15. Geestelijke vervulling of vervuiling?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wil je geestelijk een bron van levend water zijn? Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

Voor deze sessie kun je de volgende PowerPoint gebruiken:

PowerPoint sessie 15 Geestelijke vervulling of vervuiling

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland. Hoe kun je innerlijk worden vervuld met het levende, voortdurend stromende water van de Levensbron?

Het wordt verwoord in het volgende lied dat je kunt aanklikken:

Jezus geeft ons levend water

Wat verzadigt onze geestelijke dorst?

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij alcoholisten. De verslaving verziekt hun leven. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood. Het genot van de zonde brengt de dood.

Drink je niet kapot aan het vervuilde aardse water!

Het vervuilde aardse water is als verdovend gif. Het is een product van de oude slang satan. Het is als het zoute water van de zee, wat dodelijk kan zijn voor een dorstige drenkeling.

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ 

Uitgedroogde bronnen

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Er kunnen allerlei oorzaken zijn:

– Je kunt moeite hebben met geloofsbeproevingen.

– Er is geen verdere bekering.

– Emotionele problemen worden niet opgelost.

– Pijnlijke herinneringen uit het verleden kunnen niet goed zijn verwerkt.

– Je wordt slecht begeleid en krijgt verkeerde voorlichting.

– Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen ons vervuilen.

Veel geestelijke bronnen raken zodoende verontreinigd, uitgeput en uitgedroogd. Ons hart raakt dan vervuild. We liggen dan uit te drogen en raken moedeloos en depressief. Twijfel, onzekerheid en angst kunnen dan weer vat op ons krijgen.

Een vervuild hart kan vervuld zijn van twijfel

Verder zie je ook nog dat er veel geestelijke vijanden op de loer liggen om de bronnen dicht te stoppen. Dat hebben de Filistijnen gedaan met de bronnen van Abraham. Izak groef deze waterputten weer op (Gen.26:18). Zorg ervoor dat er een geopende toegang blijft tot de Levensbron.

Als een bron door vervuiling dichtslibt, stopt de doorstroming. Je hart kan dan een bron van twijfel worden. De bodem van je hart wordt een moeras. Je komt nog met moeite vooruit. Pijnlijke herinneringen, stress en onzekerheid maken je moedeloos. Je hebt geen weerstand meer tegen zonden en oude verslavingen. Herken je het?

Er is een geopende Levensbron

Verlies bij teleurstellingen niet de moed. Blijf bidden, vertrouwen en hopen! Zoek weer naar aansluiting bij de Levensbron. Er is altijd nog een geopende bron voor de gelovigen. Het probleem ligt bij de aansluiting.

Wil je biddend tot een nieuwe overgave komen? Misschien kan het volgende lied hierbij helpen. Het staat in opwekking 445. Let op de woorden van de tekst, in de vorm van een gebed:

‘Bron van levend water, ontspring nu in mij,

zend Uw Geest, o heilig God, en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart.

‘k Geef mijn last aan U, Die heel mijn ziel bewaart.’

In het tweede couplet klinkt het:

‘Heer, U bent de Herder, die mij geneest.

Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw Geest.

Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu.

Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U.’

Je kunt het verder beluisteren en meezingen als je het hieronder aanklikt:

Geef jezelf over aan de Heiland

Jezus is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler. Daarvoor is geloofsvertrouwen en volledige overgave nodig. Het wordt ook in het derde couplet van het lied hierboven genoemd.

Door het geloof geven we ons over aan het werk van God. Jezus leert ons in Joh. 6:29: ‘Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.’ Daardoor ontvangen wij weer geestelijke voeding en vervulling (zie Joh. 6:27-40). Voor de gelovigen geldt het dat zij worden verzadigd met de overvloed van het huis van God. We lezen verder in Psalm 36:9-10:

‘U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.

Want bij U is de bron van het leven.’

Door Jezus is er vergeving en herstel. Breng die pijnlijke herinneringen boven water voor Hem. Laat Jezus jouw emotionele beschadigingen en gekwetste gevoelens zien!

Breng alles aan de voet van het kruis. En als je daar toch bent, kijk dan naar de striemen op het verwonde lichaam van Jezus. Als je gelooft in Hem, is er heling. ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jes. 53:5).

Zijn bloed reinigt ons. Zijn leven vervult ons. Bij Jezus is er een geopende fontein. We lezen in Zach. 13:1: ‘Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.’ 

Onze verontreinigde en uitgedroogde geestelijke bronnen kunnen weer worden vervuld met het reinigend water uit de Levensbron! Wat wil je graag?

Kies je voor geestelijke vervuiling of vervulling?

Vervuiling of vervulling?

Is je geestelijke bron al bijna uitgedroogd? Is het water verontreinigd en vervuild? Wordt de doorstroming geblokkeerd door pijnlijke scherven en verkeerde gevoelens? Wil je het bij het oude houden… en nog verder uitdrogen?

Leer te geloven zoals de Schrift zegt!

Leer in Jezus te geloven zoals de Schrift zegt! Velen komen niet tot een geestelijke vervulling omdat ze niet geloven volgens de Bijbel. Dit kan komen door onjuiste voorlichting, of door gebrek aan inzicht. Steeds weer opnieuw moet alles worden onderworpen aan de waarheid van de Schrift!

Als de geestelijke stromen van levend water opdrogen, hebben we weer nieuwe doorstroming en geestelijke opwekking nodig! De Levensbron moet weer met volle kracht worden geopend. Dit zal de kerkelijke en persoonlijke verzanding tegengaan.

Als je niet onvoorwaardelijk in Gods Woord gelooft, zul je niet tot geestelijke volwassenheid en vervulling komen. Sommigen vinden het veilig om te twijfelen en te missen. Dat is niet de bedoeling van de Schrift.

Voortdurende doorstroming is nodig

In het geestelijk leven is herstel, blijvende reiniging en voortdurende doorstroming nodig. Het is schadelijk voor een waterbron als er stilstaand water is. Het water raakt dan spoedig vervuild en besmet; het gaat dan stinken en wordt ondrinkbaar. Dat is niet de bedoeling van de eigenaar van deze bron.

Hier kunnen we geestelijk veel van leren. We hebben reiniging van schadelijke stoffen nodig, die ons geestelijk leven belemmeren en benauwen. Dit zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk verzieken. Het zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven.

Word vervuld met de Geest!

Wat zal het missende hart werkelijk kunnen vervullen? Augustinus verklaart ons in zijn Belijdenissen, dat ons hart onrustig is, totdat het rust vindt bij God.

‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God’ 

We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig! In Efeze 5:18 worden we opgeroepen: ‘Word vervuld met de Geest.’ In het Grieks is de werkwoordsvorm passief en preasens. Dit betekent dat ‘vervuld worden’ om een daad van God gaat, maar dat het voor de gelovigen ook een blijvende opdracht is om voortdurend vervuld te worden. We hebben geestelijk een voortdurende opwekking nodig! In Efeze 5:14-21 kun je lezen wat je daar voor moet doen.

Er is een heerlijke geestelijke volheid in God. Johannes getuigt ervan in Joh.1:16: ‘En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.’

 Wil je geestelijk een bron van levend water zijn?

 

Opdrachten voor in de kleine groepjes:

Jezus en de Samaritaanse vrouw

 Lezen: Johannes 4:1-30, 39-42

1. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte.

2. Waarom haalt Jezus haar probleem boven water?

3. Hoe komt het levende water bij haar binnen?

4. Welk innerlijk probleem wil je voor God en Jezus boven water halen? Waarom?

5. Hoe kan het levende water in je hart komen?

6. Wie wil er iets over delen: hoe het jezelf hebt ervaren?

Opdracht 7

Er kunnen allerlei redenen van geestelijke achteruitgang zijn. Welke van de volgende oorzaken en gevolgen herken je in je eigen leven:

A. Je kunt moeite hebben met geloofsbeproevingen.

B. Er is geen verdere bekering.

C. Emotionele problemen worden niet opgelost.

D. Pijnlijke herinneringen uit het verleden kunnen niet goed zijn verwerkt.

E. Je wordt slecht begeleid en krijgt verkeerde voorlichting.

F. Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen ons vervuilen.

G. Mijn geestelijke bron (of hart) lijkt te zijn verontreinigd en vervuild.

H. Ik ben geestelijk uitgeput en uitgedroogd.

I.  Ik voel me moedeloos en depressief.

J. Twijfel, onzekerheid en angst hebben weer vat op mij gekregen.

K. Mijn hart is vervuld met twijfel.

 

8. Bespreek de herkende oorzaken en gevolgen.

9. Wat kun je er aan doen? Probeer elkaar hierin te helpen.

10. Je kunt ook een gebedsronde houden, waarbij je om de beurt voor een ander bidt.

 

11. Bespreek samen het volgende tekstgedeelte.

Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

12. Herken je bij jezelf iets van ‘een geestelijke dorre toestand’? Hoe ben je daaronder?

13. Hoe kun je uit de negatieve spiraal in denken komen?

14. Wat kan het Woord van God hierin voor je betekenen?

15. Hoe moet je dan met de Bijbel bezig zijn en deze voor jezelf lezen?

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’

16. Waardoor ontvangen wij levend water van Jezus?

17. Hoe worden we een bron van Levend water?

 

Hoe worden we vervuld met de Geest?

In Efeze 5:14-21 kun je lezen wat je daar voor moet doen.

18. Lees samen Efeze 5:14-21. Bespreek het daarna.

We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig! In Efeze 5:18 worden we opgeroepen: ‘Word vervuld met de Geest.’ In het Grieks is de werkwoordsvorm passief en preasens. Dit betekent dat ‘vervuld worden’ om een daad van God gaat, maar dat het voor de gelovigen ook een blijvende opdracht is om voortdurend vervuld te worden. We hebben geestelijk een voortdurende opwekking nodig!

19. Hoe kunnen we vervuld worden met de Geest?

20. Waarom hebben we een voortdurende opwekking nodig?

Onderling gebed

 

Afsluiting samenkomst met liederen

Verlang je naar het levende water in je hart, zoals een dorstig hert naar water verlangt? Je mag je hart open bij het beluisteren en zingen van het volgende lied:

 YouTube-video Opwekking 281 – Als een hert dat verlangt naar water

Wil je ondanks twijfels en innerlijke blokkades het volgende lied biddend meezingen, in je hart of hardop? Misschien worden in het lied ook jouw diepste verlangens vertolkt. Het is ook een lied van geloof, hoop en liefde!

Zie de stroom van Jezus’ liefde

Ben je al meegevoerd in de rivier van de liefde van God, die de diepste angst verdrijft? Laat het lied uit opwekking 674 op je inwerken, zodat je het uit de grond van je hart kunt meezingen:

Zie de stroom van Jezus’ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Tekst: William Rees. Muziek: Robert Lowry.
Ned. tekst: Peter van Essen / Harold ten Cate.

Via de volgende link kun je het lied beluisteren en meezingen:

Ontvang Zijn liefde…

Wil je Zijn liefde ontvangen? Lied 596 van Opwekking is een mooi antwoord op het voorgaande lied. De liefde van Jezus wordt vergeleken met de krachtige elementen van de natuur. Laat het op je inwerken: ‘Uw liefde, stralend als de zon’. Hieronder zie je de tekst:

Uw liefde, stralen als de zon,

sterker dan de wind,

zuiver als een bron,

waar ik verfrissing vind.

Oh, ik ontvang Uw liefde.

 

Genadig droeg U elke last,

mijn zonde en mijn pijn,

Nu heelt mijn hart

en mag ik bij U zijn.

Oh, ik ontvang uw liefde.

Refrein:

Doordrenk mij Heer, o schenk mij meer

van Uw liefde in mijn dorstig hart.

Doorstroom mij, ik dorst naar u;

doordrenk mij Heer.

 

Ik kom en leg nu elke last

dankbaar voor U neer.

Ik geef U heel mijn hart

en voel Uw vrede weer.

Oh, ik ontvang Uw liefde.

refrein  (2x)

Oorspr. titel: Your love (Pour over me)

Tekst en muziek: Stuart Townend Ned. tekst: Peter van Essen

Als je het hoort tijdens de sessie, ontvang het dan biddend en verlangend in je hart.

Je kunt daarbij beide handen geopend voor je houden.

Opw. 596 – Uw liefde, stralend als de zon

Mogelijkheid tot nazorg