17. Ben je al aan Jezus verbonden door liefde en geloof?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Leven door het geloof vanuit de ware Wijnstok

In deze les gaat het over de verbondenheid met Jezus Christus door het geloof. Jezus komt in het Evangelie tot ons als vriend van zondaren en tollenaren. De vragen van de Bijbelstudie gaan over Johannes 15:1-17. Jezus is de ware Wijnstok, Die ons werkelijk gelukkig kan maken. Door onze verbondenheid aan Hem stroomt het levende water vanuit de hemel door ons heen.

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint die je ook kunt gebruiken voor een samenkomst over de ware Wijnstok en de ranken:

PowerPoint Geestelijk herstel Dag 10 – deel 2

Leven uit de ware Wijnstok door liefde en geloof 

Zijn we aan de ware Wijnstok verbonden voor een gezond geestelijk leven?Zijn we aan de ware Wijnstok verbonden voor een gezond geestelijk leven en het dragen van veel vrucht?

In dit artikel zie je hoe je gehecht wordt aan Jezus door liefde en geloof. Daarin wordt verklaard hoe je geestelijk kunt herstellen, groeien en vrucht dragen door te blijven in de ware Wijnstok Jezus Christus. Hij is onze Heiland, Die bevrijdt en heelt. Hij brengt ons geestelijk tot bloei en laat ons vrucht dragen tot eer van God.

Hieronder kun je aanklikken op een Word-document met 10 opdrachten voor een samenkomst, en enkele bladzijden verklarende tekst en afbeeldingen:

Leven vanuit de ware Wijnstok door liefde en geloof

Voor geestelijk herstel en geloofsgroei moeten we in de Wijnstok blijven

Voor geestelijk herstel en geloofsgroei moeten we in de Wijnstok blijven

Het bevrijdend Evangelie van Jezus Christus

Veel mensen hebben geestelijke problemen en gaan geknakt door het leven door emotionele beschadigingen. Anderen hebben op hen getrapt. Schuldgevoelens, negatieve gedachten en emotionele pijnen houden ze laag aan de grond. Wij moeten ze helpen met het bevrijdende Evangelie om voor vergeving en herstel tot Jezus te komen. Hij nodigt ons in Mattheüs 11:28:‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

Welk een Vriend is onze Jezus

Ik wil vooraf stilstaan bij het bekende lied: ‘Welk een Vriend is onze Jezus’. De bevrijdende zin die daarop volgt is: ‘Die in onze plaats wil staan!’ Dat ziet op een wonderlijke verbinding van de Heiland. Hij verbindt Zich in vriendschap aan zondaren in nood, schuld, verdriet en zorg. Hij is in onze ellende gekomen als Plaatsvervanger. Hij is onze Hulp en Borg, Die verlossing geeft.

In Johannes 15 gaat het over de verbinding van de ranken (de gelovigen) met de ware Wijnstok Jezus Christus. Dat ziet op een zeer hechte verbinding. De verbondenheid met Jezus geeft pas de echte geestelijke vrucht tot eer van God. In vers 8 geeft Jezus aan: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ Daarmee tonen wij ook onze dank voor Zijn grote liefde voor ons. De liefde van Jezus vloeit door de gelovigen heen, en brengt daardoor de nodige vrucht voort. Blijf daarom door het geloof in Hem en in Zijn liefde!

Wil je veel vrucht dragen tot eer van God?

Wil je veel vrucht dragen tot eer van God?

Jezus heeft in Zijn alles overtreffende liefde Zijn leven gegeven voor zondaren. Als zij deze liefde door het geloof ontvangen, behoren ze Hem te zien als hun grote Vriend en Heiland. Jezus zegt Zelf in Joh. 15: 14 tot Zijn discipelen: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’ De gelovigen zijn geen slaven meer, maar vrienden, aan wie Jezus de verborgenheden van Zijn Koninkrijk en de openbaringen van Zijn Vader bekendmaakt. De liefde van Jezus en de eenheid met Hem zien op de bijzondere verbindingen, waarmee de gelovigen aan Hem zijn gehecht.

In de tekst van het lied zie je het geweldige voorrecht en de heilzame verbinding die het geloof in Jezus ons geeft. Het is een rijke genade van God als wij Hem zo als Vriend en Heiland in ons leven mogen hebben. Hier volgt het lied van Joseph Scriven (1820-1886):

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, Dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonden neer,
juist omdat wij ‘t al niet brengen 
in ‘t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierbare Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot den Heer.
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Hieronder kun je het lied beluisteren op YouTube:

Ik heb een PowerPoint gemaakt bij het lied. Je kunt deze gebruiken bij een inleiding, waarbij je het lied laat afspelen, en ook samen kunt zingen. Hieronder kun je aanklikken op deze PowerPoint op internet:

Welk een Vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan

***

Ben je al aan Hem verbonden door liefde en geloof?

God spreekt tot Zijn volk in Jeremia 31:3: ‘Met eeuwige liefde heb ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.’ 

Ben je al gehecht aan Jezus,

met een onlosmakelijke levensverbinding?

Deze relatie van eeuwige liefde

kan nooit meer worden verbroken.

Geloof en liefde verbinden en hechten ons aan Jezus. Je wordt dan verbonden aan het leven, en het leven van Jezus stroomt dan vanzelf in je. Heb je de stroom van de liefde van Jezus al gezien?  Heb deze liefde al in je toegelaten door het geloof? Is het al door je heengegaan?

Geloof is ons antwoord op de liefde van Jezus

Jezus verzekert ons in Johannes 7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Let op de indringende tekst van Opwekking 674. Daarin zie je de overweldigende en reinigende stroom van Jezus’ liefde. Hieronder volgt de tekst en kun je aanklikken op de link naar YouTube:

Zie de stroom van Jezus’ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid! 

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Oorspr. titel: Here is love. Traditional.
Tekst: William Rees (PD) Muziek: Robert Lowry (PD)
Ned. tekst: Peter van Essen/ Harold ten Cate.

YouTube-video Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde 

Het bloed van Jezus reinigt ons, en doet ons leven. Van Jezus wordt gezegd in de Engelse vertaling van 1 Kor. 15:45 dat Hij ‘tot een levend-makende Geest’ geworden is. Er staat in het Engels: ‘The first Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit.’  (Zie de informatie in het verdiepingsgedeelte, onderaan dit artikel.)

Door het geloof lig je eigenlijk geestelijk aan het infuus.

Als je door het geloof aan Jezus verbonden wordt, kom je geestelijk tot leven. Je kunt dat ook geestelijk herstellen en tot bloei komen. Ik ga daar verderop bij het ‘leven door het geloof vanuit de ware Wijnstok’ nog op door.

Leven door het geloof vanuit de ware Wijnstok

Zie Johannes 15:1-17

Jezus leert ons in Johannes 15:1: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.’ De Bijbelstudie gaat over Johannes 15:1-17 en Galaten 5:22.

Er volgt nu eerste een inleiding over deze gelijkenis van Jezus. Je kunt deze beluisteren. Daarvoor kun je aanklikken op aflevering 35 van Vrij Zijn TV, waarin Wilkin van de Kamp een korte toespraak houdt over ‘Snoeien doet groeien en bloeien’:

Vanuit de Wijnstok ontvangen wij de levensmineralen vanuit van Jezus Christus. Vanaf het eerste begin komen de innerlijke veranderingen uit de Wijnstok voort. De levenssappen komen tot ons door geloofswerkzaamheden. Geloofswerkzaamheden worden in de Bijbel verwoord door bepaalde werkwoorden, zoals: komen, aannemen, volgen, zien, vertrouwen op, blijven in. ‘In Jezus blijven’ doe je dus door het geloof. We moeten ons dus hoofdzakelijk bezighouden met de vraag: ‘Hoe zal Ik Hem ontvangen?’

Geestelijk vrucht dragen door Jezus

Welke vrucht ontvangen we vanuit Jezus? Hij geeft aan in Matth. 11:28: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’ Denk hierbij ook aan de vrucht van de Geest uit Gal.5:22, namelijk: ‘Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Alleen als we aan Jezus verbonden zijn, kunnen we geestelijk vrucht blijven dragen. Een gelovige die werkelijk in de Wijnstok is, heeft een open levensverbinding met Jezus.  Hij ligt geestelijk aan het infuus, waardoor alle geestelijke voeding en herstellende mineralen tot hem komen.

Door de geloofswerkzaamheden komt er steeds weer nieuwe vrucht in ons leven.

Door de geloofswerkzaamheden komt er steeds weer nieuwe vrucht in ons leven.

Het komt er voor ons dus op aan dat we door het ontvangende geloof zoveel mogelijk levensmineralen halen uit de Wijnstok. Er is genoeg levenwekkende stuwkracht in de Wijnstok. We moeten ons dus hoofdzakelijk bezighouden met de vraag: ‘Hoe zal Ik Hem ontvangen?’

Blijf en groei in Hem

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen. Als we in de Wijnstok blijven, zal onze rank kunnen uitgroeien. Wij komen dan geestelijk tot bloei, om tot eer van God veel vrucht te dragen. Dit gebeurt dus door een voortdurende doorstroming van de levenssappen uit de Wijnstok Jezus Christus.

Een voortdurende doorstroming is nodig.

Door voortdurend in Jezus te blijven en op Hem te zien, zal ons leven steeds meer worden vernieuwd naar het beeld, het karakter en de gezindheid van Jezus. In Rom.6:5 zie je dat een gelovige één plant met Hem wordt in de gelijkmaking van Zijn dood en opstanding. Vanuit het Grieks lezen we dat we dan zijn ‘samengegroeid met Hem’. Gelijkmaking betekent: een op Hem gelijkende kopie worden. Het beeld van Jezus wordt dan in ons gekopieerd of afgebeeld.

In het geloof gaat het om de dingen

die je door en met Jezus doet.

Los van Jezus is er geen geestelijk leven mogelijk.

Bij Jezus Zijn er geen belemmeringen. De problemen kunnen slechts ontstaan bij de ranken. Als wij vrucht dragen worden wij gesnoeid, om meer vrucht te kunnen dragen (zie Joh.15:2). Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren of reinigen.

Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen?

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen. Gelovigen behoren aanhoudend aan het geestelijk infuus te liggen. Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren en het ontvangen van het nieuwe leven.

We hebben het verzoenende en reinigend bloed van Jezus nodig. Door dit bloed ontvangen we vergeving, herstel en reiniging.

Pas als we aan Jezus verbonden zijn,

gaan wij geestelijk vrucht dragen.

Waarom word ik gesnoeid?

Als we vrucht dragen, worden we gesnoeid, om meer vrucht te kunnen dragen (zie Joh.15:2).

Vruchtdragende ranken worden gezuiverd

Jezus leert ons in Joh.15:1-3: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent nu rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.’

Reiniging en vrucht dragen horen bij elkaar

1. Welke ranken moeten er bij deze wijnstok worden weggenomen, en welke gereinigd? Wat zal er bij een gelovige moeten worden afgesnoeid?

De ranken die geen vrucht dragen, worden afgesneden, en de ranken die wel vrucht dragen worden gezuiverd. Het gaat over afsnijden of reinigen (afsnoeien, zuiveren en krenten). Alles wat de vrucht belemmert, wordt door de Vader (als de Wijngaardenier of de Landman) gezuiverd of afgesnoeid. Dat gebeurt door het woord van Jezus. Ongelovige christenen die geen vrucht dragen, worden helaas verwijderd.

2. Waarom hebben we blijvende reiniging nodig? 

We moeten worden gesnoeid, zodat de weg vrijkomt voor een krachtige doorstroming. Snoeien is steeds weer opnieuw nodig om de uitlopende takken hun gang niet te laten gaan. Deze hebben de neiging om na het dragen van vrucht sterk uit te groeien met nieuwe takken en veel bladeren. Deze activiteiten staan het opnieuw vrucht dragen de weg. Daar wordt teveel energie in gestoken, zodat er te weinig overblijft voor de ontwikkeling van de nieuw vrucht.

3. Welke activiteiten van ons staan het dragen van vrucht uit Christus in de weg?

De vader reinigt ons door het woord van Jezus. Dus niet door het afsnijdende werk van de wet, maar van het Evangelie. Reiniging is bovenal het werk van de Heilige Geest, al behoren wij ook onszelf te reinigen. We moeten volgens de catechismus de Heilige Geest in ons laten werken.

4. Wat weet je ervan dat het woord van Jezus wordt gebruikt voor het snoeiwerk en de geestelijke groei?

Veel vrucht tot eer van God

Jezus leert ons in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheer­lijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’

De gelovigen moeten zoveel mogelijk God verheerlijken en uit dankbaarheid goede werken (vruchten) voortbrengen voor Hem. Daartoe zijn ze ook uitverkoren (Joh.15:16). Wij dienen te streven naar ‘veel vrucht en naar blijvende vrucht tot verheerlijking van de Vader’ (Joh.15:8, 16).

Veel blijvende vrucht behoort dus normaal te zijn in het geestelijk leven. De volle bron van genade in een gezonde, volwassen gelovige stro­omt in deze vervulde gelovige vanzelf over. Volgens de Heidelberger Catechismus (in antw.64) is het ‘onmo­gelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.’

 5. Waarom moeten we streven naar het dragen van veel vrucht?

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Daardoor is er te weinig geestelijke vervulling en groei.

6. Herken je het in je eigen leven? Hoe zou dit komen?

7. Welke van de volgende oorzaken herken je?

A. Ik heb moeite met geloofsbeproevingen.

B. Verdere bekering laat teveel op zich wachten.

C. Emotionele problemen zijn nog niet opgelost.

D. Pijnlijke herinneringen uit het verleden zijn niet goed verwerkt.

E. Ik word slecht begeleid en krijg ook wel verkeerde voorlichting.

G. Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed belemmeren mij.

H. Ik begrijp nog te weinig van geestelijke groei en vervulling.

8. Waarom belemmeren emotionele beschadigingen en pijnlijke herinneringen een gezonde doorstroming? (Onderzoek dit verder op deze website bij geestelijk herstel en geestelijke vervulling.)

9. Denk eerst voor jezelf na over de volgende vier vragen. Probeer er daarna in de groep eens iets van te delen.

A. Hoe ben je wel eens flink gesnoeid in je leven?

B. Was het nodig?

C. Is dit goed voor je geweest?

D. Kun je achteraf zeggen: ‘daarom ben ik gesnoeid’?

10. Ga eens in gesprek over de volgende vraagstukken:

– Ben je door het snoeien wel eens met vraagtekens blijven zitten? Weet je ook waarom?

– Kan het goed zijn dat er vraagtekens blijven in je leven?

– Iets wat bij ons krom is (zoals een vraagteken) kan bij ons niet recht gemaakt worden (zoals een uitroepteken). Hoe kan in het geloof een vraagteken toch een uitroepteken worden?

11. Kies een stelling uit om met ons te delen.Welke stelling spreekt je aan? Waarom? Daarna kan er ook nog iets gezegd worden van de overgebleven stellingen.

A. We moeten niet tevreden zijn met een dorre toestand 

B. Angstgevoelens en schuldgevoelens belemmeren de geestelijke doorstroming

C. Het dragen van vrucht bevordert het dragen van vrucht

D. Wettische en wereldse elementen zijn schadelijk voor de doorstroming van het zuivere Evangelie

E. We leven door Jezus en worden gereinigd door Zijn woord

F. Als er veel van Jezus in ons is, zal er weinig van onszelf in ons zijn 

12. Wat spreekt je aan in het lied Jezus vol liefde? Waarom?

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer, en vul ons tot Uw eer,

kom tot Uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

***

Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen?

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen.

Gelovigen behoren aanhoudend aan het geestelijk infuus te liggen

Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren en het ontvangen van het nieuwe leven. Het komt allemaal mooi naar voren in het lied ‘Ik ben de ware Wijnstok’, van Elly & Rikkert. Het gaat over Johannes 15:1-7. Je kunt het hieronder lezen en beluisteren:

Ik ben de ware wijnstok.
Mijn Vader is de landman.
Jullie zijn de ranken,
dus blijf in Mij.
Want wie in Mij wil leven,
die zal Ik leven geven.
Blijf in Mijn liefde.
Blijf in Mij.

Elke rank die zonder vrucht blijft,
neemt Hij weg.
Elke rank die vrucht draagt,
die snoeit Hij, zodat ze bloeien kan.

Ik ben de ware wijnstok.
Mijn Vader is de landman.
Jullie zijn de ranken,
dus blijf in Mij.

O Heer Jezus, leer mij te blijven in U,
ook als U gaat snoeien;
ik weet dat het Uw liefde is.
Jezus, leer mij te groeien in U.
Laat mij bloeien
met alle levenskracht die in U is.
Van U is de macht,
van U is de glorie,
van U is de heerlijkheid.

Ik ben de ware wijnstok.
Mijn Vader is de landman.
Jullie zijn de ranken,
dus blijf in Mij.
Want wie in Mij wil leven,
die zal Ik leven geven.
Blijf in mijn liefde.
Blijf in mij.

 13. Wat spreekt je aan in het lied van Elly en Rikkert? Waarom?

Laat je voortdurend voeden door de Wijnstok

Een gelovige die werkelijk in de Wijnstok is, heeft een open levensverbinding met Jezus.  Hij ligt dus geestelijk aan het infuus, waardoor alle geestelijke voeding en herstellende mineralen tot hem komen.

Wil je veel vrucht dragen?

Jezus leert ons in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheer­lijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’

In Joh.15 lezen we hoe we in de Wijnstok blijven en veel vrucht dragen. In Jezus blijven betekent alles van Hem te ontvangen en Hem willen blijven gehoorzamen. Als we in de Wijn­stok Jezus Christus blijven, zijn we ook in Zijn lief­de. En we blijven in Zijn liefde als we Zijn geboden bewaren.

Wat zal een vernieuwde geestelijke doorstroming met ons doen?

Wat zal een vernieuwde geestelijke doorstroming met ons doen?

Als we in Hem blijven, verlangen we Zijn wil te doen. Wat wij dan in Zijn Naam van de Vader zullen begeren, zal ons gebeuren (Joh.15:7,16). Dan zal ook de blijdschap van Christus in ons blijven. Dit is de weg om te komen tot geestelijke vervulling en volwassenheid. Het zal ook de nodige uitwerking hebben naar andere gelovigen toe.

In Joh.15:12 houdt de Heere Jezus ons het duidelijk voor: ‘Dit is Mijn gebod: dat u elkaar lief hebt, zoals Ik u liefgehad heb.’

Uit dankbaarheid tot eer van God

De gelovigen moeten zoveel mogelijk God verheerlijken en uit dankbaarheid goede werken (vruchten) voortbrengen voor Hem. Daartoe zijn ze ook uitverkoren (Joh.15:16). Wij dienen te streven naar ‘veel vrucht en naar blijvende vrucht tot verheerlijking van de Vader’ (Joh.15:8, 16). Veel blijvende vrucht behoort dus normaal te zijn in het geestelijk leven.

De volle bron van genade in een gezonde, volwassen gelovige stro­omt in deze vervulde gelovige vanzelf over. Volgens de Heidelberger Catechismus (in antw.64) is het ‘onmo­gelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof inge­plant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.’

Jezus biedt ons Zijn vriendschap aan. In Joh.15:14 zegt hij tot Zijn gelovige leerlingen: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’ Geestelijke slaven leven nog onder de wet, maar gelovige kinderen ontvangen vriendschap van Jezus. Hij weet als echte Vriend wat wij nodig hebben.

Hij leidt ons in de weg naar geestelijk herstel, blijdschap en vervulling. Zijn woorden uit Joh.15 zijn van ook voor ons van blijvend belang. Jezus geeft zelf aan in  vers 11: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.’

Jezus wil ons liefdevol leiden

Als we vergeving en reiniging hebben ontvangen, kunnen we weer tot het doel komen waar God ons wil hebben. Hij wil onze heiligmaking, dat we toegewijd aan Hem leven, in liefde en geloof. Dat we Jezus volgen in het licht. Dan herkennen wij ons in Opwekking 126, in de tekst van Hans Lieberton

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Live gezongen op een EO VrouwZijn dag in canon:

Opdrachten

Samen lezen Johannes 15:1-17

14. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte?

15 Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen?

16. Hoe kun je in de Wijnstok blijven?

17. Wat kun je dan ontvangen?

18. Waarom heb je dat nodig?

19. Waarvoor is het belangrijk dat we veel vrucht dragen?

20. Welke geestelijk vrucht uit Jezus vinden we in Galaten 5:22?

In de levensboom van de gelovige zie je de verschillende vrucht uit Jezus, die we door inspiratie en instructies van de Heilige Geest ontvangen.

21. Draag je deze verschillende vrucht al in je leven? Waarom wel of niet?

22. Lees samen Galaten 5:1 en 5:13-26. Hoe kun je leven in de vrijheid, waartoe je in dit gedeelte wordt geroepen?

23. Wat wil je veranderen bij jezelf, om meer vrucht te dragen?

24. Wat heb je nodig van God?

Onderling gebed, om voor het nodige te bidden…

Laten we samen bidden om herstel, reiniging, heiliging, toewijding, kracht en vervulling, opdat we mogen worden gevuld tot eer van God – om te komen tot Zijn doel met een ieder van ons. In het vertrouwen dat Jezus ons hierin zal leiden.

Afsluiting samenkomst met liederen van verlangen en ontvangen:

Denk na over lied 596 van Opwekking: Uw liefde, stralend als de zon. Ontvang het biddend en verlangend in je hart.

Uw liefde, stralen als de zon,
sterker dan de wind,
zuiver als een bron,
waar ik verfrissing vind.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Genadig droeg U elke last,
mijn zonde en mijn pijn.
Nu heelt mijn hart
en mag ik bij U zijn.
Oh, ik ontvang uw liefde.

Refrein:
Doordrenk mij Heer, o schenk mij meer
van Uw liefde in mijn dorstig hart.
Doorstroom mij, ik dorst naar u.
Doordrenk mij Heer.

Ik kom en leg nu elke last
dankbaar voor U neer.
Ik geef U heel mijn hart
en voel Uw vrede weer.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Hieronder kun je het lied beluisteren via YouTube:

YouTube-video Opwekking 596 – Uw Liefde

Your love (pour over me): Stuart Townend. Ned. tekst: Peter van Essen

Hieronder volgt opwekking 502, waarin ook het verlangen en vertrouwen van een toegewijd kind van God wordt vertolkt:

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Tekst en muziek: Henk J. Hazeleger (naar Psalm 91)

YouTube-video 502 Jezus ik wil heel dicht bij u komen

***

Verdiepingsgedeelte voor verdere studie:

Zielige en geestelijke verbindingen

Jezus wordt de tweede Adam genoemd. In de Engelse Bijbel wordt in 1 Kor.15:45 verklaard: ‘The First man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit.’ (in de Nederlandse vertaling: ‘De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levend-makende Geest.’

In het Paradijs werd de mens uit de door God ingeblazen levensadem een ‘psuche’ (ziel). Daarmee werd zijn lichaam een ‘soma psuchikon’, dat betekent ‘een lichaam bepaald door de ziel’.

We kunnen zeggen van een mens,

dat zijn geest het God-bewustzijn is,

zijn ziel het zelf-bewustzijn

en dat zijn lichaam het wereld-bewustzijn is. 

Volgens 1 Kor. 15:44 wordt een natuurlijk lichaam (psuchikos) gekenmerkt door de ziel, terwijl het toekomstige geestelijke lichaam van een gelovige wordt gekenmerkt door de geest. Dat lichaam is ‘pneumatikos’. Je ziel is de zetel van gevoelens, impulsen en wil.

Zelfs in de vroege gnostiek sprak men over de ingewijden in de gnostische leer als zijnde: ‘pneumatikoi’ (geestelijke mensen). De niet-ingewijden werden genoemd: ‘psuchikoi (ziel-ige, natuurlijke mensen).  De oude heidense wijsgeren zijn helaas niet verder kunnen komen dan de geest van de wereld, wijsgerige beschouwingen en filosofie.

In 1 Kor. 2:10-16 zien we het verschil tussen de natuurlijke, ongelovige mens en de geestelijke, gelovige mens. In vers 12 verklaart Paulus: ‘En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.’

In vers 14 lezen we dat de natuurlijke mens de dingen van de Geest van God niet aanneemt, en dat hij dit ook niet geestelijk kan beoordelen. Een ongelovige laat zich dus leiden en beheersen door zijn natuurlijke denken, psuche, de uitingen van zijn ziel, gevoelens, impulsen en wil.

Ben je geestelijk opnieuw geboren?

Er moet dus nieuw geestelijke leven worden ingeblazen in het hart van een ongelovige. Dat gebeurt door het Woord van God en de Heilige Geest. Je kunt daardoor geestelijk opnieuw worden geboren uit God.

Jezus leert ons in Joh. 3:5: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’ Hij verklaart verder in vers 8:‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.’

Is er al nieuw geestelijk leven in je geblazen?

In het Grieks staat er bij het geboren zijn ‘uit water en Geest’: ex hudatos kai pneumatos. Volgens Joh. 3:6 ben je uit het vlees geboren óf uit de Geest (opnieuw) geboren; je bent dan van ‘de Geest’ (to pneuma). Het woord ‘pneuma’ betekent behalve ‘geest’ ook ‘wind’.  Datzelfde geldt voor het Hebreeuwse ‘ruach’.

Voor de nieuwe geboorte uit de Geest van God is het Evangelie van Jezus Christus van het grootste belang! (Zie het vervolg in Johannes 3.) De Geest van God verbindt Zich met de geest van en gelovige, zoals we lezen in Romeinen 8:16: ‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’

In het aardse leven woont de Heilige Geest al in de gelovigen, in het bijzonder in hun geest, waarmee ze zich dus met God kunnen verbinden.

Door Jezus Christus hebben wij

een geopende toegang en geestelijk contact met God 

Je hebt als gelovige ingangen en uitgangen via je ziel, maar gelukkig ook via  je geest. Je kunt je door je ziel laten leiden, maar ook door de Heilige Geest, Die je leert en leidt via je geestelijk leven.

Waar laten wij ons door leiden:

Door onze (beschadigde) emoties, gevoelens en impulsen,

óf door de Heilige Geest en het geloof in Jezus Christus?

We lezen in 1 Thess. 5:23 in de zegenbede van Paulus aan de gelovigen: ‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.’

Jezus is voor de gelovigen een onuitputtelijke Bron van levend water geworden.

Door Hem kunnen wij voortdurend worden gevoed en gereinigd.