1. Wil je vrij zijn?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Vrijgekocht uit de kooi van de boze kweller

Ken je de gelijkenis van de papegaai die door een wreedaard in een kooi was gelokt? De sadist begon vervolgens de mooie veren uit de arme vogel te plukken. Hij bleef maar doorgaan om het ongelukkige dier te kwellen. Op den duur verkeerde de vogel in een uiterst erbarmelijke toestand.

Vervolgens kwam er een dierenvriend op bezoek bij de wreedaard. Hij zag het gekwelde dier in de kooi liggen en vroeg de eigenaar of hij de vogel kon kopen.

Omdat er niets meer was te plukken van de kale papegaai, en hij er toch nog wel een slaatje uit wilde slaan, gaf hij uiteindelijk toe om de vogel duur te verkopen.

De dierenvriend betaalde de hoge prijs en nam de vogel mee naar zijn eigen huis. Daar heeft hij de papegaai zo goed mogelijk verzorgd. Het dier is uiteindelijk helemaal hersteld. Zijn veren groeiden weer uit en de vogel kon weer vliegen. De papagaai hoefde echter niet in een kooi, maar mocht vrijuit rondvliegen, zowel binnen als buiten het huis. De dankbare vogel bleef uit liefde tot de redder zoveel mogelijk in de buurt van de goede man en leefde nog lang en gelukkig.

Opdrachten:

1. Waarom lijkt het verhaal op de boodschap van de Bijbel en het Evangelie?

2. Hoeveel heeft Jezus heeft er voor over gehad om Zijn volgelingen vrij te kopen?

3. Wat herken je ervan in je eigen leven?

4. Hoeveel ben je waard voor iemand die je geestelijk kaal plukt?

Samen lezen: Mattheüs 11:28-30

Jezus wijst ons de weg in Matth. 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

5. Wat herken je bij jezelf wel in het volgende lied en de afbeeldingen?

Het bekende lied ‘Kom bij Mij’ is van Elly & Rikkert:

Als ik ‘s avonds verlang naar de nacht
Als ik moe ben van ‘t vragen om kracht
Komt de stem van de Heer
Leg je zorgen toch neer
Want Ik draag ze, ‘k heb alles volbracht

Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus
Als je moe bent en uitgeblust
Kom bij Mij met je last
‘k Heb een juk dat je past
Kom en volg Mij en Ik geef je rust

Is de last van je leven te zwaar
Je gedachten vermoeid en verward
Kom dan bij Mij en kniel
Ik geef rust voor je ziel
Kom en leer van Mij: ‘k Ben nederig van hart

Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus
Als je moe bent en uitgeblust
Kom bij Mij met je last
‘k Heb een juk dat je past
Kom en volg Mij en Ik geef je rust
Want mijn juk is zacht
En mijn last is licht

Het lied van Elly & Rikkert dat er goed bij aansluit is ‘Mijn juk is zacht’. Het is een prachtig lied naar aanleiding van Matth. 11:28. Het lied past ook goed bij het verhaal over de vrijgekochte papegaai, waarmee dit artikel begint. Zie hierin hoe vrij je geestelijk kunt worden als je bij Jezus komt, en gelovig bij Hem schuilt. Wil je ook zo vrij zijn? Hieronder volgt het lied:

YouTube-video Elly en Rikkert Mijn juk is zacht

Mijn last is licht en Mijn juk is zacht
Ik ben je schild en Ik ben je kracht
En Ik maak je vrij als een vogel die vliegt zonder gewicht
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Ik maak je los van alles wat je bindt
Ik geef jou het kleed van een koningskind
En Ik stel je hoog op de troon in Mijn koninkrijk van licht
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Kom dan bij Mij, nu is het tijd
Spreid nu je vleugels uit en dans met Mij
Zing en wees blij, hier ben je vrij
Hier is je heil en je heerlijkheid

Want Ik til je uit boven elke pijn
En heel de weg zal Ik bij je zijn
En Ik voer je veilig omhoog naar een heerlijk vergezicht
Want Zijn juk is zacht en Mijn last is licht

En is het donker om je heen, Ik breng je in het licht
Want Mijn juk is zacht en mijn last is licht
Dus hef je hoofd nu omhoog, hou je oog op Mij gericht
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht
En Ik maak je vrij als een vogel, die vliegt zonder gewicht
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

 

Opdracht 6 – getuigenissen:

6a. Bespreek samen Mattheüs 11:28-30 en de inhoud van de twee liederen van Elly & Rikkert. Je kunt daarbij vertellen wat je erin aanspreekt, en waarom.

6b. Kun je ook vertellen hoe je bij Jezus bent gekomen, en hoe je bevrijding en rust bij Hem hebt gevonden? Wil je erover getuigen in de groep?

Hieronder kun je aanklikken op een Word document met beperkte opdrachten voor een kortere samenkomst over Dag 1. Je kunt dit document van twee pagina’s (met de twee liederen erop) ook kopiëren voor de deelnemers:

Opdrachtenblad dag 1 Dagboek Geestelijk herstel

***

Kennismakingsronde

Alle deelnemers krijgen de kans om de eigen ervaringen te delen. Ieder eerlijk getuigenis is waardevol. Je kunt jezelf herkennen in het verhaal van een ander. Laat binnen een afgebakende tijd een ieder uitpraten. Je mag een getuigenis niet onderbreken of er een oordeel over uitspreken. Als het veilig voelt, krijg je vrijmoedigheid. Delen hoort bij het helen.

Het is daarbij belangrijk dat je elkaar leert kennen, waarderen en accepteren. Het is goed om ons hart op de ander te richten, zodat we elkaar in liefde kunnen bemoedigen.

Het kan goed zijn om nu in kleinere discussiegroepjes uiteen te gaan, samen met gelovige leidinggevenden of medewerkers.

Opdracht 7

Probeer in in het kort te delen wat je nu al in de groep wilt vertellen. Als we elkaar beter kennen en een band krijgen, kunnen we er dieper op ingaan. Je kunt het nu hebben over:

–         Wie ben ik?

–         Hoe is mijn leven tot hiertoe globaal verlopen?

–         Naar welke vrijheid ben ik op zoek?

–        Hoe zie ik God en Jezus?

–         Wat heb ik met geloof, hoop en liefde?

–         Waarom wil ik deze cursus volgen?

Waartoe is Jezus op aarde gekomen?

In het begin van Zijn prediking las Jezus in de synagoge in Nazareth Jesaja 61:1-2a, zoals we lezen in Lukas 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’

Daarna gaf Hij aan dat deze Schrift in Hem in vervulling is gegaan (vers 21). De hoorders in Nazareth hadden dat wel door, maar accepteerden dat geweldige evangelie niet in hun ongeloof.

Het woord ‘evangelie’ betekent letterlijk ‘blijde boodschap’. Het gebeurde dat een nieuwe Romeinse keizer aan het begin van zijn regering een amnestie afriep voor bepaalde (krijgs)gevangenen. (Een amnestie is een algemene kwijtschelding van straf, een generaal pardon.) In het Grieks werd dit ook ‘euaggeliou’ genoemd. Zo’n keizer riep dus het evangelie uit tijdens of na zijn troonsbestijging.

Jezus is als Heiland tot ons op aarde gekomen. (Heiland betekent: Redder, Bevrijder en Heler.) Het Evangelie van Jezus Christus biedt ons redding, vergeving, bevrijding en genezing. Wat een heerlijke blijde boodschap!

In Lukas 4:18-19 gaat het vooral om geestelijk arme, gebroken, gebonden en gevangen mensen. Zo kun je jezelf dus ook voelen als je geestelijk herstel nodig hebt. Als Jezus in je leven komt, wordt je bevrijdt en kun je herstellen van de genoemde zaken. Je ervaart dan geestelijk iets van wat er gebeurde tijdens het jubeljaar in Israël.

8. Wat heb je innerlijk nodig van wat het evangelie van Jezus Christus heeft te bieden?

9. Hoe kun je deze bevrijding en het geestelijk herstel ontvangen en ervaren?

10. Denk samen na over de volgende uitspraken van Jezus:

Jezus zegt van Zichzelf in Johannes 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

In Joh. 8:32 zegt Hij tot hen die in Hem geloven: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

In Joh. 8:36 leert Hij ons verder: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

a. Hoe komen deze woorden bij je over?

b. Wat herken je ervan in je eigen leven?

c. Waar sta je voor open?

d. Wat wil je er verder nog over weten?

Afsluiten met gebed in de discussiegroepjes

 

Afsluiting met uitnodigende woorden en liederen

Je bent welkom

Je bent welkom in het inloophuis, een kerk of gebouw waar men God en de medemensen willen dienen. Een open kerk moet juist ook een toevluchtsoord zijn voor mensen die geestelijk herstel nodig hebben. Als je afgewezen bent, en er nog steeds onder lijdt, heb je open armen nodig.

Jezus is de goede Herder

Gelovigen behoren de open armen

van de goede Herder te laten zien

Openstaande kerkdeuren symboliseren de open armen van de goede Herder. Jezus zegt van Zichzelf in Johannes 10:7: ‘Ik ben de Deur voor de schapen.’ In vers 9 verklaart Hij verder: ‘Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.’

Waar zijn de schaapskooien?

We proberen in het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen een schaapskooi te zijn voor zwervende, afgewezen, weggedreven en geestelijk beschadigde schapen. Ze worden met open armen van liefde ontvangen, en kunnen vrijwillig ingaan en uitgaan. Jezus leert ons in Johannes 10:16: ‘Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.’ Deze tekst ervaar ik als een persoonlijke roepingstekst.

Kerken met uitgestrekte open armen

Je kunt het inloophuis en de pastorale cursus zien als een pilotproject voor andere plaatselijke gemeenten en kerken.

Ik denk dat het meer dan nodig is om behoeftige mensen te helpen in deze tijd van maatschappelijke, sociale en geestelijke achteruitgang  en nood 

Dit kan gebeuren door plaatselijke diaconaal-pastorale projecten, die functioneren als schaapskooien in het open veld

Dat zijn de uitgestrekte open armen van de kerken, die in eenheid en liefde naar buiten toe relaties aangaan met de buitenkerkelijke kostbare medeburgers.

Het Evangelie nodigt ons uit om relaties aan te gaan!

De schaapskooien in de achterbuurten en armenwijken kunnen ideale plaatsen voor geestelijk herstel worden. Daardoor kan ook een plaatselijke kerk opbloeien en de kudde uitbreiden in een heerlijke eenheid onder de hoede van Jezus Christus, de goede Herder.

In het inloophuis in Vlissingen wordt de Sta op cursus Geestelijk herstel gegeven. Daarbij worden we geestelijk ook gevoed vanuit het Woord van God. Je bent hier van harte welkom. Je wordt er met open armen ontvangen. Daarbij past het volgende lied:

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen

Kom tot rust bij Jezus, de goede Herder

De schaapskooi is eigenlijk ook een vluchtkerk. Bij de goede Herder is er een veilige schuilplaats. We willen de verloren schapen naar de goede Herder brengen. In de veilige armen van Jezus komen ze tot rust en vinden ze geestelijk herstel. Daar ontvangen ze geloof, hoop en liefde. Daar leren ze God te vertrouwen en Jezus te volgen. Dan komt er een einde aan de slavernij, de angst, onzekerheid, het vluchtgedrag en de verslavingen.

God is de hoop van ons bestaan. Jezus is onze Bevrijder en Heler. Hij is de Heiland. Was je eens ook slaaf? Ben je nu vrij door het geloof in Jezus? Was je geestelijk blind tot God je liet zien: het is genade, onverdiend!

Dan verlangen wij ook: ‘Wij volgen U Heer, overal, waarheen U ons ook brengen zal.’ Vertrouw je erop: ‘O Jezus, in Uw grote kracht, wordt alles wat U wilt volbracht.’

Het wordt allemaal prachtig verwoord in het lied van Sela: ‘Wij volgen U Heer.’ Je kunt het lied ook gebruiken als een proclamatie bij de afsluiting van de samenkomst. Je kunt het aanklikken op de volgende link naar YouTube.

YouTube-video Sela | Wij volgen U Heer (CD/DVD Live in Groningen)

WIJ VOLGEN U HEER

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,

bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

Wij volgen U Heer, overal,

waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd,

bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

 

Wij gaan op weg met goede moed,

vol van uw Geest, Die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt,

houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

Bij het slotgebed in de grote groep kun je dus  ook woorden uit dit lied gebruiken voor proclamatie, voor hen die hun geloof willen uiten, of ernaar verlangen.