragen in de Naam van Jezus, dan zal Hij het doen. We lezen letterlijk in Joh.14:13-14: ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.’

Jezus stelt onomwonden in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Hardop belijden en proclameren

Het is belangrijk dat je hardop je zonden belijdt en er hartelijk afstand van neemt. Verder is het van belang dat je jouw geloof in Jezus Christus hardop uitspreekt. Je moet Hem hardop belijden voor de mensen, zodat de boze geesten duidelijk beseffen dat je jezelf het eigendom weet van jouw getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Lees antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus maar eens door. Daarin belijd je dat Hij met Zijn bloed voor al je zonden volkomen heeft betaald en je uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost.

De kwellende demonen weten dan dat ze geen rechtmatige grond meer hebben. In het bevrijdend gebed dienen ze daarbij worden weggejaagd. Geef ze daarna geen voet of aanleiding meer om op het ‘grondgebied’ van Jezus te komen. Daarbij moet je jezelf volkomen toewijden en onderwerpen aan Koning Jezus.

David Seamands moedigt aan: ‘Wentel elke ervaring, elke emotie, elke kijk die je ergens op hebt, op Hem. Vertrouw ze Hem toe. Laat Hem je liefhebben, je troosten en je vergeven. Laat Hem je reinigen van al je haatgevoelens, je vertroosten waar je gewond bent, laat Hem je begeerten wegnemen en je angstgevoelens verdrijven. En daarna heel in het bijzonder: vergeef anderen hun overtredingen, zoals Hij jou ook vergeeft.’ David leert ons verder:

‘Laat de liefde van Christus de plaats innemen

van gekwetste gevoelens en van zelfmedelijden.

Wees niet gehaast.

Besteed in alle rust veel tijd aan een gebed

waarin je niet gestoord wordt.’

Laat ook voor je bidden

Als je zelf geen kracht en moed genoeg hebt, laat dan in ieder geval anderen met je en voor je bidden. Vier vrienden lieten de verlamde man door het dak neer voor Jezus. Hij zag hun geloof en genas de verlamde (Luk.5:19-20).

Let op de werkingen van de Heilige Geest

We kunnen de Heilige Geest niet voorschrijven hoe Hij wil werken. Hij is als de wind en waait waarheen Hij wil. Je kunt het geluid van de wind horen en zo moet je ook de werkingen van de Heilige Geest leren opmerken.

Laat Hem in je werken en je onderwijzen.

Wacht op Zijn inspraak.

Hij getuigt met onze geest.

Hij geeft leiding, inzicht en licht in moeilijke omstandigheden en duistere situaties. Hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons. Zo kunnen we door Hem de helende woorden en de genezende daden van Jezus ontvangen. Hij brengt ons bij de hemelse Heelmeester.

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester! Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek (zoals het hout in het bittere water van Mara). Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd!

Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis.

Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus

Hoe kunnen we overwinnen in de kracht van God?

Door tot Hem te bidden en Hem gelovig te gehoorzamen!

Bid en werk, opdat je niet in verzoeking komt

Waarom is door Jezus in het volmaakte gebed (het ‘Onze Vader’) de bede ‘leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’ opgenomen? Ik haal het antwoord uit de Heidelbergse Catechismus bij vraag 127. Daarin wordt gesteld dat wij vanuit onszelf zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik kunnen bestaan, en ook dat de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden om ons aan te vechten. Er wordt daarom ook aan de hemelse Vader gevraagd: ‘Wil ons toch staande te houden en sterken, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’ Er wordt dus aangegeven in dit oude onderwijs van de kerk, dat we de overhand kunnen behouden. Dat kan dan dus al op aarde, want in de hemel wordt niet meer gestreden.

We moeten laten zien dat we de Heere nodig hebben in ons leven, dat we ons vrijwillig onder Zijn controle stellen. We zijn juist ook voor ons geestelijk leven geheel afhankelijk van Hem. Laat je regeren door Zijn Woord en Geest!

Stel je vrijwillig onder Gods controle! 

Word je bemoedigd en getroost in de strijd?

De genoemde catechismus begint zeer bemoedigend. in Zondag 1. De eerste vraag luidt: ‘Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?’ ‘We zien daarbij hoe iemand in de zekerheid van het geloof antwoordt over zijn enige troost. Ik verwoord deze opmerkelijke woorden van geloof en troost aldus:

‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Hij heeft mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij alzo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Hij zorgt er ook voor dat alles tot mijn zaligheid dienen moet. Hij verzekert mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor Hem te leven.’

We hebben als gelovigen al het teken van de doop, dat is Zijn merk- en veldteken. Wij behoren Hem toe… wij horen bij Jezus. Wij willen één met Hem zijn. Om door Hem beschermd te worden en door Hem sterk te zijn, moet je bidden: ‘Heere, ik hoor bij U, en U bent mijn God. Jezus ik hou van U.’ Laat je afhankelijkheid van Hem en je aanhankelijkheid aan Hem steeds weer opnieuw blijken.

Toon je afhankelijkheid

en aanhankelijkheid

Jezus vroeg Petrus tot driemaal toe, of hij Hem liefhad (Joh. 21:15 -17). Jezus wil het ook van ons horen.

Weet je dat je veilig bent bij Hem?

Kun je met Luther al in gelovig vertrouwen meezingen: ‘Een vaste burcht is onze God’.  Ps.46:2 verzekert ons de dichter: ‘God is ons een toevlucht en vesting.’ Deze Psalm bemoedigt de gelovigen in vers 12: ‘De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.’ Zorg dat je veilig bent in de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps.91:1). Geef de duivel geen plaats in welk gebied dan ook van je leven! Haal de brug naar de zondige bolwerken van de wereld op. Sluit de poort voor kwade machten!

Als jij een opening geeft, zullen de geestelijke boosheden van de gelegenheid gebruik maken. Ze zijn aanwezig bij de toegangspoorten naar de wereld. Blijf gelovig zeggen tegen de HEERE: ‘Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Ps.91:2).

Herken je veilige positie

 als kind van God in Jezus Christus!

Gelovige, je identiteit is in Christus, je hoort bij de Koning der koningen, je maakt deel uit van Zijn oppermachtige leger. Dit gelovig weten zal je innerlijk sterk en moedig maken. Je wordt sterker als je steeds weer dank tot de Heere uitspreek. Je mag rust en blijdschap ervaren als je jezelf zo mag toevertrouwen aan de Heere.

Laat Hem je leven regeren, controleren en bewaken! 

 

Bid naar de wil van God in de Naam van Jezus

Laat Hem je leven regeren en controleren! Leef niet jezelf, maar leef voor God. Als Hij je leven controleert, heb je alles onder controle… onder Zijn controle! Bid naar de wil van God. Daarbij wordt de verhoring beloofd, zoals we lezen in 1 Joh. 5:14: ‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.’

Bid altijd in de Naam van Jezus, als je alleen bidt, maar ook als je samen bidt. In Matth. 18:19-20 wordt door Jezus daarover verhoring beloofd.

Rondom het overwinnend gebed zijn nogal eens de volgende zaken aanwezig:

– Bidden naar de wil van God 

– bidden in de Naam van Jezus

 – vreugde in God

– niet bezorgd zijn,

– alle verlangens bij God brengen door bidden en smeken

– God danken in alles

Daardoor kom je ook onder de beloften van God: dat Zijn vrede je hart en gedachten zal bewaken in Christus Jezus. Het wordt als volgt verwoord in Filip. 4:4-9: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

‘De Heere is nabij

 Wees in geen ding bezorgd!’

Je kunt het ook vinden in 1 Thess. 5:16-18, waarin we worden opgeroepen: ‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’

Jezus leert ons In Lukas 11  hoe wij behoren te bidden. naar de wil van God. Dat komt naar voren in ‘het gebed des HEEREN’ in de verzen 2-4. In Matth. 6:9-13 geeft Jezus het als volgt aan ons door: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de  boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’

Hieronder volgt het lied ‘Onze Vader in de hemel’, uit Opwekking 436:

Onze Vader in de Hemel

heilig is Uw naam

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen

Laat Uw wil worden gedaan

In de hemel, zo ook hier op aard’

***

Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

***

Onze Vader in de hemel

geef ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij dat doen

hen vergeven die ons iets schuldig zijn

***

Refrein (…)

***

En leidt ons niet in verzoeking

maar verlos ons van het kwaad

Refrein (…)

***

Amen, amen

***

Tekst en muziek: Marcel Zimmer

Hieronder kun je het beluisteren via de link. Daar wordt het samen met Marcel & Lydia Zimmer gezongen bij Nederland Zingt:

 YouTube-video Nederland Zingt: Onze Vader

***

In Lukas 11:9-13 zien we dat we dat we met een overwinnend gebed naar de wil van God ook komen onder de beloften van verhoring. Jezus geeft aan in vers 9: ‘Bid, en u zal gegeven worden.’ En in vers 10:  ‘Want ieder die bidt, die ontvangt.’ In vers 13 wordt zelfs de Heilige Geest beloofd aan hen die zo bidden. Jezus verzekert ons in deze tekst: ‘Als u die slechts bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’

‘Bid en u zal gegeven worden’

 ***

Opdrachten:

1. Hoe heeft het bidden jou wel eens geholpen?

2. Kun je iets vertellen over een bijzondere gebedsverhoring?

***

3a. Lees samen de volgende teksten:

Filippenzen 4:4-9: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

1 Thess. 5:16-18, waarin we worden opgeroepen: ‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’

3b. Hoe komen die teksten bij je over als je kijkt naar je eigen omstandigheden en geloofsleven?

Rondom het overwinnend gebed, dat verhoring ontvangt, zijn nogal eens de volgende zaken aanwezig (die je ook vindt in de teksten hierboven):

– Bidden naar de wil van God 

– bidden in de Naam van Jezus

 – vreugde in God

– niet bezorgd zijn,

– alle verlangens bij God brengen door bidden en smeken

– God danken in alles

3c. Welke van deze zaken herken je bij jezelf?

3d. Waarom zijn de andere zaken niet zo bij jou aanwezig? Hoe zou dat komen?

***

4a. Kies eens uit de volgende lijst welke woorden en zaken over het algemeen het beste bij jouw gebeden passen:

A. zwakheid – B. om vergeving te ontvangen – C. om nieuwe kracht te ontvangen – D. om te herstellen – E. moeilijk – F. weinig resultaat – G. twijfelachtig – H. zorgelijk – I. vragen om hulp – J. klagen – K. hopeloos – L. uit behoefte – M. om tot rust te komen – N. om God te aanbidden – O. om bij Jezus te schuilen – P. gelovig – Q. volharding – R. met troost – S. met dank – T. met vreugde

4b. Deel het daarna met elkaar als een persoonlijke belijdenis.

4c. Houd samen een bemoedigend gebedsronde.

***

5. Bespreek samen het volgende tekstgedeelte. Is het herkenbaar?

De Amalekieten vielen aan op de zwakke achterhoede bij de Israëlieten. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakke mensen, die moe en uitgeput waren en achteraan liepen, versloeg. Zo zullen ook de kwade geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Er wordt vertaald, dat Amalek de achterhoede afsneed, terwijl de Israëlieten vermoeid en uitgeput waren. De achteropgeraakte Israëlieten waren weerloos.

6. Waarom is het is gevaarlijk als je geïsoleerd raakt in de geestelijke strijd?

7. Wat denk je van het volgende tekstgedeelte? Waar heb je Jezus voor nodig?

Mozes was ook als een middelaar voor Israël (zie Ex. 32:30-35). Jezus is de Middelaar, Voorbidder, Pleitbezorger tegen veroordelingen, Advocaat, Helper, Zaakwaarnemer en Voorspraak voor de gelovigen. In 1 Joh. 2:1 verklaart Johannes: ‘En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’

8. Bemoedigt het volgende tekstgedeelte jou? Waarom?

Jezus bid voor de gelovigen (zie Joh. 17:9) Naar Petrus toe zegt Jezus in Luk. 22:31-32: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.’ Jezus hield Petrus vast, ook toen Petrus Hem losliet bij zijn verloochening.

***

9. Hoe kun je de macht van God inroepen in je geestelijke strijd tegen kwade machten en negatieve gedachten? Betrek hierbij het volgende tekstgedeelte:

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend en gelovig werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden. Daardoor proclameerde Mozes de macht van God, waardoor de vijand werd verslagen. Zo kunnen wij ook overwinnen in de geestelijke strijd.

We worden opgeroepen in Efeze 6:11 om de geestelijke wapenrusting van God aan te doen. Daarvoor lezen we in vers 10:‘Word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.’

***

10a. Bespreek samen Jak.5:13-16. In vers 15 wordt ons verzekerd: ‘En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat hem vergeven worden. Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ (In een andere vertaling lezen we: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’)

10b. Denk na over de volgende verklaring en de vragen eronder?

God doet wonderen op het gebed! Hij belooft behoud en herstel van de zieke op het gelovig gebed. God kan je dan ook kracht geven om de ziekte geestelijk te boven te komen. Daarbij zijn ‘belijdenis van zonden en vergeving’ nodig voor genezing. Het kan hierbij ook gaan over (geestelijke) gezondheid voor de bidders, de groep en de gemeente.

Wat betekent dat voor ‘het lichaam van de gemeente’? Waardoor kunnen wij samen herstellen en met elkaar gezond verdergaan?

 ***

Hieronder kun je aanklikken op een extra opdrachtenblad met twee liederen, teksten en bijbehorende vragen, die je tijdens een sessie kunt behandelen:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel liederen Dag 15 deel 4

Bidden en geloven in de geestelijke strijd

***

Afsluitend liederen

Je bent veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste

In geloof en gebed mag je steeds weer vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Psalm 91 is de ‘bevrijdingspsalm’, die van oudsher al werd gebruikt bij het bevrijdingspastoraat. Daarin spreekt je ook je vertrouwen uit. Je proclameert dan ook bij Wie je hoort en veilige bent. Kun je het beamen?

Hieronder volgt de tekst en uitvoering van Psalm 91 door The Psalm Project:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 91 – U bent mijn schild

***

Psalm 27 van The Psalm Project is een bemoedigend lied. Het vertrouwen op de HEERE en het biddend wachten op Hem is een zaak van volhardend geloof. En is het overwinnend geloof ook niet een gevolg van volhardend geloof, dat door de Heilige Geest is ingegeven?

Overwinnend geloof is volhardend geloof,

dat door de Heilige Geest is ingegeven

Let maar op de tekst van Psalm 27, zoals die door The Psalm Project wordt gezongen. Daaronder kun je de uitvoering bij Nederland Zingt beluisteren.

God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.

Refrein:

Dit ene is  wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.

Refrein: …

Wacht op de Heer

***

Het volgende lied van Sela steunt op de barmhartigheid en trouw van God. Laat je erdoor bemoedigend. Stel ook je vertrouwen de de Heere God.

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

Je kunt het hieronder beluisteren:

YouTube-video God zal voor ons zorgen | Sela

Tekst: Matthijn Buwalda, Adrian Roest muziek: Matthijn Buwalda, Adrian Roest.