28. Het zaaiveld van ons hart

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Het zaaiveld van ons hart

Is ons hart al gevuld met de liefde van Jezus?

Wat wordt er in ons hart gezaaid?

Het hart of de geest van de mens is het zaaiveld voor geestelijke invloeden. Het geestelijk zaad komt binnen via de gedachten. Het kan wel of niet door ons denken worden geaccepteerd. Als we kwade geestelijke invloeden binnenlaten, vinden ze een goede voedingsbodem in ons hart. In ons hart wordt er gezaaid op het negatieve en positieve denkveld. De geestelijke invloeden kunnen daar een goede voedingsbodem vinden. Ze komen binnen via onze zintuigen en gedachten.

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint van deze sessie:

PowerPoint over het zaaiveld van ons hart

 Het negatieve denkveld

Op de afbeelding hierboven zie je het aan de linkerkant op het grijze gedeelte het negatieve of juridische denkveld. Vanuit dat veld denk je negatief over jezelf en anderen. Je denkt dan individualistische, op jezelf gericht, kritisch en rechthebbend. Je vindt daarbij dat het recht zijn loop moet hebben, en dat het onrecht moet worden gestraft. Dat gaat dan vooral ook over het onrecht dat jou is aangedaan.

Op dit denkveld horen ook wrok, zelfbeklag, veroordeling, onvergevingsgezindheid en het vergelden. Het zal duidelijk zijn dat dit negatieve denken ons ongelukkig maakt.

Je zult verderop zien dat zelfs gelovigen voor 80% denken en bezig zijn vanuit dit negatieve denkveld. Normaal gesproken denken verreweg de meeste mensen maar voor hoogstens 20% positief. Dat is een ernstige zaak, waarvoor geestelijk herstel en verandering nodig zijn.

De Bijbel spreekt over ‘de vernieuwing van het denken’ of van gezindheid (Rom. 12:2). In Efeze 4:23 gaat het over ‘vernieuwd worden in de geest van uw denken’. Dit is erg belangrijk voor geestelijk herstel en geloofsgroei.

Het positieve denkveld

Aan de rechterkant van de afbeelding zie je op het gele en lichte gedeelte het positieve of medische denkveld. Als je zo denkt, is dat helpend en helend voor jezelf naar anderen toe. Dat is de kant van de liefde, acceptatie, genade en vergeving. Je bent dan vergevingsgezind en laat de liefde en genade heersen over recht en vergelding. Dit positieve denken maakt ons gelukkig, tevreden, dankbaar en nuttig.

De gelijkenissen van het zaad in de akker

Lezen: Mattheüs13:1-9, 18-30, 36-43

Je hart of je geest is de akker waarin het kwade en ook goede zaad wordt gestrooid.

Dit zie je in de gelijkenissen van Jezus in Matth. 13 en Luk. 8.


In de gelijkenis van Matth.13:24-30 zien we dat een mens goed tarwezaad heeft gezaaid in de akker. Het ziet er op dat het Woord van God in veld van de gemeente wordt gezaaid.

In vers 25 lezen we dat, toen de mensen sliepen, zijn vijand onkruid zaaide middenin de tarwe, en weg ging. Er was blijkbaar gelegenheid en ruimte om het verkeerde zaad tussen het goede zaad te strooien. Met deze werkelijkheid hebben we te maken op het zaaiveld.

Je ziet hierin hoe in het verborgen (op een occulte wijze) de duivel het onkruid zaait in de akker van een gemeente, waar ook tarwe staat. Het onkruid, de giftige dolik, is in het begin niet te onderscheiden van de goede tarwe. Dolik is een bedwelmende, dronken makend onkruid. Pas later kun je de korrels van het ‘zwartkoren’ ontdekken. Bij de oogst wordt het goede koren gescheiden van het kwade.

In de voorgaande gelijkenis gaat het over individuele personen, die het Gods Woord horen. De gesteldheid van de harten zijn daarbij verschillend. In vers 19 verklaart Jezus ons: ‘Als iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet begrijpt, zo komt de boze, en rooft weg, wat in het hart gezaaid was.’

Mensen die niet over het verkondigde Woord van God nadenken en het niet begrijpen zijn een gemakkelijke prooi van satan.

Geef geen ruimte aan het kwaad

Het blijkt dat de kwade machten ook zeer actief zijn op de zaaiakker van het hart. Hoeveel ruimte en gelegenheid geven we hen in ons hart? Zijn er nog veel lege plaatsen en verkeerde behoeften in ons hart, die een goede voedingsbodem zijn voor de negatieve invloeden van het kwaad? Wat denk je van ledigheid, doelloosheid, onverwerkte pijn en negatieve gevoelens?

Op het moment dat we gehoor geven aan de verleidingen van de duivel en zijn demonen, geven we hen de ruimte om steeds meer van onze gedachten en gevoelens in beslag te nemen. Langzaam maar zeker kunnen we dan in de greep komen van bepaalde zonden en verkeerde gevoelens, die ons ongelukkig maken.

Is ons hart al gevuld met de liefde van Jezus?

De Heiland kan je helpen en de Heilige Geest kan je steeds weer opnieuw troosten en vervullen. Dat zal je gelukkig maken. Het zal je vrede geven met jezelf en anderen.

Het wordt verwoord en gezongen in het volgende lied van Sela. Let op de mooie tekst van Hans Maat. Je kunt het hieronder lezen en aanklikken:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven; 
breekt het voor ieder, deelt het om niet. 

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven,

vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen! 

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? 
In Christus alleen is het water des levens; 
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan? 
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan. 

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden; 
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Let op de geestelijke strijd

We lezen in Gen.3:15 dat God spreekt tegen de slang: ‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en tussen de vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.’ Vanaf dat moment is er in de wereld een voortdurende strijd tussen het slangenzaad en het zaad of de nageslacht van de vrouw. Deze geestelijke strijd is ook volop gaande in de gedachten, het denken en de gevoelens van de mensen.

Er wordt gestreden om het hart van de mens

Het zaad dat de slang in de harten van de mensen strooit, kun je zien als verleidende invloeden, zondige gedachten en negatieve gevoelens.

Het zaad van de slang wordt op geestelijke wijze gestrooid in harten van de mensen. Satan en zijn demonen communiceren met ons via onze gedachten. Zolang onze wil niet overeenstemt met de boze influisteringen, doen wij geen zonde. Op het moment dat we instemmen met de verkeerde ingevingen, wordt het zaad ontvankelijk voor ons en ‘landt’ het in ons hart.

Laat het slangenzaad niet ontkiemen

 in het zaaiveld van je hart

Laat je helen

Jezus is gekomen om de gehele mens te verlossen en te herstellen. Aan het kruis heeft het onkruid van de zonde het onderspit gedolven. Er is toen een ruim veld geopend voor het reddend zaad van het Evangelie.

Door Jezus Christus is er vernieuwing en heling gekomen

Hij is de Heiland

In Jesaja 55:9 lezen we dat de wegen en de gedachten van de HEERE hoger zijn dan die van ons. In de verzen 10-11 lezen we over de gezegende uitkomst van het werk van God: ‘Want zoals regen en sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn  dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zendt.’

De verdere goede gevolgen zie je in de verzen 12-13. Door het Woord en de Geest van God worden we geestelijk vernieuwd en geheeld. De Heilige Geest inspireert, helpt en troost ons.

Paulus verklaart in Rom.8:16 dat ‘de Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn’. De Heilige Geest maakt dus contact met onze menselijke geest. Er is dus een onderlinge communicatie tussen God en de gelovige.

Wat wil je op geestelijk gebied oogsten?

Wil je een rijke oogst? Of wil je soms het onkruid laten voortwoekeren in je hart?

Wat je zaait, zul je oogsten

We lezen in Galaten 6:7-8: 

‘Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.’

Je ziet in deze teksten dat het van het grootste belang is waar het geestelijk zaad gezaaid wordt. Het kan namelijk worden gezaaid op de akker van het vlees, of op de akker van de Geest. Gelovigen hebben een nieuwe geest of nieuwe mens, waarmee zij met God in contact staan. Dat komt overeen met het vernieuwde positieve denkveld, waarop goede geestelijke invloeden ingang vinden. Daarop vindt ook de inspiratie van de Heilige Geest plaats.

Bij de gelovige is dat eigenlijk de akker van de Geest. Daarop kan de vrucht van de Geest groeien, zoals die wordt genoemd in Galaten 5:22. We lezen daar: ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ In vers 23 wordt ervan gezegd: ‘Daartegen richt de wet zich niet.’ Als deze zaken op de akker van je hart groeien, ben je vrij van veroordeling en negatieve schuldgevoelens.

Als we in het vlees van onze oude, negatieve mens zaaien, zullen we verderf oogsten. Dat wil je toch niet? Maar als wij in de Geest zaaien, zullen wij uit de Geest eeuwig leven oogsten. Wij doen ze dan door God, en voor God en de mensen. Hij werkt dan door ons heen.

In Gal. 6:9-10 zien we dat we door voortdurend goed te doen een heerlijke, blijvende oogst kunnen verwachten. Wat een bemoedigende belofte! We lezen daar: ‘En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’

 

Hoe krijg je een zuiver hart met positieve gedachten

Als de negatieve gedachten eenmaal in de akker van je hart groeien, zal het verkeerde zaad zich daarop gaan vermenigvuldigen. Indertijd heeft Mark Virkler uit Buffalo, New York, de cursus ‘Zuiver van hart’ geschreven. Hij geeft daarin aan, dat hij in zijn eigen hart en leven als gelovige had ontdekt, dat ongeveer 80% van zijn denken negatief was: kritisch en aanklagend. Hij heeft op dit punt cursisten door testjes onderzocht. Het bleek dat zij ook 80% kritisch in hun denken waren.

Dit gold ook voor voorganger John Arnott, die ook bemerkte dat veel mensen veroordelend spreken. ‘Ze praten maar door over hetgeen waardoor ze verwond zijn.’ John vervolgt: ‘Op die manier zijn we dan bezig in die toestand van 80% van onze tijd, waarop onze gedachten ter beschikking van de vijand zijn…’ Laten we ons (kerkelijk) leven hierin maar is grondig onderzoeken!

Christenen die 80% in hun denken kritisch zijn,

met gedachten ter beschikking van de vijand

Laten we geen slangenzaad bewaren en koesteren…

Het boze zaad van gevoelens van afwijzing en van veroordeling, wat in ons hart is gezaaid, kan  zich vermenigvuldigen en wordt dan door ons weer over anderen uitgestrooid.

Het zaad van recht en vergelding

Het is een zondige menselijke inslag geworden om te beschuldigen en anderen aan te klagen. Dit is in overeenstemming met satan, de aanklager van onze broeders (Openb. 12:10). Het veroordelen van anderen is nogal eens geworteld in pijn en bitterheid. Als we daar mee bezig zijn geven we volgens Arnott ‘aan de duivel een sleutel van ons huis.’

Geef de duivel geen sleutel van je huis!

Het zoeken naar recht en vergelding brengt het stinkende vuil naar boven, maar de liefde dekt de overtredingen toe en zal veel zonden bedekken (1 Petr.4:8). In Jak.2:13 leren we dat de barmhartigheid roemt tegen (zegeviert over) het oordeel.

De onbarmhartige dienstknecht

Lezen Mattheüs 18:23-35

In Matth.18:23-35 lezen we de opmerkelijke gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Een koning handelt daarin zeer barmhartig met een dienaar die een enorme schuld bij hem had. Dit was 6000 maal het dagloon van een arbeider uit die tijd. De koning handelde met hem op het gebied van de genade en vergeving…. en schold hem de schuld kwijt.

Daarna greep deze slaaf een medeslaaf bij de keel, die hem 100 maal een dagloon schuldig was en zei: ‘Betaal mij wat je schuldig bent!’ De medeslaaf viel aan zijn voeten neer en zei: ‘Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. De meedogenloze slaaf wierp hem echter in de gevangenis, totdat hij de schuld zou hebben betaald.

De koning was hier zeer vertoorn over en leverde hem de folteraars over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was (vers 34). In vers 35 leert Jezus ons verder: ‘Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.’

De folteraars van zulke onbarmhartige misdadigers kunnen in dit leven kwellende demonen zijn, die werken met geselslagen van spijt, wroeging, angst en depressie.

Counselor dr. Niel T. Anderson is oprichter van ‘Free in Christ Ministries’ en auteur van vele (pastorale) boeken. In zijn boek ‘Vrijheid in Christus’ heeft hij het over onvergevingsgezindheid. Hij verklaart ons: ‘God zal Zelf ons overleveren aan ‘de folteraars’, als we anderen niet vanuit ons hart vergeven (Matth.18:34). Hij wil niet dat we vastgeketend blijven aan ons verleden. Ik geloof dat de grootste en makkelijkste toegang die satan heeft tot de kerk vandaag onze onvergevingsgezindheid is naar mensen die ons iets hebben aangedaan. Dat geldt in ieder geval wel voor duizenden van de mensen met wie ik heb mogen werken.

Door onvergevingsgezindheid hebben de duivelen

een gemakkelijke ingang in de kerk en in ons hart

Als je seksueel misbruikt bent, heb je waarschijnlijk geworsteld met gedachten als: Ik kan die persoon nooit vergeven… of: Ik haat die persoon… of: Ik wil hem niet vergeven, maar ik wil dat hij net zoveel lijdt als hij mij heeft laten lijden. Satan is dan waarschijnlijk bezig je te folteren. ‘Maar je weet niet hoe erg die persoon me verwond heeft,’ zul je misschien zeggen. Dat klopt, maar op deze manier is deze persoon je nog steeds aan het verwonden.

Vergeving is het middel waarmee we onszelf kunnen bevrijden van de misbruikers en mishandelaars. We moeten vergeven, zoals Christus ons heeft vergeven.’

Door vergeving kunnen we ons bevrijden

 van de misbruikers en mishandelaars

We dienen als christenen absoluut een vergevingsgezinde houding te hebben. De Studiebijbel geeft aan: ‘Vergeven zonder vergeten is geen vergeving van het hart. Het moet een waar genoegen voor een gelovige zijn een broeder of zuster die verkeerd heeft gehandeld, te vergeven.’

John Arnott kwam tot inkeer en vroeg:

‘Mijn gebed is, Heere, ik zou graag helemaal herzien willen worden.

Help me om tenminste 20% negatief en 80% positief te worden.’

Satan komt op een occulte wijze als een dief in de nacht, om ons te beroven van positieve gedachten en het mooie in ons (geestelijk) leven kapot te maken.

Arnott geeft ons door: ‘Hij is altijd de aanklager, de vernietiger. Zijn doel is schuld, hopeloosheid, zonde en aanklacht voort te brengen. Als wij onze gedachten in krijgsgevangenschap willen brengen, hebben wij het nodig vrij te worden van de claims die de vijand heeft op onze levens.

We lezen hierover in 2 Kor.10:4-5: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

 

Heb je vijanden lief!

Kwade machten kunnen op allerlei onbewaakte ogenblikken binnenkomen. Ze maken gebruikt van moeilijke omstandigheden, en van mensen die ons benadelen en veroordelen.

Ben je benadeeld, veroordeeld en beschadigd? Heb je de neiging om die kwetser en kweller wel eens betaald te zetten? Volgens Jezus behoren wij onze vijanden juist lief te hebben. Wil je leven vanuit de principes van de Bergrede (uit Mattheüs 5-7)?

Pas op voor ‘energie slurpende wonden’

Het is opvallend dat er veel geestelijke en psychische problemen blijven bestaan in de christelijke gemeenten. Er zijn veel slachtoffers, die eronder lijden.

John Arnott heeft het over ‘energie slurpende wonden’. Hij verklaart in een artikel over het belang van vergeving: ‘Ik ben meer dan 17 jaar voorganger geweest. Eén ding heb ik in die tijd ontdekt en dat is dat verwondingen en verwoestingen in mensenharten en levens veel energie en ruimte wegzuigen. De mensen hebben zoveel energie nodig enkel en alleen om te proberen de dag door te komen, dat er weinig overblijft om aan anderen te kunnen geven.’

En dit is nu juist de bedoeling van de duivel: om de gelovigen zoveel mogelijk op geestelijk gebied te verlammen, zodat ze geen afbreuk kunnen doen aan zijn rijk, en anderen geen geluk kunnen geven.

Het zaad van genade en vergeving

We moeten leren om niet te zaaien met het zaad van recht en vergelding, maar met het zaad van genade en vergeving. Want wat wij zaaien zullen wij ook oogsten.

John Arnott merkt op: ‘Er wordt veel energie gestopt in het vasthouden van onze boosheid, pijnen en vrezen, die ons terneer drukken.’ Hij geeft aan dat, als we leven vanuit genade en barmhartigheid en anderen vergeven, wij zullen bemerken dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht.

Recht is goed,

 maar genade is beter

John Arnott heeft geleerd: ‘Recht is goed, maar genade is beter.’

Als we zaaien met het zaad van recht en vergelding, hebben we kans dat onze tegenstanders ook hun recht proberen te halen. Jezus leert ons in Matth.5:11: ‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.’

In Matth.5:23-26 gaat het erover dat je jezelf met je broeder moet verzoenen (terwijl hij wat tegen je heeft) en dat je welgezind moet zijn jegens je tegenpartij. Als iemand een ander met de rug van zijn hand op de rechterwang sloeg (Matth.5:39) werd dit door de Joden als één van de ergste beledigingen beschouwd. Toch behoor je als christen geen weerstand te bieden aan zulk een onrecht, maar de andere wang toe te keren.

De Studiebijbel verklaart hierbij dat Jezus hier niet een beter rechtsprincipe eist, maar een houding… die alle rechtspraak  overbodig maakt.

In Matth.5:44-45a houdt Jezus ons voor: ‘Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is.’ In de Goed Nieuws Bijbel staat er: ‘Dan pas zult u echte kinderen zijn.’ Dan mag je het werkelijk laten zien dat je Jezus navolgt en dat je zaait met het zaad van liefde en vergeving.

De gelovige rijstboer in China overwon door liefde

Ik hoorde eens een verhaal van een gelovige rijstboer in China. Hij was de enige christen in het dorpje. De rijstvelden van de dorpelingen lagen boven elkaar op een heuvel. In de vroege morgen was men al druk bezig om de eigen akker met emmertjes water te bevochtigen. Je was daar al gauw meer dan een uur bezig om genoeg water te krijgen op de sawa (het bevloeide rijstveld).

Omdat de rijstboer gelovig was, moest hij onrecht lijden. Nadat hij zijn akkertje had laten vollopen, stak zijn onderbuurman iedere morgen het dammetje door, waardoor zijn akker volliep. De gelovige boer moest daarna het dammetje herstellen. Daarna liep hij weer meer dan een uur te sjouwen met water om zijn eigen akker vol te krijgen. Dit bleef maar iedere morgen doorgaan. Hij beschuldigde zijn onderbuurman niet, maar bleef vriendelijk. Hij had geen andere gelovige vrienden, en wist dat hij de andere inwoners van het dorp tegen zich zou kunnen krijgen als hij kwaad met kwaad zou vergelden. Hij kon bidden voor een oplossing. Wat kon hij anders doen?


Uiteindelijk kwam hij op een goed idee: Hij ging meer dan een uur vroeger uit bed, om eerst de akker van de onderbuurman te vullen. Daarna vulde hij zijn eigen akker. De buurman werd beschaamd en zag de opofferende liefde van de christen. Daarna was hij bereid om het Evangelie te horen, met het gevolg dat hij ook tot geloof kwam. God zegende de liefde van de gelovige rijstboer. Daarna zijn er nog heel wat andere inwoners van het dorpje tot geloof gekomen.

 

Heidi Baker: ‘Door liefde gedreven’

Zendelinge Heidi Baker is de schrijfster van het boek ‘Door liefde gedreven’. Het is in 2009 in onze taal uitgegeven. Vanaf 1995 heeft ze samen met haar man Rolland Baker en hun organisatie al veel (straat)kinderen en wezen geholpen en opgevangen. Ze hebben gezien dat God op een wonderlijke manier heeft voorzien in de hulp aan meer dan 7500 kinderen.

Daarbij zijn er ook duizenden kerken gesticht. God doet daar zeer opmerkelijke wonderen. Zij doet er verslag van in haar boek ‘Door liefde gedreven’. Hierin beschrijft ze het zendingswerk naar de principes van de Bergrede. Ze heeft ‘door de liefde van Christus gedreven’ in liefde mogen zaaien. Door veel beproevingen heen heeft ze ook een rijke oogst meegemaakt, een oogst die door Gods genade in Mozambique steeds groter wordt.

De ervaring heeft haar geleerd om in moeilijke omstandigheden, waarin je wordt bedreigd en vervolgd, te reageren in de tegenovergestelde geest.

Reageer in de tegenovergestelde geest:

Reageer met liefde

Hoe kun je blijven liefhebben te midden van pijn en vergeven te midden van boosaardigheid? Heidi geeft aan dat de vreugde van God de haar kracht is (Neh.8:10). Ze laat ons verder weten in het hoofdstuk ‘Gelukkig de vredestichters’: ‘Dat moeten we niet vergeten, vooral als de strijd hevig wordt. De afgelopen anderhalf jaar is veruit de moeilijkste tijd van mijn leven geweest. Vrienden en baby’s zijn gestorven; er is ziekte geweest, overstromingen, emotionele trauma’s, enorme financiële noden, grote verliezen van bezittingen, bedreiging van ons leven, laster en verraad. Maar hoe moeilijker het wordt, hoe sterker we onze blik richten op die prachtige, volmaakte prijs: Christus Jezus. Altijd weer is Hij het allemaal waard.’

‘Hoe moeilijker het wordt,

hoe sterker we onze blik richten

 op die prachtige, volmaakte prijs:

Christus Jezus’ 

Heidi maakte met de kinderen in het christelijke kinderdorp in het zuiden van Mozambique vooral in 1996-1997 aangrijpende vervolgingen mee. De regering schreef zeven lasterende leugens over hen en beschuldigde hen van allerlei misdaden. Het kindercentrum moest worden ontruimd en honderden hulpbehoevende kinderen moesten ze noodgedwongen aan de zorg van de Heere overlaten. De kinderen bleven standvastig in het christelijk geloof, ondanks de bedreigingen van de atheïstische regeringsambtenaren.

Heidi verhaalt ons verder: ‘Onze wapens zijn een vast geloof, zachtmoedigheid, vrede, geduld en een liefde die onweerstaanbaar is. In Hem kunnen we nooit verliezen. Als we voor de lage weg kiezen – de enige weg – verliezen we nooit. Als we in de tegenovergestelde geest reageren – oorlog bestrijden met liefde, haat bestrijden met vergeving en kwaad terugbetalen door goed te doen – dan winnen we altijd. De Bergrede kan op geen enkel punt worden verbeterd. Als wij Jezus’ voetsporen volgen naar het kruis – de weg van treuren, zachtmoedigheid, genade, nederigheid, honger, dorst en vrede stichten – dan worden we echt gezegend. God keert in Zijn liefde alles om!’

God zegende hen

en keerde het in Zijn liefde om 

Ze laten ons weten over het positieve vervolg: ‘God heeft ons geloof beloond en wij hebben nu in Pemba een eigen terrein dat meer dan zeven keer zo groot is als wat we in 1997 kwijt geraakt waren. Jaren later hebben dezelfde overheidsambtenaren, die ons destijds vervolgden en onze kinderen afranselden, ons bedankt dat we in het land zijn gebleven.’

Liefde en wijsheid van boven

Door de liefde van God ontvangen wij vrijmoedigheid. We lezen in 1 Joh.4:18:‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’ Gods liefde geeft ons dankbare wederliefde. We beseffen dan wat we lezen in 1 Joh.4:19: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Het geloof werkt door de liefde en neemt aan wat wij mogen hebben in Jezus Christus.

Lezen Jakobus 3:13-18

We lezen in Jakobus 3:18: ‘En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.’ We zien dat in het leven van het Chinese rijstboertje, maar ook  bij de missie van Heidi en Rolland Baker. Zij ontvingen daarin ‘de wijsheid van boven’. Je kunt erover lezen in Jakobus 3:13-18. Het is goed om er verder over na te denken in de discussiegroepjes.

 

Het Vrouwenzaad en het Evangelie

Jezus heeft Zichzelf uit liefde opgeofferd. Het zaad van recht en vergelding werd bij Hem als het ware geoogst. Je kunt dit onder meer lezen in Jesaja 53. In vers 10 lezen we: ‘Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien.’

Het zondige zaad van de slang heeft vanaf de zondeval de wereld en de mensen vervuld met onkruid. In het zaad van het reddend Evangelie zit ook de genade en de vergeving. Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. De zonde wordt bij vergeving weggegeven aan de Heere Jezus.

‘Zie, het Lam van God,

Dat de zonde der wereld wegneemt!’ 

Hij neemt als het Lam van God de zonde van de wereld weg. Letterlijk staat er in Joh.1:29: ‘Zie, het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Het Griekse woord ‘airō’ heeft hier de algemene strekking van ‘uit de weg ruimen’, ‘wegdoen’.

Jezus heeft, als het Zaad van de vrouw, satan en zijn onrustzaaiers overwonnen door zijn offer aan het kruis. Hij is de grote ‘Rustaanbrenger’, de Silo. We lezen zo heerlijk in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Zodoende heeft Hij een ruim veld geopend op de aarde, een toebereide aarde, waar het zaad van het Evangelie rijke vrucht mag voortbrengen.

Het zaad van het Evangelie

brengt rijke vrucht voort 

Hij spreekt in Joh.4:35 het nog steeds actuele woord: ‘Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.’ Het geluid van het Evangelie is door de eeuwen heen over de gehele aarde uitgegaan, en de woorden van de Evangeliepredikers tot het einde der wereld (Rom.10:18).

Stil, mijn ziel, wees stil

Stel je vertrouwen steeds weer opnieuw in God. Als Hij een vaste geest binnenin je vernieuwd, zul je rust vinden in Hem. Laat opwekking 717 op je inwerken, zodat je kunt zeggen tegen je ziel: wees stil, en wacht op de Heer. Laat de waarheid, die je steeds omarmd heeft, niet los. Laat het lied je bemoedigen:

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God…

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

2x
God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

Opdrachten voor in de discussiegroepjes

Hier volgen opdrachten. Je kunt daarbij samen ook Bijbelgedeelten uit de tekst hierboven bespreken (zoals de gelijkenissen van het zaad). 

1. Zie op de afbeelding hierboven wat er allemaal is opgeschoten op het zaaiveld van het hart. Ze laten de ‘ups en downs’ zien in ons leven.

a. Welke planten tillen je geestelijk op? Waarom?

b. Welke ‘planten in je hart’ maken depressief en agressief? Waarom?

c. Hoe kun je de positieve planten meer laten groeien?

d. En waardoor zullen de negatieve gevoelens minder worden?

2. Wat je zaait, zul je oogsten. In het hart van de gelovige kan de vrucht van de Heilige Geest groeien, zoals die wordt genoemd in Galaten 5:22: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Bespreek deze vrucht. Hoe kun je er meer van in je hart krijgen?  Waarom wil je dat?

3. Praat samen over het voorbeeld van de rijstboer in China. Wat leer je ervan?

4. Lees en bespreek Jakobus 3:13-18. Wat herken je erin. Wat is het verschil tussen het goede en kwade zaad dat wordt gestrooid? Wat kan verbeteren? Hoe kun je meer van die liefde en wijsheid van boven ontvangen?

5. Betrek bij de opdrachten de eerste afbeelding bovenaan de tekst: Het zaaiveld van ons hart. Wat kun je leren van deze afbeelding? Wat helpt en heelt?

6. We gaan nu met de positieve en negatieve kaarten werken. We leggen eerst de negatieve donkere kaarten van het juridisch denken op het bovenste veld van 80%. De lichte positieve kaarten leggen we daaronder op het veld van 20%. Daarna gaan we proberen om deze situatie op het zaaiveld van ons hart te verbeteren. John Arnott geeft aan in zijn boekje ‘Het belang van vergeving’, dat hij van 80% negatief denken naar 80% positief denken wil verbeteren.

 80% negatief denken

 20% positief denken

    • We gaan nu om de beurt oprecht proberen om kaartjes te verplaatsen naar een ander veld. Daarbij moet je een positief kaartje op de plaats leggen van een negatief kaartje, die op 80% staat. Het positieve kaartje moet je dus leggen op de plaats van het negatieve kaartje (die je dan omgedraaid naast het veld moet leggen. Als je bijvoorbeeld 80% wilt vergeven (in je denken), moet je ‘niet vergeven’ wegleggen. Door deze ruil word je dus symbolisch heel wat meer vergevingsgezind. Dat kun je dus ook doen met de waarheid en de leugen, de duisternis en het licht, en ook de andere kaarten die tegenover elkaar staan.

    • Als je dit doet, moet er ook iets van jezelf over zeggen. Leg uit waarom je dit wilt verbeteren.

    • Kijk daarna samen wat je niet of moeilijk kunt veranderen. Wees eerlijk. Je kunt elkaar daarbij aanmoedigen en afrondend voor en met elkaar bidden.

Afsluiting met bemoedigende liederen

Leg alles maar neer bij het kruis. Daar wordt je schoon gewassen van zonde. Daar kleurt de liefde rood. Dat is vloeibare liefde, die je schoon spoelt als een waterstroom. Beluister het in het ontroerende lied, opwekking 775, dat door Marcel Zimmer en anderen wordt gezongen. Je kunt de link naar YouTube aanklikken:

Wat gebeurt er als het geloof in ons actief wordt gemaakt en de liefde van Jezus ons hart vervult? Door het Woord en de Heilige Geest raakt God het hart dan in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam,
Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht, 
vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U 
ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder,
U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht,
een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held 
die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn
maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U,
want U bent zo bijzonder.

(Refrein)