12. Hoor je bij Jezus?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Het gaat er in ons leven om bij wie je hoort. Ben je nog van jezelf, of hoor je bij niemand? Ben je maar klein en kwetsbaar in jezelf? Heb je een laag zelfbeeld? Denk je dat je niet veel waard bent? Hoor je er voor gevoel niet bij? Dan heb je maar een verdrietig en eenzaam bestaan. We hopen dat je gaat inzien hoeveel je werkelijk waard bent.

Je redt het niet alleen…

maar wel samen met de Redder

Hij komt je in het Evangelie tegemoet!

Of weet je al dat je het eigendom bent van je getrouwe Zaligmaker Jezus Christus? Dat wordt verwoord in het bemoedigende begin van de Heidelbergse Catechismus.  Dan mag je getroost leven, met een zalige toekomst in het vooruitzicht. Jezus is dan ook jouw Heiland: Redder, Verlosser en Heler. Hij is dan de Herder die je veilig leidt.

Als je bij Jezus hoort ben je in de ogen van God heel veel waard. In jouw geweldige positie mag je het dan uitroepen:

‘Ik hoor bij Jezus!

Hij is mij alles waard’

Gelovige, besef dan ook dat jij voor Hem zoveel waard bent, dat Hij zelfs Zijn leven voor jou heeft gegeven! Voor een oprechte gelovige is Jezus de vreugde van het hart. Weet je ook dat je door God aanvaard bent in de Geliefde: in Jezus Christus? Dan kun je het volgende lied (opwekking 550) wel meezingen:

Hieronder volgt de tekst van het lied van Reuben Morgan,

vertaald door Mireille Schaart:

Liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart
als we samen zijn
Door uw bloed, wast u mij witter dan sneeuw
en nu ben ik vrij

U behoor ik toe
Heer ik heb u lief
En boven alles volg ik u
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want u houdt van mij

Neem mijn hart, maak het een deel van Uzelf,
laat ons samen zijn
Angst verdwijnt, als ik Uw liefde ervaar,
door U ben ik vrij

U behoor ik toe
Heer ik heb U lief
En boven alles volg ik U
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want U houdt van mij

Jezus, vreugde van mijn hart (vreugde van mijn hart) 4x

 

Hieronder kun je de PowerPoint voor een presentatie van deze sessie aanklikken:

PowerPoint sessie 12 Hoor je bij Jezus?

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat Hij dorstige en onrustige mensen tot de wateren van Zijn heil roept.

Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam,
Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht, 
vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U 
ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder,
U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht,
een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held 
die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn
maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U,
want U bent zo bijzonder.

(Refrein) 

Met Jezus heb je een nieuwe identiteit

Als je bij Jezus hoort heb je ook een nieuwe identiteit, namelijk ‘Jezus en jij’. Samen met Hem ben je heel veel waard. Het bedrag 100.000.000 euro is heel veel waard. Het bedrag 1 euro is niet veel waard. Het bedrag 100.000.001 is ook heel veel waard. Jezus en ik zijn samen heel veel waard, onbevattelijk veel! Het is met geen pen te beschrijven hoeveel je waard bent als je bij Jezus hoort… dat heeft eeuwigheidswaarde!

Hij zal er voor je zijn!

Als je bij Jezus hoort, is Hij er ook voor je. God heeft Zich bekendgemaakt met een wonderlijk mooie naam. Zijn Naam is: ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Dat komt prachtig naar voren in het lied van Sela ‘Ik zal er zijn’. Het staat ook in Opwekking 770.

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U,
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus,
mijn Heer:
geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Hij is er voor alle gelovigen

Het gaat erom wat Jezus voor ons heeft gedaan, niet wat wij voor Hem hebben gepresteerd. We lezen in Matth.20:28: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’.

De gelovigen zijn leden van één lichaam. Zij zijn allen verbonden aan het Hoofd van de wereldwijde gemeente: Jezus de Koning. We hebben elkaar nodig, om samen God te eren, zoals wordt gezongen het volgende lied van C.A.E. Groot in opwekking 167:

Samen in de Naam van Jezus,

heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

 

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

 

Heel de wereld moet het weten,

dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

 

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Je kunt het lied via de link beluisteren en meezingen:

Welkom in het huisgezin van God

Weet je al dat je welkom ben in in het huisgezin van God? Ken je gelovigen die de liefde van Jezus uitstralen? Waar kun je ze aan herkennen?

Bepaalde christenen denken zich veilig te weten in een bekrompen besloten kring, waarin buitenstaanders zich niet welkom voelen. Dat kan niet de bedoeling zijn van het uitstralende licht en de liefde van God.

Gelovigen behoren het licht van de wereld te zijn,

zoals hun Meester het Licht van de wereld is.

Het huis van God moet wereldwijd openstaan, zodat iedereen zich welkom zal weten onder de lichtkoepel van het bevrijdende Evangelie. Zoals het in het lied hierboven klinkt:

Heel de wereld moet het weten,

dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

Aangrijpend daar tegenover is het volgende lied van Elbert Smelt over de dakloze jonge vrouw in het huis van God. Laat het op je inwerken:

Wij moeten Zijn liefde uitstralen naar een dakloze wereld, naar mensen die nog geen thuis hebben gevonden in de liefdevolle armen van de Heiland. Hij is de goede Herder, Die op zoek is naar verloren schapen.

Een oproep om te komen

Denk na over het lied van Rolof Mulder. Wat spreekt je hierin aan? Je kunt het aanklikken op de volgende link:

 YouTube-video Ik ben de Heer die jou eens schiep – Rolof Mulder

 

Geef een getuigenis voor de groep

naar aanleiding van de volgende vragen:

1. Vertel iets over wat je hebt ervaren van de liefde van gelovigen?

2. Hoe kwam de liefde van God tot je?

3. Hoe kun je de liefde van Jezus uitstralen?

4. Wat wil je van Zijn liefde delen met iemand die zich nog dakloos en eenzaam voelt?

 

Bij de goede Herder ben je veilig

Als je een schaap bent van de goede Herder, hoor je bij Zijn kudde. Hij kent je dan persoonlijk en draagt zorg over je. Je hoort bij Hem. Door Hem te volgen ben je veilig.

Jezus is de goede Herder Die Zijn gelovige kinderen volledig accepteert. Hij zegt ons in Joh. 10:27:

‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’

Door genade wordt in de kudde van Jezus opgenomen. Als je Hem gelovig wilt blijven volgen, is God daar tevreden mee. God heeft je dan lief in Zijn geliefde Zoon.

Heb je de goede Herder nodig?

In Psalm 23 lezen we erover. In Johannes 10 zegt Jezus dat Hij de goede Herder is. Laat het tot je komen door het mooie lied van Trinity. Weet je het al: ‘U bent de Herder, Die mij leidt.’ Hieronder volgt het lied:

Over mijn dromen waakt mijn Heer.
Veilig ben ik in Zijn hand.
En als ik op weg de moed verlies,
tilt Hij mij op en draagt mij liefdevol.

U bent de Herder, die mij leidt.
Hongerig naar gerechtigheid
ren ik naar U toe, mijn Heer.

In Christus’ liefde leef ik nu;
vrij door Jezus’ lijden aan het kruis.
Zijn levensadem vult mij elke dag
om van Hem te vertellen overal.

 

Weet je jezelf aanvaard in Jezus, de Geliefde?

Door het geloof kunnen we ook onze identiteit in Jezus Christus ontdekken. Als we door het geloof bij Jezus horen, worden we volgens Efeze 3:6‘begenadigd en aanvaard in de Geliefde’. (Engelse vertaling: ‘Accepted in the Beloved’). Dan word je pas echt geaccepteerd!

Heb je ook een laag zelfbeeld?

In de zomer van 2009 zat er een jongen in mijn bijbelstudiegroepje die een laag zelfbeeld had. Hij was gepest op de basisschool. Ik denk dat hij de naam waarmee hij was gepest zelfs had opgenomen in zijn e-mailadres. (Het was zoiets als: krekel10@hotmail.com.) Hij zei dat hij het niet erg vond. Het had te maken met zijn identiteit: hoe hij zichzelf zag. Wat is jouw identiteit? Wat weet je van jouw geestelijke positie?

We willen het verhelderen met voorbeelden uit de Bijbel en de zwerfkinderen van Heidi Baker.

David en Mefiboseth

Lezen: 2 Sam.4:4 en 2 Sam.9:1-13

Let eens op de geschiedenis van David en Mefiboseth. De identiteit van Mefiboseth was: dode hond. Hij zag zichzelf eigenlijk als ‘Mefiboseth Dode Hond’. De geschiedenis van Mefiboseth kun je lezen in 2 Sam.4:4, 2 Sam.9:1-13, 2 Sam.16:1-4 en 2 Sam.19:24-30. Toen hij vijf jaar oud was, nam zijn voedster hem op en vluchtte zij met hem weg. Na de dood van Sauls zoon Isboseth vreesde zij ten onrechte voor de wraak van de nieuwe koning David. Zij haastte zich, hij viel daarbij en werd kreupel aan zijn beide voeten. Dit ziet dus op een verlamming. Uiteindelijk verbleef hij in een uithoek van het land, in Lodebar (vertaald: ‘een zeer dor land’). Hij was hierbij het beeld van een angsthaas, die zich ver uit de buurt in een droge kuil schuilhield. Kan het minder?

Hoe wordt je bevrijd van een laag zelfbeeld?

Heb je een laag zelfbeeld, zoals Mefiboseth? Als je dan alleen maar naar jezelf en je omstandigheden kijkt, is het uiterst triest met je gesteld. Dit kan echter wel veranderen! Bij wie wil je graag horen?

De goede Herder zoekt ons op

David ging op zoek naar Mefiboseth. Hij lijkt hierin op de goede herder in de gelijkenis. Die was ook op zoek naar zo’n verloren schaap. Hij wilde het schaap weer bij zich hebben, in de kudde. Het schaap moest in zijn ellendige positie niet op zichzelf blijven.

Zoals zo’n schaap verward kan zitten in een stekelige struik, kun jij verward zijn in jouw negatieve gedachten over jezelf. Je bent dan maar alleen, je voelt je in de steek gelaten. Is er nog iemand die om je geeft? Dat heeft Mefiboseth misschien ook wel gedacht.

David had eerder een verbond gemaakt met zijn vriend Jonathan. Omdat Mefiboseth de zoon van Jonathan was, hoorde hij ook bij het verbond met David.

Waarom was hij waardevol voor David?

Aan de tafel met David had Mefiboseth waarschijnlijk niet veel last van zijn verlamde benen. Je kon dan niet zoveel van zijn handicap zien Maar wat kon Mefiboseth David eigenlijk bieden? Hij was hulpbehoevend. Wat kon hij voor David doen? Wat betekende hij tussen al die helden aan de tafel van David. Toch geloof ik dat David blij was als hij Mefiboseth daar zag. Zal hij niet hebben geglimlacht, als hij aan zijn tafel naar hem keek? Hij mocht zich laten bedienen. Hij was heerlijk afhankelijk van de goedheid en liefde van David.

 

Opdrachten voor in de groepjes

Opdracht 1

a. Hoe kan God tevreden met ons zijn?

b. Waardoor heb je een nieuwe identiteit in Jezus?

c. Wil je bij Hem horen?

d. Weet je al dat je bij Jezus hoort?

e. Weet je het niet? of twijfel je nog?

Opdracht 2

a. Wat vind je van deze geschiedenis van David en Mefiboseth?

b. Waarom wilde David goed doen bij hem?

c. Hoe kon hij blij zijn met de gehandicapte Mefiboseth?

d. Waarin lijkt deze geschiedenis op het Evangelie van Jezus Christus?

e. Wat kun je daar voor jezelf van leren?

 

Lees in het groepje de volgende tekst:

Zwerfkind of adoptiekind?

Heidi Baker is de schrijfster van het boek ‘Door liefde gedreven’. Het is in 2009 in onze taal uitgegeven. Vanaf 1995 heeft ze samen met haar man Rolland Baker al vele honderden (straat)kinderen en wezen mogen opvangen. Ze hebben gezien dat God op een wonderlijke manier heeft voorzien in de hulp aan meer dan 7500 kinderen.

De zwerfkinderen werden in haar opvangcentra geadopteerde kinderen. Zij kregen hierbij ook de voorrechten van adoptiekinderen. De kinderen konden dit zelf, vooral in het begin, soms moeilijk beseffen en innerlijk aanvaarden. In hun hart konden ze nog langere tijd ‘weeskind’ of ‘zwerfkind’ blijven, waardoor ze niet vrijmoedig gebruikmaakten van hun voorrechten. Heidi schrijft erover: ‘Als we kinderen van de straat pas in huis hebben genomen, zijn het doorgaans kleine straatrovers met een lijf vol luizen en schurft en over het algemeen is het akelig tuig.’

In het opvanghuis ontvangen ze veel liefde en een goede verzorging. Heidi verhaalt ons verder: ‘Eerst zijn de nieuwe kinderen zo schuchter, dat ze niet eens iets uit de koelkast willen eten. Ze hebben het gevoel dat ze ervoor moeten werken als ze iets willen – of het moeten stelen. De kinderen die weten wie ze bij ons zijn, doen de koelkast open en pakken alles zelf!’

Deze kinderen hebben nog de geest van een weeskind of een zwerfkind. Heidi verklaart: ‘Zij zijn nog bang en vaak stelen ze of denken ze dat ze alles eerst moeten verdienen en hun best moeten doen om geaccepteerd te worden. Ze moeten eerst nog leren wat adoptie in Gods familie inhoudt en daarna leren geloven dat ze echt gewenst zijn.

Heidi kan ons gelukkig ook doorgeven: ‘Het is heerlijk om te zien als ze een echte ervaring van geadopteerd te zijn krijgen. Dan veranderen ze echt en vinden ze blijdschap! Dat kan alleen maar gebeuren als het een geschenk van de Heilige Geest is.’ Ze geeft verder aan: ‘Naarmate de Vader de geest van deze in de steek gelaten kinderen en wezen geneest, gaan ze beseffen dat het Koninkrijk ook voor hen is. De kinderen die eens van ons stalen, zijn nu totaal veranderd en zijn de leiders van de nieuwe kinderdorpen. Zij hoeven zich niet meer te verbergen in de schaduw of rond te sluipen; hun hart is door God rein gemaakt en nu hebben ze Zijn goedheid gezien.’

Gedraag je als een geaccepteerd kind

In wat Heidi ons verhaalt en leert, zitten belangrijke geestelijke lessen. Wettische, twijfelende en angstige gelovigen kunnen zich ook ervaren en gedragen als een weeskind en zwerfkind, terwijl ze in werkelijkheid een adoptiekind zijn. Ze zijn aangenomen tot Gods kinderen en behoren zich daarom ook als een waardig en dankbaar kind te gedragen.

De jongste verloren zoon in de gelijkenis ontving van zijn vader het kleed en de ring, waaruit duidelijk bleek dat hij was geaccepteerd als een volwaardige zoon. Hij mocht daarna niet meer twijfelen aan de liefde van zijn vader en de acceptatie door zijn vader. Hij moest dit blijven geloven en niet luisteren naar vleselijke (schuld)gevoelens en minderwaardige gedachten. Hij moest zijn identiteit als geliefde zoon van zijn vader dankbaar blijven beseffen. Daarmee eerde hij zijn vader. Zijn vader zei zelfs tegen de oudste verloren zoon: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou’ (Luk.15:31).

De Geest van adoptie

We lezen in Rom.8:15-16: ‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’ De Heilige Geest wordt hier de ‘Geest van adoptie’ genoemd. Het Griekse grondwoord ‘huiothesia’ betekent ‘aanneming tot zoon, adoptie’.

De geadopteerde kinderen in het opvangtehuis van Heidi Baker hadden een vrije toegang in het hele huis en de voorraad in de koelkast. Heidi vertelt ons over het weeskind Ramadan, dat hij zo vol schaamte en verdriet was, dat hij niemand aan durfde te kijken. In het begin beet en schopte hij en zag hij er diep ongelukkig uit. Heidi zei hem, dat hij cola in de koelkast mocht pakken, wanneer hij maar wilde. Daarna zei ze: ‘Ramadan, ik ga je in bed stoppen en een liedje voor je zingen. Ik ga je in je ogen kijken en van je houden.’ En vanaf toen begon God zijn hartje te veranderen.

Genezing voor een verweesde geest

Heidi leert ons hierbij: ‘Zo gaat we allemaal een beetje met God om. We denken dingen als: ‘Mag ik dat echt? Mag ik echt die deur opendoen en van Hem drinken? Houdt Hij wel echt van me?’ Maar in de loop van de tijd geneest God onze in de steek gelaten en verweesde geest.’

Ze bemoedigt ons als gelovigen: ‘Wij mogen deel hebben aan Zijn vrede, Zijn vreugde, Zijn geduld, Zijn lankmoedigheid, Zijn genezing en Zijn voorzienigheid. Het staat ons vrij vertrouwelijk met Hem om te gaan en als zoon of dochter bij Hem in het verborgene binnen te komen.’

Door de liefde van God ontvangen wij vrijmoedigheid. We lezen in 1 Joh.4:18:‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’ Gods liefde maakt ons dankbaar. We lezen in 1 Joh.4:19: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Het geloof werkt door de liefde, en leert ons te accepteren.

Zie je jezelf nog als een zwerfkind? of accepteer je gelovig dat je de rechten van een adoptiekind hebt? Het gaat erom hoe God over je denkt, en wat Hij je wil geven. De Heilige Geest leert het ons (zie 1 Kor.2:12).

Opdrachten

3. Wat vind je van het verhaal van Heidi Baker?

4. Waarin herken jij jezelf?

5. Weet je het geestelijk verschil tussen een zwerfkind en adoptiekind?

6. Waardoor kwam er innerlijk herstel bij deze verweesde kinderen?

7. Hoe kun je jezelf innerlijk ervaren als een geaccepteerd kind van God?

8. Wat heeft de liefde van God al bij jou teweeggebracht?

9. Waar verlang je nog naar als het gaat over geestelijk herstel of geloof?

10. Waar wil je voor (laten) bidden?

Onderling gebed

 

Afsluiting samenkomst

Ken je de liefde van Jezus?

Heb je de liefde van Jezus al ontdekt en ervaren? De liefde van Jezus voor mij is de drijfveer voor een leven van dankbaarheid en het volgen van Hem. Het wordt mooi verwoord in het lied van Sela. Het is indrukwekkend en opwekkend! Kun je het lied van Sela hartelijk meezingen? Je kunt het via de volgende link op YouTube beluisteren en live bekijken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij (CD/DVD Live in Groningen)

Laat de tekst van Hans Maat op je inwerken. Kun je het overnemen en proclameren:

JEZUS’ LIEFDE VOOR MIJ

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef!

YouTube-video Jezus’ liefde voor mij | Sela

Wil je in Hem blijven?

Het verlangen naar Zijn nabijheid wordt verwoord in Opwekking 616:

 YouTube-video Opwekking 616 – Houd mij dicht bij U

Mogelijkheid tot nazorg