40. Jezus Christus is Overwinnaar in de geestelijke strijd

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Jezus Christus is het overwinnende Lam van God

Het Lam van God is de Overwinnaar, Die alle macht heeft in hemel en op aarde.

Het Lam van God is de Overwinnaar,

Die alle macht heeft in hemel en op aarde.

Jezus Christus komt in het boek Openbaring  als de grote Overwinnaar naar voren! Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matth. 28:18), terwijl Hij met de gelovigen is ‘al de dagen tot het einde van de wereld’ (Matth. 28:20).

De overwinning door Jezus Christus

 staat in dit artikel centraal

De geestelijke strijd met demonische machten spits zich toe naar de eindstrijd. We lezen erover in Openb. 17:14: ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen (want Hij is een Heere der heren en Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie. Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid (Rom. 1:16).

Jezus Christus is op aarde gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Hij is ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh. 14:6). Hij onderwijst ons. Jezus is de Overwinnaar der wereld. Hij sprak tot Zijn discipelen in Joh. 16:33: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Veel volgelingen van satan vervallen tot  onverschilligheid, passiviteit of depressiviteit, maar bij Jezus mag je vrede en blijdschap ontvangen.

Jezus is de Overwinnaar der wereld!

De reddende hand van Jezus Christus is nog steeds aanwezig in het Evangelie! Hij overwint zondaren en maakt ze tot gewillige volgelingen.

Hoe kunnen we ons laten regeren door het overwinnende Lan van God?

Hoe kunnen we ons laten regeren

door het overwinnende Lam van God?

De gelovigen mogen delen in Zijn heerlijke overwinning. Let er op: je mag leven vanuit de overwinning van Christus! Alleen gaat het niet, maar door Hem zal het gelukken. We lezen in Jes. 55:11: ‘Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’

Het overwinnende Evangelie komt ook tot jou!

Geloof dit Evangelie! Bekeer je en leef!

***

Hieronder kun je aanklikken op het PDF-document van het opdrachtenblad, met twee liederen, die je voor jezelf of in de groep kunt behandelen:

Opdrachtenblad Dagboek Geestelijk herstel Dag 20 Deel 2

Jezus Christus is Overwinnaar in de geestelijke strijd

***

In Jezus Christus ben je overwinnaar!

Jezus Christus is de machtige Overwinnaar, Die de satan al heeft overwonnen, toen Hij zei: ‘Het is volbracht!’ (‘It is finished!’). Vanaf dat moment, en zeker na de Pinksterdag, is het in de tegenwoordigheid van Christus afgelopen met satans kracht en macht over de gelovigen.

Samen met God

ben je altijd in de meerderheid!

De vroege kerk was een overwinnende kerk  in een demonische wereld De nood der tijden kan ons ertoe brengen dat we weer terug moeten keren naar de praktijk van de nieuwtestamentische tijd en de vroege kerk! Hoe kunnen we ook nu de wereld overwinnen? We lezen in 1 Joh. 5:4-5: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint  dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?’

Door het geloof zijn wij betrokken

bij de overwinning van Jezus Christus.

Buiten Christus kunnen wij de wereldse verleidingen en de aanvallen van satan niet weerstaan. We kunnen buitenom Christus de demonen ook niet doeltreffende verdrijven en uitdrijven. Door verbondenheid met Christus kunnen we overwinnaar zijn in de geestelijke strijd in ons en buiten ons. Als we geloven aanvaarden we de kracht van Jezus Christus, de grote Overwinnaar!

Jezus is de grote Koning en Overwinnaar

In het volgende lied van Sela wordt de alles overtreffende overwinning van Jezus bezongen. Ons geluk en overwinning over het kwaad kan alleen maar liggen in de overwinning van Jezus. Mag je al delen in Zijn overwinning? Volg Hem dan op de weg die Hij voor jou gelopen heeft. Zie dan hoe Jezus roemrijk heeft zegeviert en de eeuwige Overwinnaar is!

De tekst van het lied van Sela is van Hans Maat:

HIJ IS KONING

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;
zijn gezag dat de wereld regeert.
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht; 
in de Zoon overwon, triomfeert.
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,
aan het kruis elke duistere macht, 
elke keten voor ons, verbroken heeft:
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!

Heel de wereld moet weten wie Jezus is,
die de dood onderworpen heeft.
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;
alle machten ontwapend heeft.
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert
en ook ons bekleedt met zijn kracht.
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet: 
Halleluja, van Hem is alle macht!

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,
als een bloem in het veld verdort,
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:
heel de wereld behoort aan God!
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt: 
Hij is koning, van al wat adem heeft!

YouTube-video Sela | Hij is Koning

(CD/DVD Live in Groningen)

***

Overwinning in de Olmos gevangenis

Ik zal nu eerst een geweldig praktijkvoorbeeld noemen van de overwinning van het Evangelie van Jezus Christus in een grote gevangenis in Argentinië.

Op het gebed heeft God overwinning en opwekking gegeven

Op het gebed heeft God overwinning en opwekking gegeven

De gevangenis van Olmos ligt 60 kilometer ten Zuidoosten van de hoofdstad Buenos Aires en is speciaal op gevaarlijke criminelen ingericht. Olmos is een in 1939 gebouwde zwaarbeveiligde  strafinrichting. Later is deze gevangenis vergroot, zodat er officieel 1728 gevangenen in kunnen. Het gebouw bestaat uit zes verdiepingen van elk twaalf celblokken. Per celblok kunnen 24 gevangenen worden gehuisvest. In 1997 zaten er 3200 gevangenen in de Olmos gevangenis. Dat was 86 procent  boven de officiële capaciteit.

De zware criminelen zijn moeilijk met het Evangelie te benaderen, ook al vanwege de occulte belasting waarmee velen zijn bezet. In Argentinië zijn er ook gevangenen psychisch gestoord. Er zijn er die verstandelijke afwijkingen hebben. Daarbij is er een deel die lijdt aan demonische bezetenheid. Zij zijn veelal geplaatst in een neuropsychiatrische inrichting.

In de Olmos gevangenis zijn ook bloedige gevangenisopstanden geweest. In zulke gevangenissen daar moest af en toe het leger een opstand op een bloedige wijze de kop in te drukken. Er zijn daarbij in het verleden honderden doden gevallen. Van de gevangenen die uit die gevangenis worden ontslagen, keerde gemiddeld 40 procent na verloop van tijd weer terug achter de tralies.

In 1983 ontving voorganger Juan Zuccarelli een roeping van God om in de gevangenissen van Argentinië te prediken. Het werd de Olmos gevangenis in de buurt van La Plata. Hij had jaren daarvoor zes jaar gediend bij de Argentijnse Marine.

Juan meldde zich bij de Olmos gevangenis, waar juist een opstand onder de gevangenen was geweest (en waarbij doden waren gevallen). Hij mocht die dag de gevangenis niet in en kreeg al helemaal geen toestemming om daar te preken. Hij besloot daarom te solliciteren op de vacature van cipier in deze gevangenis.

Het was daar voor cipier een bijzonder ingewikkelde toelatingsprocedure. Normaal duurde deze procedure in die tijd acht maanden. Juan werd echter binnen zeven dagen als cipier aangenomen! Ook hierin handelde God wonderlijk.

Juan beschrijft zijn eerste kennismaking met de Olmos gevangenis op de volgende wijze: ‘Ik liep door een natte en stinkende tunnel, vergezeld door een gevangenisofficier. Het was voor het eerst dat ik de cellenblok bezocht, om de gevangenis van de Olmos gevangenis persoonlijk te ontmoeten. Ik had nog maar enkele stappen gezet of ik voelde dat er één of andere gewelddadige macht over mij kwam, die over heel mijn lichaam gleed en maakte dat ik bijna stikte.’

‘De vijand was zelfs zo sterk aanwezig,

dat ik eenvoudigweg niet verder kon.’

‘Ik vertelde de man, die bij mij was, dat ik mij misselijk voelde en even naar het toilet moest. We liepen daarop terug naar de ingang en ik sloot mij even in de toiletruimte op, om het uit te roepen tot God, zodat ik vrij zou zijn van welke geestelijke druk dan ook, en ik Hem op deze plek zou kunnen dienen.

Ofschoon ik mij toentertijd nog niet bewust was van wat er in de onzichtbare wereld gebeurde, bleek dat gebed van cruciaal belang voor de toekomst van een gemeente: de ‘Christ is the Only Hoop Church’ in de Olmosgevangenis.’

Het gebed is van cruciaal belang

voor de toekomst van een gemeente

De opleiding werd op de werkplek gegeven. Hij kreeg twee instructeurs. Zijn eerste dag vroeg hij aan de dienstdoende officier Nestor Papa, of het een probleem zou zijn als hij op de afdeling over het geloof zou spreken. Deze vroeg hem naar zijn religie. Juan antwoordde, dat hij protestants was. Nestor Papa reageerde: ‘Ik haat protestanten! Je zult nog heel wat met mij te stellen krijgen!’  Hij voegde er nadrukkelijk aan toe, dat als hij zo zou doorgaan, hij nog wel eens een appeltje met hem zou schillen.

Uiteindelijk is Nestor Papa (na het wonderlijk werken van de Heere) één van de diakenen in de gevangenisgemeente geworden, terwijl hij Juan ook als secretaris is gaan helpen.

Toen Juan aantrad als cipier, waren er in Olmos slechts vier of vijf gevangenen die voor evangelisch wilden doorgaan. De enige evangelist die het volhield in deze gevangenis was Jose Luis Tessi.  De gevangenisautoriteiten hadden het Juan verboden om tot de gevangenen te prediken. Een cipier had zelfs gedreigd hem aan te geven, als hij het waagde tot de gevangenen te preken. Juan werkte echter goed samen met Tessi; hij  organiseerde en bad voor de gevangenen.

Op een dag werd één van de gevangenen ziek en Juan werd erbij geroepen om voor hem te bidden. Ze deden dat in een instructiekantoor, naast andere kantoren. De deuren hadden geen slot en konden gemakkelijk worden opengemaakt.

Juan verhaalt ons verder: ‘Plotseling viel de gevangene op de grond en we gingen door met het gebed. De persoon die de wacht hield bij de voordeur kwam plotseling angstig de kamer binnen en vertelde dat de dienstdoende cipier eraan kwam. Het was uitgerekend degene die gezegd had mij te zullen aangeven. Ik zei tegen de anderen dat we moesten bidden voor bescherming door Gods engelen.

De cipier opende de deur van het ene kantoor en daarna die van een andere, maar de deur van de kamer (waar wij nog vuriger dan voorheen aan het bidden waren) kreeg hij niet open. Hij probeerde het nog eens met al zijn kracht, maar ofschoon de deur geen slot had, lukte het hem niet.’

‘We merkten dat we door de engelen van de Heer

beschermd werden.’

Op een gegeven moment mocht Tessi het Evangelie op bepaalde tijden via de interne radiozender prediken. De gevangenen konden de luidsprekerbox in hun cel niet uitzetten. Zijn prediking was eenvoudig, maar wel krachtig. Hij gaf de boodschap van Gods liefde en genade door en ook de noodzaak van bekering en redding.

Juan schrijft ons: ‘Maar wanneer Tessi het Evangelie via de radiozender predikte, voelde hij steeds een intense pijn door zijn hele lichaam gaan, alsof iemand hem met stokken sloeg. Vaak moest hij thuis direct naar bed, om van de pijn te kunnen herstellen. Het ging duidelijk om een geestelijke strijd. (…) De demonen die tot dan toe de gevangenis beheerst hadden, voelden blijkbaar nattigheid. Aan het thuisfront begonnen we voor het werk in de Olmos gevangenis te vasten en te bidden.’

Het aanhoudende gebed is bijzonder zegenrijk verhoord voor de gevangenen in de Olmos gevangenis, maar ook daarna in andere gevangenissen van Argentinië, waar het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus rijke vrucht heeft gedragen. God gaf daarbij ook veel nieuwe predikers en evangelisten, zoals de mannen hieronder:

Ze baden ook voor een mogelijkheid om een evangelisatiecampagne in de gevangenis te houden. Dit stuitte echter op grote bezwaren. De directeur was bang voor gevechten (met dodelijke gevolgen), als er zoveel gevangenen van verschillende afdelingen in een ruimte bij elkaar zouden zijn. Juan zei hem, dat ze ervoor zouden bidden en God zouden vragen om conflicten te voorkomen. De directeur reageerde, dat ze konden bidden tot ze een ons wogen, maar dat hij nooit en te nimmer een dergelijke samenkomst zou toestaan.

Ze baden dus of God soeverein zou willen handelen. Na enige dagen vroeg de directeur, wat ze nu eigenlijk precies van plan waren. In de campagne zou er worden gezongen, er zou muziek worden gemaakt en worden gepreekt. Verder zou er voor gevangenen, die er behoefte aan zouden hebben, worden gebeden. De directeur ging toen akkoord, op voorwaarde dat als er problemen zouden ontstaan, het Juan ‘de kop zou kosten’

Juan bad vlug tot God,

dat alles goed zou gaan en het niet zijn baan zou kosten.

In de aula van de gevangenisschool werden regelmatig al toneelvoorstellingen en  samenkomsten met muziek gehouden. Zo’n voorstelling werd in hun taal  ‘acto’ genoemd. Een christelijke bijeenkomst werd ‘culto’ (kerkdienst) genoemd, die voorheen door niet meer dan tien evangelische broeders werd bezocht. De cipier die roepend langs de cellen liep, combineerde echter die twee bijeenkomsten en kondigde al roepend aan dat er een ‘kerkshow’ werd gehouden. Dat trok veel gevangenen wel aan. Een groep van ongeveer 300 gevangenen kwam naar de aula voor de ‘kerkshow’.

Al spoedig werd de aandacht van de gevangenen

gevangen gehouden

Juan verhaalt ons verder: ‘We begonnen met het zingen van liederen onder begeleiding van een groep musici van onze gemeente (buiten de gevangenis).’

‘De Heilige Geest begon Zijn werk te doen.’

‘De boodschap van Luis Tessi maakte grote indruk en op de uitnodiging reageerden ongeveer honderd van de driehonderd aanwezigen met een beslissing voor Christus. Na het zondaarsgebed kwamen ze voor persoonlijk gebed naar voren. Stuk voor stuk vielen zij onder Gods kracht op de grond. De Heer bevrijdde hen die onder invloed van demonen stonden.’ Hier was een eerste oogst, waarop in de volgende jaren veel aanrakingen en bekeringen volgden, met een blijvende positieve uitwerking.

Juan verhaalt verder over deze eerste zegenrijke gebeurtenis: ‘Eigenlijk hadden we niet veel ervaring en de bevrijdingen en genezingen vonden dan ook plaats te midden van veel verwarring. Sommige van de gevangenbewaarders werden ook door de Heer aangeraakt. We waren een beetje bang, vooral toen ook zij op de grond vielen en wij hen moesten bevrijden. Het was een heel bijzondere ervaring. God liet ons zien wat Hij in een gevangenis kon doen…’

De leiding van de nieuwe gemeente moest onder de gevangenen zelf worden gezocht. God voorzag hierin ook op een opmerkelijke wijze.

In dat gebied overviel in die tijd een evangelische voorganger,

onder bedreiging van een pistool, een winkel!

Na zijn arrestatie kwam hij uiteindelijk in de Olmos gevangenis terecht. Daar kwam hij tot bekering. De genade van de Heere kwam in hem openbaar, in de duidelijke veranderingen in het leven van deze man.

Toen ze later leiders in de gemeente in de gevangenis wilden aanstellen, werden ze door de Heere bepaald bij deze verloste dief. Zo werd Antonio Arcadio Garcia de eerste voorganger in de gevangenis. Hij werd door alle leden aanvaard. Hij kon ook anderen in de gevangenis opleiden, waaronder iemand die al meer dan 20 jaar in de gevangenis zat.

Op den duur kwam er op elke verdieping van de Olmos gevangenis een christelijk celblok. Op de vierde verdieping was er echter een boosaardig bolwerk, waar de officieuze leidende macht de gevangenen regeerde. Juan geeft ons te kennen: ‘We wisten inmiddels allemaal dat onze geestelijke ‘Goliath’ zich op de vierde verdieping bevond. In de naam van Jezus en met Zijn gezag werd deze ‘reus’ gebonden.’

Daarna baden de gelovigen voor de hele gevangenis (met behulp van een goed onderbouwde strategie voor gebed en vasten).

In 1988 werden de christenen door de gevangenisdirectie samengebracht op de voorheen beruchte vierde verdieping. Tegen die tijd had de gemeente 240 leden. In 1990 waren er ongeveer 400 broeders en in 1995 meer dan 1000. In 1997 had de “Christ is the Only Hope Church’ in de Olmos gevangenis 1480 leden.

Jaarlijks hebben ongeveer 300 christenen de gevangenis verlaten. Veel bekeerlingen van de Olmos gevangenis getuigden achteraf:

‘Ik moest in de gevangenis komen om bevrijd te worden!’

Een verslag van de gang van zaken uit die tijd  geeft ons onder meer te kennen: De christelijke gevangenen staan gewoonlijk om zes uur op, om de dag aan de Heere toe te wijden. Er wordt overdag veel gebeden, afgezien van de verplichte gebedssamenkomst ’s avonds.

De doopdiensten van deze gevangenen zijn indrukwekkend. Het geeft de vergeving van de zonden weer door de verzoening van Jezus Christus aan het kruis. De gelovigen zijn met Hem begraven en weer opgestaan tot een nieuw leven. De reiniging en heiliging worden voortgezet in een verdere (dagelijkse) bekering.

Er is onder de gelovigen een sterke nadruk op heiligheid. De andere gevangenen beschikken over televisie, maar dit is de christenen niet toegestaan (vanwege het pornografisch karakter van veel programma’s en films). De gelovigen zijn zeer gehoorzaam. Je moet daar ook het roken hebben opgegeven.

Gevangenisdirecteur Carlos Sagnasco gaf te kennen:

‘Duizend van de ergste knapen van vroeger

zijn modelgevangenen geworden.’

Het verschil van de christelijke en wereldlijke vleugel kwam duidelijk naar voren tijdens een bloedige opstand, die een week lang duurde. Gevangenispastor Ramon Avolos beval toen de christelijke broeders met hun bedden de toegangsdeuren te barricaderen, zodat de opstandelingen niet bij hen konden komen. En toen begonnen de christenen met z’n allen te bidden.

Bevrijding en genezing van een gevangen schizofreen

De directeur van een neuropsychiatrische inrichting deed op een gegeven moment een beroep op de christenen in de Olmos gevangenis, om in zijn inrichting ook een gemeente te beginnen. Een tijd daarvoor was Ramon Avalos (die ooit in deze inrichting had gezeten) door een administratieve fout in de Olmos gevangenis terechtgekomen. Juan schrijft ons over hem:

‘Als schizofreen kreeg Avalos dagelijks

negentien soorten medicijnen toegediend

en was een plaag voor zijn medegevangenen.’

‘Het pakte uiteindelijk zo verkeerd uit, dat zijn medegevangenen hem forceerden om naar één van onze samenkomsten te komen.

De Heer deed ter plekke een machtig en wonderbaarlijk werk in zijn lichaam en geest. Toen wij voor hem baden, viel hij op de grond onder de kracht van de Heilige Geest. Na enige tijd stond hij weer op, keek hij ons aan en vroeg waar hij was. We zeiden: ‘In de Olmos gevangenis’. ‘Maar dat is onmogelijk,’ zei hij volledig verward. Waarna hij onschuldig vroeg: ‘Waarvoor zit ik hier eigenlijk?’

Deze man had meer dan dertig misdaden gepleegd,

maar herinnerde zich er geen enkele!

God had hem volledig veranderd!’

Deze Ramon Avalos predikte, in de tijd dat de directeur om hulp vroeg, in de Olmos gevangenis. Hij is voor ons een geweldig voorbeeld van de macht van God in het genezen van een psychiatrische patiënt. Daarom is er ook hoop als je traumatisch bent beschadigd.

Ramon is daarna uitgezonden

om te evangeliseren onder de gestoorden

Hij werd overgeplaatst. In het begin nam hij de verzorging van deze gevangenen op zich. Daarna begon hij ook tot hen te prediken. Hij leefde met ze en maakte van elke gelegenheid gebruik om de liefde van de Heere Jezus te laten zien.

In 1997 was er een gemeente van veertig gevangenen in deze neuropsychiatrische inrichting, terwijl Avalos weer als vrij man met zijn gezin was verenigd.

Een videoreportage van het Evangelie in de Olmos gevangenis

Hieronder volgt een videoreportage met van de opwekkende gebeurtenissen in de Olmos gevangenis in Argentinië en de uitbreiding van het Evangelie naar andere gevangenissen. Je ziet en hoort hierin onder meer Juan Zuccarelli en gevangenen die tot geloof zijn gekomen: 

Verlangend zingen

Het verlangen naar de nabijheid van God en het geloof in een hoopvolle, hemelse toekomst wordt bezongen het het volgende opmerkelijke lied ‘Heel dichtbij – De hemel zal niet wachten’. (De tekst is van Hans Maat en de muziek van Nico de Graaf):

De hemel zal niet wachten en de aarde gaat voorbij,

maar de toekomst hier – die lacht me toe,

en de wereld lijkt van mij.

En ik maak mijn eigen regels, in mijn eigen koninkrijk,

maar laat me leven voor Uw troon, blijf dicht bij mij.

 ***

Refrein:

Wanneer ik kijk naar de wolken is de hemel daar?

Moet ik zomaar blind geloven? kon ik dat maar!

O, laat me zien, dat dit leven een betere reden heeft,

door Uw koninkrijk gegeven, waar echte vrede leeft.

***

Soms voel ik mij zo schuldig niet te leven alleen voor U.

Er is een hemelsbreed verschil tussen mij en tussen U.

Breng mij in Uw tegenwoordigheid, en maak mij zoals U,

dan zoek ik Uw gerechtigheid, Heer, doe het nu.

***

Refrein (zoals op het eind)…

***

Laat me door Uw woorden dromen van de tijden die nog niet zijn,

van het Rijk dat nog moet komen, zonder tranen, zonder pijn.

O, breng de hemel op aarde, kom tot Uw doel met mij.

In Uw nabijheid wil ik leven, heel dichtbij.

***

Wanneer ik kijk naar de wolken is de hemel daar?

Moet ik zomaar blind geloven? kon ik dat maar!

Laat me zien dat de hemel juist haar waarde heeft

voor mijn leven hier op aarde, zodat ik leef.

***

O, laat me zien dat dit leven een betere reden heeft,

door Uw koninkrijk gegeven, waar echte vrede leeft!

Hieronder kun je aanklikken op het lied:

YouTube-video De Hemel zal niet wachten

 ***

Liederen om mee te zingen voor een samenkomst

Door de openbaring van het licht en de liefde van God in ons leven, zal het ongeloof, de twijfel en de onzekerheid verdwijnen. Door Jezus, het Licht van de wereld en het Levende Woord, worden wij vernieuwd en verlicht. Het licht van God verdrijft de duisternis. Het komt naar voren in Opwekking 334: ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen.’ Het lied van Graham Kendrick is vertaald door K. Stelma. Het refrein wordt na ieder couplet herhaald:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

***

refrein:
kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilige Geest, stort op ons Uw vuur,
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen.
Spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

***

Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

***

Staan wij oog in oog met U Heer,

daalt Uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven

Schijn in mij, schijn door mij.

***

YouTube-video Opwekking 334:

Heer uw licht en uw liefde schijnen 

Kom, Jezus, kom

Jezus Christus is de opgestane Levensvorst. Hij is de Koning, Die mensen het leven weer geeft. De opstandingskracht en het nieuwe leven wordt bezongen in het volgende lied ‘Juicht, want Jezus is Heer’. (Het is een lied van G. Spijker). Het wordt gezongen met Marcel en Lydia Zimmer op het terrein van De Hoop in Dordrecht::

YouTube-video Juicht, want Jezus is Heer 

Het volgende bekende Paaslied ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ wordt hieronder gezongen op een Jijdaar samenkomst:

YouTube-video Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Jijdaar.nl

Een deel van dit lied kun je ook beluisteren bij de volgende link naar een zangsamenkomst van Sela:

YouTube-video Sela | Daar juicht een toon

(CD/DVD Live in Groningen)

 Opwekking 769 ‘Bouw Uw Koninkrijk’ wordt hieronder gezongen tijdens een Jijdaar samenkomst te Goes:

YouTube-video Opwekking 769 | Bouw Uw koninkrijk

met tekst | Jijdaar.nl  

Het lied ‘Heer, U bent mijn leven’wordt ook gezongen tijdens een Jijdaar samenkomst in de Levensbron te Goes. (De tekst is van St. Emmanuel Nederland):

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga,

zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij

***

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,

Eeuwige Zoon van God, Die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:

één met God de Vader en verenigd met uw volk;

tot de dag gekomen is van uw wederkomst,

dan brengt U ons thuis in Gods rijk

***

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer;

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,

en in uw vergeving leef ik nu.

***

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht,

U die via duizend wegen ons hier samen bracht;

en op duizend wegen zendt U ons weer uit

om het zaad te zijn van Gods rijk.

***

 

Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldgebeuren?

De aangrijpende voorzeggingen vanaf Openbaring 12 kunnen worden gelegd naast de huidige ontwikkelingen. Het lijkt wel dat satan de laatste decennia al zijn verleidende kracht in de strijd werpt om de beslissende eindstrijd te strijden.

Wat gebeurt er achter de schermen?

Wat gebeurt er achter de schermen?

In het digitale tijdperk staan hem de nieuwste uitvindingen ter beschikking. De internetgeneratie beweegt zich op het slagveld van satan.

We leven op het slagveld

Laten we ons maar onderwerpen aan de almacht van God. ‘De HEERE regeert!’ lezen we bij aanvang van de Psalmen 93, 97 en 99. Door het geloof in Jezus Christus zijn we veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste (lees maar in Psalm 91). Als volgeling en leerling van Jezus zijn we ook onder de bescherming van de grote Koning.

We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn handlangers leren ontdekken, zodat we in de wapenrusting Gods stand kunnen houden in onze positie in Christus. Door Jezus Christus kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan.

Hoe kunnen we de geheime en occulte activiteiten herkennen?

Hoe kunnen we de geheime en occulte activiteiten herkennen?

Van de grote wereldwijde ontwikkelingen kunnen we afleiden wat er veelal verborgen (occult) gebeurt door demonen op kleiner en lager gebied (in de levens van individuen). Wat satan wereldwijd werkt en aanstuurt, werken de demonen op occulte wijze uit in de mensen die zich hiervoor openstellen. Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief, die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12).

Het gaat om de geestelijke strijd

In de Bijbel neemt de geestelijke strijd een zeer belangrijke plaats in. Je ziet dit duidelijk in de Evangeliën en de Handelingen. Vooral in de pastorale brieven van het Nieuwe Testament en het boek Openbaring zie je dat het ten diepste gaat over de overwinning in de geestelijke strijd. Als God er een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook te doen!

We zijn op weg naar de eindstrijd

De geestelijke strijd spits zich toe naar de eindstrijd. We lezen erover in Openb. 17:14: ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen (want Hij is een Heere der heren en Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’

Jezus Christus is de grote Overwinnaar!

Strijd tegen de geestelijke boosheden in de eindtijd

De illustratie laat zien hoe satan als de overkoepelende spin de heerser en bestuurder van het boze wereldwijde netwerk is. De demonische spinnen worden door hem geïnspireerd en aangestuurd. De mensen houden het wereldgebeuren in de gaten. Zij worden voorgelicht, geïndoctrineerd en gemanipuleerd door de hooggeplaatste medewerkers van satan. In het vervolg zullen we zien dat dit de overheden, de machten en de geweldhebbers van deze eeuw zijn (volgens Efeze 6:10). Daar hebben wij tegen te strijden. Met de twee grote spinnen naast de spin satan worden het eerste wereldse beest 666 en het tweede antichristelijke beest (de valse profeet) bedoeld (uit Openb.13). De tien kleinere spinnen zien op de tien antichristelijke koningen (Openb.17:17). Samen vormen zij in de eindtijd een antichristelijk complot. Het is een vast en aaneengesloten machtsblok op politiek, economisch en religieus gebied. Zij zullen tot een ongekende macht komen in de nieuwe digitaal gestuurde wereldstad Babylon.

                                  

De kleine spinnen aan de onderkant van de wereldbol zijn de demonen: de geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6:10). Zij vervullen op een occulte wijze de wereld. Ze zijn dus ook aanwezig onder, om en in de mensen. Al de spinnen zijn aan elkaar verbonden door het World Wide Web van satan. Zij hebben occulte digitaal contact met elkaar. De mensen worden door hen beïnvloed, belast en soms ook bezet.

We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn handlangers leren ontdekken, zodat we in de wapenrusting Gods stand kunnen houden in onze positie in Christus. Door Jezus Christus kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan.

Strijden in de geestelijke wapenrusting van God

In Efeze 6:10-13 worden we opgeroepen: ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad (de geestelijke boosheden in de lucht) in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden.’

         

Als je meer wilt weten over de geestelijke strijd in de eindtijd kun je de link naar het volgende PDF-document (E-boek) hieronder intoetsen. Als je daarna weer terug wilt naar deze pagina moet je op het pijltje (bovenaan) ‘terug’ toetsen.

BOEK: GEESTELIJKE STRIJD IN DE EINDTIJD

Geopenbaard in het Woord van God

De beslissende geestelijke strijd in de eindtijd is in de Bijbel voorzegd en geopenbaard.

De laatste periode van de wereldgeschiedenis zal zich kenmerken door een uitzonderlijk hevige activiteit van satanische machten. Er zal een herleving van de antichristelijke macht zijn in de eindtijd.

We zien in Openb.13 een imiterende antigoddelijke macht verschijnen: de draak – het beest – de valse profeet. Het eerste beest (de antichristelijke wereldmacht) heeft zijn volmacht en autoriteit van satan gekregen. In Openb.13:14 zie je dat de valse profeet (het tweede beest) de mensen weet te misleiden.

Er is een herleving

van de antichristelijke macht

 in de laatste tijd 

Gezien de tekenen in de laatste decennia mogen we aannemen dat we in deze tijd leven. Daarom dienen we in de hoogste paraatheid te zijn… biddend en wakend.

Kortere samenvatting

Hieronder volgt van het bovengenoemde een samenvatting op PowerPoint afbeeldingen van wAchter de schermen 1aat er achter de schermen gebeurt:

 

Achter de schermen 2bAchter de schermen 3cAchter de schermen 4dAchter de schermen 5eDoor Jezus meer dan overwinnaars

Wat kun je door het geloof weten?

God openbaart ons de geheimen van Zijn Koninkrijk in Zijn Woord. De duivel wil juist de geestelijke zaken verborgen (= occult) houden en mensen misleiden en beangstigen. De leugen houdt ons gevangen, maar de waarheid maakt ons vrij! Volg daarom ook Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

Zoals je ziet op de laatste dia kun je door het geloof in Jezus Christus overwinnen. Door Hem geeft God ons de overwinning. Door de openbaring van God in Zijn Woord weten we wat er achter de schermen gebeurt. Daarbij weten we ook dat we veilig zijn als we bij Jezus horen. Hij neem al de kinderen van God mee in Zijn overwinning. Door het Woord van God weten we ook, wat we lezen in Rom. 8:28: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’ 

De kracht van proclamatie en gebed

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend en gelovig werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden.

Opheffen van de handen van Mozes

Het opheffen van handen is een gebedshouding in het Oude Testament. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst kan het opheffen van handen hier ook de symbolische betekenis hebben van ‘machtig zijn’ en triomferen’. De Studiebijbel verklaart: ‘Doordat Mozes de handen opheft, proclameert hij Gods macht en weert hij vijanden af.’ Dit is een belangrijk gegeven om te  kunnen overwinnen in de geestelijke strijd. Het is de kracht van de proclamatie en het inroepen van Gods macht tegen de geestelijke vijanden en kwade machten die de gelovigen bestrijden.

Strijden in de wapenrusting

We worden opgeroepen in Efeze 6:11 om de geestelijke wapenrusting van God aan te doen. Daarvoor lezen we in vers 10:‘Word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.’

Strijd tegen kwade machten

We zullen in deze sessie aangegeven hoe je kunt overwinnen door geloof en gebed in je geestelijke strijd. En wat denk je van de kracht van ‘proclamatie’?

Aaron en Hur ondersteunden op den duur de handen van Mozes. Daardoor overwon Israël onder de krijgsoverste Jozua in de kracht van God de Amalekieten. Hij verzwakte de Amalekieten door velen van hen te doden (Ex. 17:13).

Bid zonder ophouden Mozes Aaron en Hur

We kunnen de aanvallen van de kwade, demonische geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed. In Openbaring 12:14 lezen we dat aan de vrouw twee vleugels van een grote arend zijn gegeven, opdat zij zou vliegen in de woestijn, om buiten het gezicht van de slang te komen. Dat zijn de vleugels van geloof en gebed.

Gebruik de vleugels van geloof en gebed

Deze vleugels zijn nodig om te vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91). Bij het overwinnend gebed neemt het geloof een hoge vlucht. Op de hoge plaats op de heuvel werd de strijd tegen de vijand gewonnen.

De strijdende Israëlieten onder Jozua konden opzien naar de heuvel waar Mozes, Aäron en Hur voor hen streden in geloofsgehoorzaamheid en gebed. Je ziet het symbolisch uitgebeeld in de staf die ze omhoog moesten blijven houden. Ze vertrouwden daarbij op de HEERE en Zijn Woord.

Blijf biddend opzien tot God en vertrouw op Hem

Het vertrouwen op God en het voortdurend biddend wegleggen van je zorgen brengt je bij de vrede van God in je hart. Dat is de weg waarin je tot rust kunt komen. Het wordt verwoord in Filippenzen 4:4-9, waarin we worden voorgehouden: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Overwinning in de strijd tegen de Amalekieten

Door middel van het gebed van Mozes liet de HEERE Israël overwinnen in de strijd tegen de Amalekieten (zie Ex.17:8-16). De Amalekieten en Israëls vijanden in het Oude Testament kun je vergelijken met onze geestelijke vijanden.

De Amalekieten vielen het leger in de achterhoede aan. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakken die achteraan liepen versloeg, die moe en uitgeput waren. Zo zullen ook de boze geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Het is daarom ook belangrijk dat er een sterk biddend geloofsleven wordt beoefend.

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend in geloofsgehoorzaamheid werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden. Aäron en Hur ondersteunden op den duur zijn handen.

Als Mozes op de heuvel de staf van God omhoog hield, won Israel (then ‘Israel prevailed’, Ex.17:11). Overwinnend gebed wordt in het Engels ‘prevailing prayer’ genoemd. We kunnen de aanvallen van de boze geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed.

Geestelijke strijd en het gebed

Door de kracht van God en op het gebed overwon de krijgsoverste Jozua de Amalekieten. Jozua is een type van Jezus. De naam Jozua of Jehosjoe’a betekent: ‘God is zijn hulp’ of ’JHWH redt/bevrijdt’. In de Septuaginta wordt zijn naam weergegeven met ‘Jesous’, dezelfde naam als ‘Jezus’ in het Nieuwe Testament.

Door Jezus kunnen we in Gods overwinning staan. Het is goed dat gelovigen deze positie in Jezus als uitgangspunt nemen in de geestelijke strijd. Ben je al zover?

Is je geloof al als de opgeheven staf van Mozes, of ben je nog aan het worstelen met de aanvallen in de achterhoede? Ben je geestelijk soms achterop geraakt? Heb je het gevoel dat je aan de verliezende hand bent in de innerlijke strijd?

Met de opgeheven staf van het geloof kom je er biddend en strijdend weer bovenop. Zullen we maar op de heuvel gaan staan, al zijn we zo vermoeid als de uitgeputte handen van Mozes op de heuvel? Samen worden we sterker. Samen willen we elkaar ondersteunen, zoals Aäron en Hur dat bij Mozes deden.

De machtige Beschermer

In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de overwinnende kracht van het Evangelie op de occulte machten. We willen Jezus Christus, onze Heere, voorstellen als de grote Bevrijder en eeuwige Overwinnaar over duivel, dood en hel! In Openbaring 1 maakt Jezus Christus Zich in de verzen 8 en 18 bekend met de volgende woorden van overwinning en macht: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutel van de hel en van de dood.’

Volgens Hall Lindsey heeft de verlossing van satan altijd plaats op Gods voorwaarden. Hij roept occult belaste mensen op om het volgende te doen: ‘Hebt u zich beziggehouden met occulte zaken, demonie of een andere vorm van satanische communicatie of eredienst, dan dient u alle banden daarmee onmiddellijk te verbreken en u tot Christus te wenden.’

Onderwerp je aan God

en weersta de duivel!

Gods Woord leert ons in Jak. 4:7: ‘Zo onderwerpt u dan ook aan God, weerstaat de duivel, en hij zal van u vlieden.’ Dit zijn de voorwaarden waaraan wij ons dienen te houden. Het staat in de gebiedende wijs. In het Grieks lezen we voor duivel ‘diabolōi’. De naam diabolos is afgeleid van dia-ballō, dat ‘uit en door elkaar gooien’ betekent. De Studiebijbel verklaart verder: ‘Dit woord geeft aan, dat de duivel een wezen is dat chaos bewerkt. Toch hoeven zij voor hem niet bang te zijn. Als de duivel merkt dat hij te maken heeft met een tegenstander die van God genade heeft ontvangen, dan zal hij op de vlucht slaan. Die toezegging hebben de gelovigen.’

In 1 Petr. 5:6-9 lezen we ook dat we ons nederig moeten onderwerpen aan God. Daarbij dienen we al onze bekommering op Hem te werpen, omdat Hij voor de gelovigen zorgt. Letterlijk vertaald staat er: ‘Al de bezorgdheid van u geworpen hebbend op Hem, omdat bij Hem zorg is om u.’ Het Griekse woord ‘merimna’ betekent ‘ongerustheid, angstige bezorgdheid’. Deze zaken kunnen uitmonden in depressie. In vers 6 lezen we: ‘Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u zal verhogen te Zijner tijd (op een geschikte tijd).’

Maak je geen zorgen

onder Gods beschermende hand

Houd er rekening mee, gelovige, dat de krachtige hand van God je beschermt! Vertrouw op Hem! en maak je geen zorgen onder Zijn beschermende, krachtige hand. Toch moet je in de schuilplaats van de Allerhoogste niet zorgeloos worden, maar altijd waakzaam en strijdbaar blijven! We lezen immers in de verzen 8 en 9: ‘Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden. En weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetend, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.’ Deze briesende leeuw is wel al door Christus verslagen, maar nog niet geheel uitgeschakeld.

Als je jezelf bewust bent van een wettige plaats in Christus, hoef je niet echt bang te zijn voor de brullende leeuw. In de Christen- en Christinnereis van John Bunyan zieje dat er twee leeuwen op hun pad waren, maar die lagen wel aan de ketting. In het midden van het pad konden ze niet bij je komen. Christen wist dat aanvankelijk niet, maar aan Christinne was het al van te voren verteld.

Zo is het goed dat een oprecht gelovige weet dat zijn plaats in Christus veilig is en dat hij niet uit de hand van de Zoon en de Vader kan worden gerukt.

Jezus waakt als de goede Herder over Zijn schapen

We lezen namelijk in Joh.10:27-30: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in  der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader. Ik en de Vader zijn één.’ Het zal niet gebeuren en het kan ook niet gebeuren!

We moeten echter wel leren om als een afhankelijk schaap de stem van de goede Herder te horen (= te gehoorzamen, er gehoor aan te geven). Leg je oor daarom niet te luisteren aan de bedrieglijke influisteringen van satan, wat er ook gebeurt! Hij wil je bang maken, maar hij maakt je bang voor niets… want God is de Almachtige en Jezus, je Koning is ook machtiger dan Zijn verslagen vijand!

Gelovige, ben je jezelf wel bewust van je positie in Christus? Een christen heeft zijn identiteit in Christus! Als je steeds weer twijfelt aan je veilige positie, heeft satan meer kansen om je in het nauw te drijven.

De Engelse puritein Thomas Brooks (1608-1680) leert ons: ‘De satan doet de ‘droevige, twijfelende en troosteloze ziel’ meer aan haar zonden dan aan haar Zaligmaker denken.’ Hij stelt daar tegenover: ‘Laten de gedachten aan een gekruiste Christus u nooit verlaten.’ Brooks heeft het boek ‘Kostbare middelen tegen satans listen’ geschreven.

Hij verklaart ons verder: ‘Indien de satan niet kan verhinderen dat Gods volk ten laatste het paradijs, dat boven is, zullen binnentreden, zal hij zijn best doen om hun leven hier beneden tot een wildernis te maken. De satan tracht de troost van Gods kinderen te nemen, wanneer hij hun kroon niet kan roven.’

Laat satan je troost niet roven!

Laat de satan je troost niet roven, door hem op zijn woord te geloven. Hij is de vader van de leugen. Hij wil je angstig en depressief maken. Blijf op Jezus zien! In het Engels lees je dat Jezus tot Zijn discipelen zegt: ‘Hold your peace’ (‘bewaar je vrede’). We lezen in de Nederlandse Bijbel: ‘Vrede zij u’. Leef vanuit de vrede en rust van Jezus, die ons ook verklaart: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u…’(Joh. 14:27).

Je hoeft niet bang te zijn

Er is een mooi voorbeeld van een vader die met zijn zoontje in de auto op een drukke weg rijdt. Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel.

De angstige jongen gilt het uit van angst! Op een geschikt moment vangt zijn vader de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een paniek!

Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Kijk maar gelovig in de handen van Jezus

Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’ om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.

Lees Jes. 53 maar eens goed. Je leest daarin dat Hij onze smarten heeft gedragen en om onze overtredingen is verwond! Hij heeft voor de gelovigen de angst, moeite, lichamelijke pijn en zielenpijn gedragen (denk hierbij aan Zijn lijden in Gethsémané). Hij kan meevoelen in de depressies van Zijn kinderen.

De goede Herder kalmeert de stress van Zijn schapen

De wolf en zelfs de herdershond jagen veroorzaken juist stress en angst bij de schapen. Je mag de duivel misschien wel zien als een boze herdershond, die wordt gebruikt om de schapen naar de herder te laten vluchten.

Als je gelovig mag zien in de nodigende en beschermende handen van Jezus, hoef je niet bang te zijn. Je zou het bekende lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ ook kunnen betrekken op de duivel en zijn duistere machten. Je kunt dan lezen en zingen:

Je hoeft niet bang te zijn,

al dreigt de duivel weer,

leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer.

***

Strijd de goede strijd van het geloof

Het wordt nu hoog tijd om binnen de christelijke afbrokkelende bolwerken de strijd aan te binden tegen de occulte machten!

Een gelovige hoeft geen willoos slachtoffer

te zijn van de boze machten

Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het kwaad dat hem worden opgedrongen. Er is een geestelijke wapenrusting, die moeten aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht (Efeze 6:10-11). Daarbij zijn er ook de geestelijke genadegaven voor de gelovigen, waarover we lezen in 1 Kor.12.

We hebben ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1 Kor.12:10) nodig om de goede geesten van de duivelse geesten onderscheiden. Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten te beproeven, of zij uit God zijn, en niet iedere geest zomaar geloven. In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een demonische geest of door de Heilige Geest’. Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief, die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12).

Achter de schermen is er

een satanische organisatie actief

In de Bijbel neemt de geestelijke strijd (achter de schermen) een zeer belangrijke plaats in. Als de Heere God er een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook te doen! Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd.

De christelijke geleerde dr. Francis Schaeffer heeft het in de jaren zeventig al gezegd:

‘Dit is geen tijdperk om een slap christen te zijn.’

Nu wordt het tijd om een krachtig gelovige te zijn in de Overwinnaar Jezus Christus! Wij worden in Efeze 6:10-11 opgeroepen: ‘Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.’

Gelovigen, we staan er gelukkig niet alleen voor!

We mogen door het geloof weten (wat we lezen in Rom. 8:37): ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.’ Ik sluit dit voorwoord af met de aansporende en bemoedigende woorden van Paulus in 1 Kor.15:58 en 57: ‘Daarom dan, mijn geliefde broeders, Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, daar u weet, dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’

De machtspositie van Jezus

De Heere Jezus openbaart ons in een voorbeeld de positie van satan ten opzichte van Zijn machtspositie. We lezen dat in Luk. 11:21-22. Het is ‘de gelijkenis van de sterke en de sterkere man’. Zolang satan, in dit voorbeeld, als een burchtheer zijn machtspositie behoudt, kan hij zijn bezittingen veilig (letterlijk: in vrede) bewaren. Met Jezus’, als de sterkere, is het gedaan met satans machtspositie. De wapenrusting wordt hem dan door Jezus ontnomen en zijn buit verdeeld. Het Griekse woord ‘skula’ wijst op ‘buitgemaakte (dingen)’. Het gaat in dit verband om de bevrijdingen van boze geesten. In het Engels lezen we over de overwinning: ‘… and overpowers him.’

En zo heeft Jezus Christus de overwinning behaald over satan en de demonische machten en Hij zal voor eeuwig Overwinnaar zijn en blijven! Gelovige, als je in Christus bent, mag je met Hem Overwinnen. Onze positie in Hem is veilig. Christus is de Overwinnaar over satan, dood en hel. Als je bent gered en bevrijd door het Lam van God en de Leeuw van de stam van Juda, sta dan in de vrijheid, met welke Christus je vrijgemaakt heeft! (Zie Gal. 5:1).

Schuil in de veilige burcht van de eeuwige Overwinnaar! Kom niet in de beruchte demonische achterbuurten van het ‘world wide web’ van satan… Laat je niet meeslepen door zijn meeslepende muziek. Blijf uit de buurt van zijn verleidelijke etalages. Ga niet in op zijn occulte aanbiedingen. Laat de vorst der duisternis je niet overvallen, maar wandel in het licht met Jezus!

Doemdenkers

Velen proberen hun innerlijke leegte op te vullen met plezier en aardse geluk, maar het geluk breekt vaak al bij de handen af. Satan gooit de gouden bal van geluk in het midden van de samenleving en velen rennen er achteraan. De bal rolt gewoonlijk naar omlaag, op het hellende vlak. Langzaam maar zeker wordt het dan donkerder in de neergaande spiraal. Voor je het weet wordt je dan overvallen door onrust en angstige gedachten.

Zelfs de angst om het geluk niet te kunnen halen kan al tot een obsessie worden. De alcoholische genotsmiddelen verdoven voor een tijdje, want daarna vallen velen met een nog hardere klap terug in de werkelijkheid van het onzekere bestaan. Je moet de werkelijkheid onder ogen durven te zien.

Laat je niet verdoven of misleiden

door het schijngenot van de wereld

Counselor Samuel Gerber laat ons weten in zijn boekje ‘Vermoeidheid overwinnen’: ‘Waar geluk en ware vrijheid vindt slechts hij die zich binnen de door God vastgestelde grenzen beweegt. Werkelijk vrij is hij die in staat is datgene te doen waartoe hij geschapen is. Ik ben niet vrij doordat mijn driften onbeteugeld zijn, doch werkelijk vrij ben ik wanneer mijn driften mij niet beheersen.’

De wereld waarin we leven is ten diepste

een sombere, duistere en neerslachtig wereld.

Velen proberen zichzelf op te peppen door middelen, die uiteindelijk weer in de put helpen. Mensen worden er ‘down, down, down’ van In de popmuziek is dit een telkens terugkerend thema. Veel populaire songs brengen doelloosheid, doemdenken en negatieve gevoelens tot uiting. Door de meeslepende herhalingen van tekst en ritme wordt je al spoedig meegevoerd naar een sombere, uitzichtloze wereld.

De tegenwoordige occulte rage veroorzaakt ook somberheid, angstgevoelens en zelfs wanhoopsgedachten bij mensen die zich hiermee bezighouden. In de popmuziek zit ook veel occultisme, zodat satan vele jongeren vol kan gieten met zijn demonische invloeden. Blijf uit de buurt van deze sombere en angstige wereld!

Intussen lopen er duizenden slachtoffers rond in de samenleving, die verdrietig, angstig en soms ook wanhopig de ondergang tegemoet gaan. Het aantal daklozen blijft maar stijgen. De hulpverleningsinstanties hebben de handen vol.

Een wanhopige Joodse man

In de Brooklyn Tabernacle te New York kwam eens een wanhopige Joodse man van zo’n 25 jaar oud binnenlopen. Dominee Jim Cymbala had zich daarvoor in een aparte ruimte gereedgemaakt voor de middagdienst. In de ruimte boven hem was een groepje mensen uit zijn kerk aan het bidden voor de dienst. Jim hoorde via een ventilatiepijp een vrouwenstem bidden: ‘God, bescherm hem. Help hem, Heer. Gebruik hem om vandaag Uw Woord te spreken. Overtuig de mensen van hun zonden; verander ze, Heer!’ Dit gebed greep de prediker aan. De geest van Jim begon samen met de bidders op te klimmen tot de genadetroon.

Tijdens de dienst zal het gebouw zoals gewoonlijk stampvol. Jim voelde zich door de liefde van God gedrongen en hield een hartstochtelijke preek. Hij riep de mensen op om Gods liefde niet te verwerpen!

Daarna ging Jim naast de preekstoel biddend verder, terwijl hij de mensen opriep om naar voren te komen en Gods liefde aan te nemen. Hij verhaalt ons verder: ‘Ik bleef maar praten, verloren in mijn liefde voor de mensen die Christus nog niet kennen.’

Intussen was de Joodse man al dicht bij Cymbala genaderd, terwijl hij een revolver richtte op de borst van de prediker. Mensen, die het tot hun verbijstering zagen, bleven verstijfd van angst zitten. Zelfs de zaalwachters leken verlamd.

Coral, de vrouw van Jim zat achter de piano en zag het gebeuren! Ze schreeuwde twee keer in paniek: ‘Jim! Jim!’ Cymbala vertelt verder: ‘Ik hoorde haar niet. Ik riep de mensen op om tot Jezus te komen – maar het leek er veel op dat ik zelf hard op weg was naar Hem.’

Plotseling gooide de Joodse man het wapen op de preekstoel… Jim sperde zijn ogen open! De man rende weg. Zonder na te denken rende Jim hem achterna en riep: ‘Nee, nee, loop niet weg! Het is goed. Wacht!’

De man zakte vervolgens in elkaar en begon kreunend te roepen: ‘Jezus, help me! Ik kan het niet langer aan!’ De Joodse man was op zijn weg om zijn woede op iemand anders te koelen, maar werd door schuldgevoelens overmand naar de dienst geleid, om zijn wapen aan de dominee te geven. Het voorval maakte echter een diepe indruk op de kerkgangers.

Jim Cymbala geeft ons te kennen: ‘Er was die dag een grote oogst van behoeftige zielen, die de liefde van Christus hebben aangenomen. Terwijl ik toekeek hoe de mensen naar voren kwamen, gingen mijn gedachten terug naar het gebed dat ik een uur geleden had gehoord.’

De emotionele genezing van Roberta Blankenship

Roberta Blankenship beschreef als achttienjarige studente haar ervaringen als heks. Zij gaf te kennen, dat mensen die hekserij bedreven over het algemeen een ernstige ontevredenheid koesterden over het huidige leven. Volgens haar waren velen van hen vrij emotioneel en misten zij allen thuis iets belangrijks.

Gelukkig is zij veranderd. In een terugblik verklaarde zij later: ‘Ik leed aan een haast ondraaglijke depressie. Er kwam geen verandering in mijn totaal ontredderde wereld. Thuis was er niets dan haat. Intieme vrienden had ik niet. Ik probeerde zelfs zelfmoord te plegen.’

Er is een vermoeden, dat heel wat zelfmoorden in de (post)moderne tijd moeten worden toegeschreven aan satanisch veroorzaakte depressie.Roberta 1a

Roberta Blankenship geeft te kennen hoe ze tot geloof is gekomen: ‘Ik vond Jezus Christus. Hij leidde mij uit de duisternis. Tot mijn verbazing bevatte de Bijbel de gezaghebbende antwoorden op mijn problemen.’ Nadat Jezus is haar leven was gekomen, ‘begon alles werkelijk te veranderen’. Ze verhaalt ons verder: ‘Mijn haatgevoelens verdwenen en er begon in mij een onverklaarbare liefde te groeien voor de mensen aan wie ik eerst een hekel had. Omdat ik me niet langer overgaf aan zelfbeklag, was ik gereed om de armen uit te steken en anderen te helpen. In Christus had ik en Vriend gevonden die ik volkomen kon vertrouwen…’

Het proces van genezing en heling voltrekt zich

in de liefdevolle handen van Jezus!

Zie dit maar in het leven van occult beladen mensen, die door Gods genade zijn bevrijd. Roberta geeft ons door: ‘Ik had het einde van mijn eenzaamheid en ongeluk bereikt en strekte mijn armen naar Hem uit. En ik ontdekte, dat Jezus nog steeds de grote Geneesmeester is… in mijn geval niet fysiek, maar emotioneel. Hij genas mijn ontredderde gevoelens.’ Laat haar bevrijding je bemoedigen!Roberta 2b

Emotioneel beschadigde levens worden

door de kracht van het Evangelie genezen!

Als je hierdoor vermoeid en belast bent, kom dan tot Jezus, en Hij zal je rust geven! Het juk van satan is ondragelijk zwaar en hard, maar het leidende en oprichtende juk van Jezus is zacht, en Zijn last is licht (lees dit maar in Matth. 11:28-30).

Iwan, de gevangen slaaf Iwan en Pjotr

 

In het boek van Chrapov, ‘Het geluk van het verloren leven’, komen we ook ‘een verloren occultisch leven’ tegen. Het is Iwan, die de zwarte magie beheerste en velen door zijn toverkunst tot verbluffing bracht. Hij kwam naar de samenkomst van Pjotr (de vader van Chrapov), om rust voor zijn ziel te vinden (blz. 143).

Hij had psychisch zwaar te lijden en vond nergens rust. Nadat hij een nacht bij de evangelist gelogeerd had, werd hij door zijn heer, de satan, weer verdreven. Toen Pjotr hem de Heere Jezus in Zijn reddende kracht had gepredikt, en Iwan werd genodigd, reageerde de arme gevangen slaaf van satan: ‘Ik kan niet, mijn Heer laat het niet toe.’

Hij wilde wel vastgeketend worden bij de evangelist, aan een stuk metaal in de grond… maar dat kon hem niet redden. Zijn wil was vastgeketend aan de wil van satan. Kort daarna is hij toen spoorloos verdwenen.

Glorie aan God!

Tijdens een samenkomst in de vrouwengevangenis te Breda werd door een zanggroepje het lied ‘Glorie aan God’ gezongen. Dit bracht een opmerkelijke reactie teweeg bij een buitenlandse gevangene. Er zaten in deze gevangenis ook vrouwen uit Zuid- en Midden-Amerika, die wegens drugssmokkel waren veroordeeld.

Het lied ‘Glorie aan God uit Opwekking 354 is een overwinningslied van het Evangelie van Jezus Christus op het rijk van de duisternis. (De Nederlandse tekst is van Jan Visser.) We zingen het vaak in onze jongerenbijbelstudiegroep. Het lied luidt als volgt:

Refrein:

Glorie aan God! (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,

Hij is ’t Lam, dat regeert in eeuwigheid.

Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn Kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer! 

Refrein:

Glorie aan God! (4x)

 

Kondigt het aan, door de kracht van Zijn Naam:

‘Heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie!’

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein:

Glorie aan God! (4x)

 

Eer deze God en geef Hem heel je hart,

Hij geeft schuldigen liefde en genade.

Vertrouw op Hem, lees Zijn Woord, hoor Zijn stem,

Ga terug naar de hemelse Vader.

Hij wacht op jou, groot is Zijn trouw.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein:

Glorie aan God (4x)

 Hieronder kun je het lied beluisteren en meezingen. Het is gezongen tijdens de Nederland Zingt dag 2016:

(Tekst en muziek: Mark Williams)

 ***

Daarbij kunnen we samen ook Opwekking 43 zingen. Als we achter Jezus aangaan, vormen we samen een machtig leger. Het geloof overwint de wereld, omdat het gaat in de in de overwinnende kracht van God. Hieronder volgt de vertaalde tekst door Charles A. E. Groot, van het lied van A.C. Benson (tekst) en E. Elgar (muziek):

In Gods overwinning trekken wij ten strijd.

Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd.

Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd.

Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.

*** 

Als een machtig leger, vol van Geest en kracht,

gaan wij achter Jezus, Die ons ‘t leven bracht.

Nergens heerse tweedracht. Eén geloof, één Heer,

één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer.

*** 

Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan,

waar de heiligen samen vastgeworteld staan.

Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind.

Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd.

*** 

Volg uw Meester, kinderen, sluit u vast aaneen.

Hef het schild als pijlen suizen om u heen.

Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid.

*** 

Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied:

De HEERE is mijn Banier

Overwinnend gelovig gebed is nodig voor onszelf en onze kinderen. Voor Mozes was de HEERE zijn banier. Hij noemde het altaar dat hij na de overwinning bouwde: ‘De HEERE is mijn Banier’ (“The-Lord-Is-My-Banner’, in het Hebreeuws: ‘YHWH Nissi’).

Voor de gelovigen is Jezus de Leider en Beschermer. Zijn banier moet omhoog worden gehouden. Hij heeft overwonnen aan het kruis. In het overwinnend Evangelie wordt Hij verhoogd als de Overwinnaar. Na Zijn opstanding en hemelvaart is Hij voor ons de verhoogde Middelaar, de biddende Hogepriester en de eeuwige Koning.

Voorwaarts christenstrijders

Vroeger waren er banieren aanwezig in het strijdtoneel. De soldaten wisten waar de banier van de generaal of opperbevelhebber was. Ze werden bemoedigd als ze de banier in de spits van het leger zagen vooruitgaan. Ze zagen dan dat hun leider met zijn elitetroepen en stoottroepen aan het winnen waren. Het werkte ontmoedigend als de soldaten opzij keken naar de dreigende gevaren, of op zichzelf  zagen naar de beperkte mogelijkheden.

Het zien op de overwinningen van Jezus

geef ons nieuwe moed en kracht! 

Het komt naar voren in het oude bekende lied van het Leger des Heils: ‘Voorwaarts christenstrijders’, waarvan ik de volgende regels doorgeef:

Voorwaarts, christenstrijders, drukt uws Konings spoor.

Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof.

Toont, hoe bang ’t u worde, in Zijn woord geloof.

Refrein:

Voorwaarts, christenstrijders, drukt uws Konings spoor;

met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

 

Koning Jezus als vriend

Jezus is de Redder, Leider en Bevrijder van Zijn strijdend volk. Deze Koning kun je bewonderen om Zijn grote daden, hulp en barmhartigheid. Wat Hij voor ons heeft gedaan en kan betekenen komt naar voren in het wereldwijd bekende lied ‘Welk een vriend is onze Jezus. Hieronder volgt de tekst:

Welk een vriend is onze Jezus,

 die in onze plaats wil staan!

 Welk een voorrecht, dat ik door Hem,

 altijd vrij tot God mag gaan.

 Dikwijls derven wij veel vrede,

 dikwijls drukt ons zonde neer,

 juist omdat wij ’t al niet brengen

 in ’t gebed tot onze Heer.

***

Leidt de weg soms door verzoeking,

 dat ons hart in ’t strijduur beeft,

 gaan wij dan met al ons strijden

 tot Hem die verlossing geeft.

 Kan een vriend ooit trouwer wezen

 dan Hij, Die ons lijden draagt?

 Jezus biedt ons aan genezing;

 Hij alleen is ’t  die ons schraagt.

***

Zijn wij zwak, belast, beladen

 en ter neêr gedrukt door zorg.

 Dierb’re Heiland, onze Toevlucht,

 Gij zijt onze Hulp en Borg!

 Als soms vrienden ons verlaten,

 gaan wij biddend tot de Heer;

 in zijn armen zijn wij veilig,

 Hij verlaat ons nimmermeer.

***

YouTube-video Nederland Zingt

Welk een vriend is onze Jezus

Een barmhartige koning

Ik heb eens gelezen van een zeker vorst, koning Antigonius, dat hij met zijn eigen handen een schaap uit een vuile sloot trok, waardoor zijn onderdanen hem daarna bijzonder prezen en liefhadden.

Je moet je eens voorstellen, dat een koning uit vroeger tijden in een prachtige wapenrusting voor z’n leger uittrekt. Hij ziet er geweldig uit… Hij is zelfs met goud en fluweel uitgedost. Ook zijn paard is prachtig versierd. Officieren en soldaten rijden trots en fier naast en achter hem. Ze voelen zich vereerd om in de buurt van zo’n machtig heerser te rijden.

Ineens kijkt de vorst opzij. Daar in een vuile moddersloot worstelt een schaap voor haar leven. Haar wollen vacht wordt steeds zwaarder door het vuile modderwater dat erdoor wordt opgezogen.

De koning laat de legerafdeling stilhouden. Hij kijkt naar het schaap. De officieren kijken elkaar aan. Ook onder de soldaten is er geen beweging te konstateren. Dan stijgt de koning zelf van z’n paard af en gaat naar de sloot. Zonder aarzelen stapt hij in z’n prachtige kleding in het modderwater.

De onderdanen zijn verrast en durven van schaamte niets te zeggen. Gauw snellen officieren toe om hulp te bieden… Maar de koning heeft het vieze schaap al in z’n armen genomen en draagt het krachtig naar de kant. Hij zit helemaal onder de vieze, stinkende modder… maar het schaap is gered!

Jezus heeft Zich opgeofferd voor verloren schapen

Zo behoren we Koning Jezus wel bijzonder te prijzen en lief te hebben, omdat Hij zelfs Zijn eigen leven heeft opgeofferd om zondaren te redden uit de vuile goot van zonde. Jezus is in onze ellende afgedaald, om ons daaruit te verlossen. Hij kwam uit de hemelse heerlijkheid – Hij was zeer hoog verheven. Hij heeft Zich als Gods Zoon. uit liefde tot verloren zondaren willen vernederen.  Zie dan de peilloze liefde van de Heere Jezus tot ‘verloren schapen’! Hij zoekt nog steeds naar deze schapen, om ze te redden van het verderf.

Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak

Jezus Christus is in de hemel aan de rechterhand van God. Hij is daar volgens Hebr. 7:24 Priester tot in eeuwigheid. Vers 25 gaat verder: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ (Het gaat hier over ‘tussen beide treden, voorbede doen’ – in het Engels: to make intercession for them.)

Jezus is de Voorspraak 1a

In Rom. 8:34 wordt ook aangegeven dat Hij daar voor de gelovigen pleit. Vanuit het Grieks vertaald staat er in vers 34: ‘Die ook pleit/voorbidding doet ten behoeve van ons.’ De Studiebijbel verklaart erbij: ‘In die verheven positie pleit Hij ten behoeve van de gelovigen (zie ook Hebr. 7:25; 9:24; 1 Joh. 2:1).’

Het gaat hier over ‘pleiten tegen veroordelingen of voorbede doen’. Dat doet Jezus in de hemel voor gelovigen die verdrukt worden, en daardoor in geestelijke strijd zijn en lijden. Je ziet het bij Stefanus in Hand. 7:55-56, die Jezus zag staan aan de rechterhand van God.

Door Jezus kun je overwinnen en volhouden

In Rom. 8:37 lezen we over de gelovigen in de verdrukking, dat ze kunnen getuigen: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.’

Je ziet dat er een vergelijking is te halen uit de geschiedenis van Mozes en de Israëlieten in de strijd tegen Amalek en de biddende Hogepriester in de hemel voor de gelovigen. Jezus geeft in Joh. 17:9 aan in het hogepriesterlijke gebed over de gelovigen: ‘Ik bid voor hen.’ Naar Petrus toe zegt Jezus in Luk. 22:31-32: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.’

Jezus hield Petrus vast,

ook toen Petrus Hem losliet bij zijn verloochening

In 1 Joh. 2:1 verklaart Johannes: ‘En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ In het Grieks staat er: ‘paraklēton’ (een advocaat).  Het Griekse ‘paráklētos’ betekent hier: ‘erbij geroepene, pleitbezorger, helper, zaakwaarnemer’. Ook de Heilige Geest, Die ons Jezus verkondigt, wordt zo genoemd.

Jezus is de Voorspraak Voorbidder en Middelaar 2b

Wat een bemoedigende gedachte dat Jezus het voor de gelovigen opneemt, voor ons bidt en pleit. Als ik geloof vraagt Hij aan de Vader voortdurend de zorg en hulp die ik nodig heb. Hij is de Middelaar waardoor ik vergeving, genezing en bevrijding kan ontvangen.

Heb je Jezus ook nodig als Middelaar,

Voorbidder en Voorspraak?

Hij bewerkt in Zijn verheven positie voor ons de overwinning als wij in de geestelijke strijd en verdrukking zijn. Door het geloof in Hem kun je het volhouden.

Wij blijven als gelovigen in onszelf nog gebrekkig in geloven, volgen, gehoorzamen, bidden, danken en lofprijzing. Wat wij dankbaar aan God willen geven wordt echter wel door Jezus volmaakt aan de Vader doorgegeven. Hij reinigt en heiligt de gebeden, gaven en dankoffers van oprechte gelovigen. Ik zal het uitleggen met het volgende voorbeeld:

Bloemen van dankbaarheid

Een meisje van vier jaar is zo blij en dankbaar naar haar vader en moeder toe, dat ze in de natuur een hele grote bos bloemen voor hen bij elkaar graait. Er zit ook gras, onkruid, grond en ongedierte tussen, maar ze let er niet op. Enthousiast en blij komt ze met de hele vracht de keuken binnenrennen. Ze roept het uit naar haar moeder: ‘Kijk dit is allemaal voor jullie, omdat ik zoveel van jullie houd…’

Er valt van alles uit op de keukenvloer. De moeder wil haar niet teleurstellen. Ze bedankt haar hartelijk en zegt: ‘Geef het maar aan mij. Ik zal er een mooie bos in een vaas van maken. Ga maar weer lekker spelen. Als pa thuiskomt, zal hij het prachtig vinden. Ik zal dan zeggen dat jij dat speciaal voor ons hebt geplukt, omdat je zo van ons houd.’

Als het dochtertje weg is, haalt ze eruit wat niet goed is, en maakt ze er een mooie bos bloemen van. Ze reinigt het van het vuil en stelt het prachtig voor aan haar vader.

Zo doet Jezus het ook met wat de gelovigen biddend en dankend bij God brengen. Geef in het geloof maar dankbaar wat je kunt geven, dan kan het door Jezus worden gereinigd en volmaakt voorgesteld aan de hemelse Vader. Hij maakt er zoiets moois van, dat het perfect overkomt. Door de Hogepriester wordt ons dankoffer volmaakt goed gemaakt.

Blijf samen in gebed

Op de reis naar het hemelse Kanaän heb je elkaar nodig, om samen te bidden.

Biddende handen zijn de beste wapens

Het samen bidden brengt ons in de aanwezigheid van God door Jezus Christus, met de belofte van verhoring. Jezus leert ons in Matth. 18:19-20, als Hij tot Zijn discipelen spreekt: ‘Verder zeg Ik u dat, Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Je wordt ertoe opgewekt in het volgende lied van sela:

BID MET MIJ

Bid met mij in deze lange nacht.

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

 

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

 

Zoon van God, wij bidden U,

U die zelf onze weg volbracht:

houd ons vast en leid ons nu

op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

 

Lied van Sela. Tekst: Peter Dijkstra muziek: Kinga Bán

 ***

Word je bemoedigd en getroost in de strijd?

De Heidelberger Catechismus begint zeer bemoedigend in Zondag 1. De eerste vraag luidt: ‘Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?’ ‘We zien daarbij hoe iemand in de zekerheid van het geloof antwoordt over zijn enige troost. Ik verwoord deze opmerkelijke woorden van geloof en troost als volgt:

‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Hij heeft mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij alzo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Hij zorgt er ook voor dat alles tot mijn zaligheid dienen moet. Hij verzekert mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor Hem te leven.’

Deel je ook in de overwinning van Jezus Christus?

Door de genade van God en het werk van Jezus Christus delen wij in Zijn overwinning. We lezen daarover in Rom. 14:8-9: ‘Want als wij leven, wij leven voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.’

In Rom. 8:31-39 lezen we zelfs dat we door de geloofsverbondenheid met Jezus meer dan overwinnaar zijn. In de verzen 31-32 worden we als gelovigen bemoedigd: ‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?  Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’  

Wie kan er dan nog wettige beschuldigingen indienen tegen de kinderen van God? In vers 34 zien we dat dit niet meer mogelijk is doordat ze het eigendom zijn van hun Zaligmaker ( zoals in antwoord 1 van de Catechismus wordt genoemd). Je bent dan veiliggesteld door Jezus van aanklachten en aanvallen van kwade machten. Het zal je niet kunnen scheiden van de liefde van Christus (vers 35). In vers 34 wordt verklaard dat Christus aan de rechterhand van God is, en ‘ook voor ons pleit’. Dit geldt voor de gelovigen die bij Jezus mogen schuilen.

In de verzen 37-39 van Romeinen 8 benadrukt Paulus: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Door Jezus meer dan overwinnaars

Hoe kunnen we overwinnen in de kracht van God?

Hoe kunnen wij in Gods kracht werken? Door tot Hem te bidden en Hem gelovig te gehoorzamen!

Bid en werk, opdat je niet in verzoeking komt 

Waarom is door Jezus in het volmaakte gebed (het ‘Onze Vader’) de bede ‘leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’ opgenomen? We dienen dit dagelijks, en misschien nog meer, te bidden. We moeten laten zien dat we de Heere nodig hebben in ons leven, dat we ons onder Zijn controle stellen.

Stel je vrijwillig onder Gods controle!

We hebben als gelovigen al het teken van de doop, dat is Zijn merk- en veldteken. Wij behoren Hem toe… wij horen bij Jezus. Wij willen één met Hem zijn. Om door Hem beschermd te worden en door Hem sterk te zijn, moet je bidden: ‘Heere, ik hoor bij U, en U bent mijn God. Jezus ik hou van U.’ Laat je afhankelijkheid van Hem en je aanhankelijkheid aan Hem steeds weer opnieuw blijken.

Toon je afhankelijkheid

en aanhankelijkheid

Jezus vroeg Petrus tot driemaal toe, of hij Hem liefhad (Joh. 21:15 -17). Jezus wil het ook van ons horen.

Kun je met Luther al in gelovig vertrouwen meezingen: ‘Een vaste burcht is onze God’.  Ps.46:2 verzekert ons de dichter: ‘God is ons een toevlucht en vesting.’ Deze Psalm bemoedigt de gelovigen in vers 12: ‘De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.’ 

Zorg dat je veilig bent in de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps.91:1). Geef de duivel geen plaats in welk gebied dan ook van je leven! Haal de brug naar de zondige bolwerken van de wereld op. Sluit de poort voor kwade machten!

Als jij een opening geeft, zullen de geestelijke boosheden van de gelegenheid gebruik maken. Ze zijn aanwezig bij de toegangspoorten naar de wereld. Blijf gelovig zeggen tegen de HEERE: ‘Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Ps.91:2).

Herken je veilige positie

 als kind van God in Jezus Christus! 

Gelovige, je identiteit is in Christus, je hoort bij de Koning der koningen, je maakt deel uit van Zijn oppermachtige leger. Zeg het steeds weer opnieuw: ‘Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies’ (Hoogl.2:16). Dit zal je innerlijk sterk en moedig maken. Ik heb in het verleden zelf ook gemerkt dat boze invloeden wijken als ik mocht zeggen in mijn gebed:

 ‘Heere Jezus, ik hoor bij U.’ 

Ik heb bemerkt, dat ik sterker ben als ik mijn dank tot de Heere uitspreek. Je mag rust en blijdschap ervaren als je jezelf zo mag toevertrouwen aan de Heere.

Laat Hem je leven regeren en controleren!

Laat Hem je leven regeren en controleren! Leef niet jezelf, maar leef voor God. Als Hij je leven controleert, heb je alles onder controle… onder Zijn controle!

De toewijding van Jozua en Kaleb

Jozua en Kaleb waren met hart en ziel verbonden aan de dienst van zijn vaderland. Zij zijn voor ons voorbeelden om na te volgen als we een volgzame strijder willen zijn in het leger van koning Jezus. Toegewijde gelovigen zien op hun opperbevelhebber koning Jezus. Hij gaat ons voor in de strijd, zodat wij het hemelse Kanaän kunnen ingaan.

Jozua is trouwens ook een type van Jezus. De naam Jozua of Jehosjoe’a betekent: ‘God is zijn hulp’ of ’JHWH redt/bevrijdt’. In de Septuaginta wordt zijn naam weergegeven met ‘Jesous’, dezelfde naam als ‘Jezus’ in het Nieuwe Testament.

Geloofsgehoorzaamheid, toewijding en volharding zijn nodig om Jezus te volgen op Zijn weg van overwinning. We zien in de Bijbel dat God streed voor Zijn toegewijde volk. Hij onttrok Zich aan de ongehoorzame Israëlieten, die in de woestijn omkwamen.

Omdat Jozua en Kaleb zich door God lieten leiden en volhardden in het volgen van Hem, mochten zij Kanaän binnengaan en daar door de kracht van God overwinnen. Zij bleven moedig staande tegenover een ontevreden en opstandig volk. Hun geloofsgehoorzaamheid en trouw werden rijk beloond.

Jozua had al eerder als bevelhebber de Amalekieten verdreven (Exodus 17). Hij werd een waardige opvolger van Mozes. We lezen over zijn aanstelling in Deut. 31:7-8: ‘En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten nemen. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.  Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’

Als je voor de zonde kiest, moet je het zelf uitzoeken in de geestelijke strijd. Vroeger of later zul je het dan verliezen. Samen met Jezus zul je overwinnen, zonder Hem zijn we verliezers. Satan en zijn demonen zijn de verliezers en allen die zich door hen laten leiden zijn absolute ‘losers’. Als je buiten de leiding en bescherming van God door het leven gaat, kun je onder de bedwelmende invloed van de demonische machten komen.

De Heere is dichtbij de gelovigen

Ik wil verder alle gelovigen ter aansporing en bemoediging nog doorgeven (wat Paulus schrijft in Filip. 4:4-9):

‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij aan alle mensen bekend. De Heere is dichtbij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

‘De Heere is dichtbij’

 ‘Wees in geen ding bezorgd!’

Jezus alleen

Bouwen we op Jezus alleen? Is ons geloof gefundeerd op de Rots der eeuwen? Is Hij ook jouw hoop, kracht en liefde? In de opdrachten gaan we kijken wat we van kennen en aan Hem hebben. In stormen, angst en strijd hebben we Hem als Bevrijder en Overwinnaar nodig. Dan komt het uit of we Hem vertrouwen en in Hem onze vaste grond hebben. Zonder het zicht op Jezus kunnen we het volgende overwinningslied ‘Jezus alleen’ niet vol overgave zingen. De Nederlandse tekst van Opwekking 575 is van Peter van Essen):

Jezus alleen, ik bouw op Hem,

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik Zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

 

Zijn woord van liefde dat mij sust

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

dankzij Zijn liefde leef ik nu.

 

Jezus alleen werd mens als wij;

klein als een kind, in kwetsbaarheid.

Oneindig veel hield Hij van mij,

leed om mijn ongerechtigheid.

 

door Zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf,

Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;

dankzij Zijn sterven leef ik nu.

 

Daar in het graf, in dood gehuld,

leek al Zijn macht tenietgedaan.

Maar, o die dag, dat werd vervuld:

Jezus, de Heer is opgestaan!

 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid

ben ik van vloek en schuld bevrijd.

Ik leef in Hem en Hij in mij;

dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij.

 

Geen levensangst, geen stervensnood;

dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga.

 

Geen duivels plan of aards bestaan

kan mij ooit roven uit Zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

***

Tekst ‘In Christ alone’: Stuart Townend. Muziek: Keith Getty.

Ned. tekst: Peter van Essen

YouTube-video Jezus Alleen

 ***

Bouw je ook op Hem?

In de geestelijke strijd is het van het grootste belang dat we bouwen op de woorden van de Almachtige. Hij is voor de gelovigen door Jezus Christus de Bescherming, het Schild en de Verlosser. Hij voert voor hen de strijd. De hulde is aan Hem gewijd.

Hieronder volgt het bekende lied ‘Ik bouw op U’ uit Opwekking 124. De Nederlandse tekst is van Breitkopf Hertel. Het is een persoonlijke proclamatie voor een overwinning in de geestelijke strijd in de kracht van God. Kun je het in het geloof meezingen?

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

 ***

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam

***

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’  is U gewijd.

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

***

Hieronder kun je het beluisteren via de link in de uitvoering van Nederland Zingt:

YouTube-video Ik bouw op U

 ***

Hier volgt het indrukwekkende lied uit Opwekking 614, dat begint met: ‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’, met het kruis op Zijn rug en een doornenkroon.’ Het lied eindigt voor de gelovige met: ‘Uw genade is mij genoeg.’ Het is een lied van Marcel Zimmer:

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,

met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.

Hoor de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisigt Hem!’

Zo gaf God zijn eigen Zoon.

 ***

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,

als de koning der Joden wordt hij veracht.

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan

als hij roept: ‘Het is volbracht’.

 ***

Refrein:

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

 ***

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.

Maar de steen van het graf is nu weggehaald,

Jezus leeft, Hij is opgestaan.

***

( Refrein … )

***

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,

met ontzag en respect kniel ik voor U neer.

U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer.

***

Refrein:

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg, Uw genade is mij genoeg.

***

Hieronder kun je op de link naar het lied en de afbeeldingen aanklikken:

YouTube-video Opwekking 614 uw genade is mij genoeg 

 

Opdrachtengedeelte:

Eerst volgt er een voorbeeld met tekst en uitleg over de opdrachten:

Een gelukkig faillissement

Stel je voor dat je een eigen fietsenzaak hebt geërfd. Je kunt wel aardig fietsen repareren, maar bij de inkoop, verkoop en administratie gaat het op den duur steeds slechter. Er zat al een schuld op de zaak vanuit de erfenis. De schuldeisers komen om de hoek kijken. Uiteindelijk wordt het een faillissement. Je komt er zelf niet meer uit, en zit ellendig bij de pakken neer.

Dan neemt de directeur van het toeleveringsbedrijf (de fietsenfabriek) contact met je op. Hij wil je zaak overnemen in zijn bedrijf, met schulden en al. Het wordt geregeld. Hij stelt de voorwaarde dat je de handel en administratie aan zijn leiding moet overlaten. Hij heeft daar zijn eigen personeel voor. Je mag gewoon in je eigen pand blijven werken. Voor de verkoop in de zaak moet  je blijvend overleggen met de chef verkoop. De reparaties mag je zelf blijven doen, maar voor alle financiële actie behoor je verantwoording af te leggen bij de nieuwe leiding.

Zolang je jezelf aan de nieuwe regels houdt, gaat het goed met de zaak. Stel je voor dat je  na verloop van tijd weer handel gaat overpakken die niet onder jouw verantwoordelijkheid valt. Je gaat dan voor jezelf weer wat inkopen en verkopen, omdat je wat geld wil verwerven voor extra privé-uitgaven.

Dit loopt op den duur uit de hand. Je zaak komt hierdoor zelfs weer in de schulden. Het komt uit. De directeur roept je op het matje. Hij waarschuwt je ernstig, maar wil je nog een kans geven. Je bent verrast en dankbaar over de barmhartigheid en vergevingsgezindheid van de baas. Vanaf dat moment ga je hem nog meer waarderen en liefhebben als een geweldig goede baas om voor te werken. Je onderwerpt je geheel aan zijn gezag, en wil er geen dubbel agenda meer op na houden. Je hebt je lesje geleerd. Met deze nieuwe opstelling blijft het goed gaan met het bedrijf. De zaak kan zich verder gaan uitbreiden. Je blijkt zelfs geschikt te zijn om leiding te geven aan het nieuwe personeel dat wordt aangenomen.

In dit voorbeeldverhaal zit een belangrijke geestelijke les. Door de genade van God wordt het failliete boeltje van een schuldig mens door Hem overgenomen in Zijn koninklijk bedrijf. In het genaderijk van God worden de regels door Hem bepaald. Je wordt dan burger van Zijn Koninkrijk, waarin Jezus Koning is. Hij heeft het dan voor het zeggen in je leven. En dat is maar goed ook. Zolang je jezelf onderwerpt aan Zijn gezag en Hem gehoorzaamt in je handel en wandel, gaat het goed met je geestelijke bedrijvigheid. Het gaat verkeerd met je als je een dubbel leven leidt, onoprecht en met een dubbelde agenda.

Laat je dan maar weer corrigeren, om te komen tot een nieuwe, oprechte en volhardende toewijding aan je nieuw goede Meester en Koning. Dan zal het weer goed met je gaan. Je kunt dan zelfs nieuwe verantwoordelijkheden ontvangen en in staat zijn om ook anderen de nodige leiding te geven in het Koninkrijk van God op aarde.

Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak

Jezus Christus is in de hemel aan de rechterhand van God. Hij is daar volgens Hebr. 7:24 Priester tot in eeuwigheid. Vers 25 gaat verder: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ (Het gaat hier over ‘tussen beide treden, voorbede doen’ – in het Engels: to make intercession for them.)

In Rom. 8:34 wordt ook aangegeven dat Hij daar voor de gelovigen pleit. Vanuit het Grieks vertaald staat er in vers 34: ‘Die ook pleit/voorbidding doet ten behoeve van ons.’ Het gaat hier over ‘pleiten tegen veroordelingen of voorbede doen’. Dat doet Jezus in de hemel voor gelovigen die verdrukt worden, en daardoor in geestelijke strijd zijn en lijden. Je ziet het bij Stefanus in Hand. 7:55-56, die Jezus zag staan aan de rechterhand van God.

Door Jezus kun je overwinnen en volhouden

In Rom. 8:37 lezen we over de gelovigen in de verdrukking, dat ze kunnen getuigen: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.’

Jezus geeft in Joh. 17:9 aan in het hogepriesterlijke gebed over de gelovigen: ‘Ik bid voor hen.’ Naar Petrus toe zegt Jezus in Luk. 22:31-32: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.’ Jezus hield Petrus vast, ook toen Petrus Hem losliet bij zijn verloochening

In 1 Joh. 2:1 verklaart Johannes: ‘En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ In het Grieks staat er: ‘paraklēton’ (een advocaat).  Het Griekse ‘paráklētos’ betekent hier: ‘erbij geroepene, pleitbezorger, helper, zaakwaarnemer’. Ook de Heilige Geest, Die ons Jezus verkondigt, wordt zo genoemd.

Wat een bemoedigende gedachte dat Jezus het voor de gelovigen opneemt, voor ons bidt en pleit. Als ik geloof, vraagt Hij aan de Vader voortdurend de zorg en hulp die ik nodig heb. Hij is de Middelaar waardoor ik vergeving, genezing en bevrijding kan ontvangen.

Heb je Jezus ook nodig als Middelaar,

Voorbidder en Voorspraak?

1. Wat kun je op geestelijk gebied leren van het voorbeeldverhaal over ‘Een gelukkig faillissement’?

2. Waarom is het zo bemoedigend dat Jezus de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak is?

3. Denk na over de volgende namen, hoedanigheden en werkzaamheden van Jezus Christus, wat Hij hierin voor jou betekent.

Jezus is er onder meer als:

A. Zaligmaker – B. Verlosser – C. Redder – D. Hij, Die erbij geroepen is, de Helper, de Zaakwaarnemer (in het Grieks: ‘paráklētos’) – E. Heler en Genezer – F. Trooster – G. De grote Profeet – H. De almachtige Koning – I. De barmhartige Hogepriester –  J. De Opgestane Levensvorst – K. De eeuwige Zoon van God – L. De Voorspraak, pleitbezorger of advocaat (in het Grieks: ‘paraklēton’) bij de Vader – M. De Voorbidder voor de gelovigen –  N. De Middelaar tussen God en mensen – O. Het Licht der wereld om te volgen – P. Een Vriend voor gelovige zondaren – Q. De goede Herder – R. Het Lam van God – S. De grote Overwinnaar in de geestelijke strijd

4a. Omcirkel uit A t/m S hoe je Jezus voor jezelf ziet en/of hebt leren kennen.

4b. Onderstreep uit A t/m S hoe je Jezus (meer) wilt leren kennen voor jezelf.

4c. Wat wil je ervan delen in de groep?

4d. Bid en dank samen voor wat is besproken over Jezus en het persoonlijk geloof in Hem.

 

5. Waardoor ben je wel eens bijzonder getroost en bemoedigd in het geloof? Weet je daar nog Bijbelteksten bij te noemen?

6. Kun je iets delen uit je leven over een overwinning in de geestelijke strijd?

7. Geloven betekent ‘afzien van jezelf en je eigen mogelijkheden’ en ‘opzien tot en uitzien naar God in Jezus’. Kun je vertellen hoe je dat kunt doen en hoe dit bij jou is gegaan?

8. Welke zinnen uit de volgende liederen spreken je bijzonder aan? Waarom?

9. Wat spreekt je aan in het begin van de Heidelberger Catechismus, zoals je hieronder kunt lezen?

De eerste vraag luidt daar : ‘Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?’ ‘We zien daarbij hoe iemand in de zekerheid van het geloof antwoordt over zijn enige troost. Ik verwoord deze opmerkelijke woorden van geloof en troost als volgt:

‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Hij heeft mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij alzo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Hij zorgt er ook voor dat alles tot mijn zaligheid dienen moet. Hij verzekert mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor Hem te leven.’

10. Lees samen Romeinen 8:31-39.

Het gaat daar over het ‘meer dan overwinnaars zijn’ door de liefde van God in Christus Jezus.

10a. Wat spreekt je  aan in deze teksten?

10b. Wat wil je er over delen vanuit je eigen leven?

10c. Waarvoor wil je (laten) danken en bidden?

Afsluitend gebed in de discussiegroepjes

 

Afsluiting met een lied en proclamatie

Wij willen U volgen naar Uw Koninkrijk

God is de hoop van ons bestaan. Jezus is onze Bevrijder en Heler. Hij is de Heiland. Was je eens ook slaaf? Ben je nu vrij door het geloof in Jezus? Was je geestelijk blind tot God je liet zien: het is genade, onverdiend!

Dan verlangen wij ook: ‘Wij volgen U Heer, overal, waarheen U ons ook brengen zal.’ Vertrouw je erop: ‘O Jezus, in Uw grote kracht, wordt alles wat U wilt volbracht.’

Het wordt allemaal prachtig verwoord in het lied van Sela: ‘Wij volgen U Heer.’ Je kunt het lied ook gebruiken als een proclamatie bij de afsluiting van de samenkomst. Je kunt het aanklikken op de volgende link naar YouTube.

YouTube-video Sela | Wij volgen U Heer

(CD/DVD Live in Groningen)

***

WIJ VOLGEN U, HEER

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,

bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

***

Wij volgen U Heer, overal,

waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd,

bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

*** 

Wij gaan op weg met goede moed,

vol van uw Geest, Die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt,

houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

***

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

***

Bij het slotgebed in de grote groep kun je dus  ook woorden uit dit lied gebruiken voor proclamatie, voor hen die hun geloof willen uiten, of ernaar verlangen.