38. Reiniging en herstel door Jezus Christus, de Heiland

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Jezus Christus is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler

Door te geloven in Jezus Christus word je genezen van het dodelijk gif van de zonde

Je moet voor geestelijk herstel gelovig op Jezus zien, zoals de door slangen gebeten Israëlieten moesten zien op de koperen slang in de woestijn (Zie: Num.21:8-9 en Joh.3:14). De koperen slang in de woestijn werd opgeheven voor al de gebeten Israëlieten, die het dodelijk gif in hun lichaam hadden. Dit ziet op het gif van de zonde, waar we allemaal mee te maken hebben. Door de verleiding van satan, die in het paradijs door de slang sprak, is het in de mens gekomen.

Het gaat zoals bij brandnetels of giftige planten: het gif gaat over naar de planten die ze voortbrengen. Gelukkig is er voor ons een oplossing gekomen. Een mens kan door de genade van God worden vernieuwd. Dat kan door het offer van Jezus aan het kruis. Als we gelovige op Hem zien, gaan we uit Hem leven. Het bloed van Jezus reinigt ons dan van de zonde.

Hieronder kun je op de PowerPoint van deze sessie intoetsen. Deze kan ook worden gebruikt voor een herstelsamenkomst en Bijbelstudie:

PowerPoint Reiniging en herstel door Jezus Christus

In Joh.3:14-15 lezen we dat Jezus tot Nicodemus zei: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Hierin zie je duidelijk de overeenkomst tussen het zien op de koperen slang en het geloven in de Heere Jezus. De Israëlieten werden door het zien op deze slang terstond genezen en gezuiverd van het gif. Door het gelovig zien op Jezus worden we door Gods genade ook terstond gered en gezuiverd van de zonde.

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad voor deze sessie, die je kunt gebruiken voor een samenkomst of een Bijbelstudie:

Opdrachtenblad Dagboek Geestelijk herstel Dag 20

Reiniging en herstel door Jezus Christus

***

Hieronder volgt de link naar de uitgebreide versie van de opdrachten:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel Dag 20

Reiniging en herstel door Jezus Christus

Uitgebreide versie

***

Het zondegif

Of we het beseffen of niet, één ding is zeker: van nature dragen we allen de dodelijke kwaal van de zonde in ons om. De zonde in ons verhindert het herstel. Als de ziektekiemen van de zonde nog in aan het werk zijn, blijven wij behept met geestelijke problemen. Aanwezige ziektekiemen houden immers de gezondheid tegen. De zonde werkt als een dodelijk gif. Ernstige vergiftiging leidt tot de dood.

De zonde werkt als het gif van een slang

Over deze waarheid uit het Woord van God moeten we ernstige nadenken. De zonde in ons moet worden gedood, of de zonde zal ons doden. Door het kwade gif en de zondekwaal is een ongelovige geestelijk dood. Hij is een slaaf van de zonde. Doordat de Israëlieten in ongeloof bleven zondigen, werden ze gestraft door slangengif. God straft ongehoorzaamheid.

Kies je voor het gif of voor de gift

We lezen in Romeinen 6:23: ‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’

We staan voor de keuze:

Houden we van het zondegif

of van de genadegift?

Houden we het gif vast

of ontvangen we de gift?

De genadegift

Voor de Israëlieten in de woestijn kwam God met de onverdiende genadegift in de vorm van een koperen slang. We lezen ervan in Numeri 21:8-9: ‘En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.’ Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.’Je ziet het hieronder afgebeeld:

Zie op Jezus voor reiniging en herstel

Zie op Jezus voor reiniging en herstel

Alleen het bloed van Jezus Christus

kan ons reinigen van alle zonden.

Daarbij is het ook zeker, dat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Geloven is: geestelijk zien op Jezus. Je verwacht dan alles van Hem, belijdt je zonden, accepteert Zijn offer voor jouw schuld, en je aanvaardt Zijn reinigend bloed.

Stel je eens voor dat een gebeten Israëliet er heel erg aan toe was. Het gif van een slang was in z’n bloed doorgedrongen. Hij was stervende. Hij lag op een behoorlijke afstand van de op een stang gestelde koperen slang. Met een ‘gebroken oog’ kon hij nog maar nauwelijks de slang ontwaren. Denk je dat hij geen genezing ontving omdat hij niet meer helder kon zien? Hij werd wèl genezen! Hij had gekeken, en dat was voldoende.

Maar nu zal ik het je eens anders voorstellen. Als er nu eens een Israëliet was die nog maar net was gebeten. Hij voelde een korte pijn van de beet, maar het gif was nog niet in z’n bloed doorgedrongen. Hij voelde dus verder niet dat hij vergiftigd en in levensgevaar was. Mocht hij nu al kijken of moest hij wachten totdat hij zich pas echt ziek voelde? Je zult het wel weten… Natuurlijk mocht hij gelijk al kijken, en hij zou dan ook al genezen worden!

Zo mogen zondaars ook al zien op de Heere Jezus (zodra ze maar enigszins hun toestand beseffen), om Zijn redding en genezing te mogen ontvangen. Je hoeft daarom niet te zoeken naar vermeerdering van je schuldbesef, maar je moet je zo spoedig mogelijk tot de Heere om redding wenden – want of je het beseft of niet: je bent een zondaar die redding en vergeving nodig hebt!

Rood sap op de vloerbedekking

Het woord “ver-geven” betekent eigenlijk ‘ver-weg-geven’. Misschien kan ik het je duidelijk maken met het volgende voorbeeld: Als iemand rood sap heeft gemorst op de wollen vloerbedekking, is er een goed middel om het sap ervan te verwijderen. Je moet niet proberen om het sap er uit te vegen met bepaalde reinigingsmiddelen. Je loopt dan juist het gevaar om het rode sap erin te wrijven. Misschien kun je het dan wel gedeeltelijk verwijderen, maar je zult er toch altijd een vuile plek op blijven zien. Je kunt dan ook de vloerbedekking beschadigen.

Wat moet je dan wel doen om de vloerbedekking helemaal te reinigen? Welk middel moet je daarvoor dan gebruiken? Een goed middel is zout. Je moet er gewoon zout op strooien… Het sap trekt dan in het zout – het zout neemt het sap op. Je moet het er even laten intrekken. Daarna kun je het rood geworden zout voorzichtig opvegen. Als je dit goed hebt gedaan, is er dan geen rood vlekje meer op de vloerbedekking te zien.

Dit voorbeeld wil ik gebruiken om te laten zien hoe het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Zoals het zout het rode sap in zich opnam, zo gaat de zonde van de gelovige over op Christus. God geeft de zonde van de zondaar dan weg aan Christus, zodat deze gelovige volkomen van zonden is gereinigd. De zondeloze Jezus is tot zonde gemaakt, zodat vuile zondaren kunnen worden gereinigd.

Zie dan hoe Jezus de zonden gedragen heeft aan het kruis van Golgotha, hoe Hij rood was door Zijn vergoten bloed!

Reiniging voor rode zondaren

God komt in Zijn Woord tot je om met je te spreken. Hij komt als het ware met een voorstel. We lezen in dit verband in Jes.1:18: ‘Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ Wat een geweldig en genadig voorstel van de Rechter tot een schuldige zondaar!

Hieronder volgt de tekst en de link naar het lied ‘Al waren uw zonden als scharlaken’ van Elly & Rikkert:

Al waren je zonden als scharlaken,

wit al de sneeuw zal Ik ze maken.

Al waren ze rood als karmozijn,

Ik maak ze als witte wol,

zo zuiver en rein.

***

God komt door Jezus tot ons met een voorstel van vergeving, reiniging en herstel. Neem dit voorstel aan.

Accepteer de voorwaarden die God stelt

Kom zoals je bent en laat je reinigen

Reiniging en genezing door Jezus Christus

Achter het bloed van Christus is er een veilige schuilplaats tegen de rechtvaardige toorn van God tegen de zonde; als je daarachter mag schuilen, ben je rechtvaardig voor God. Je moet echter ook (meer en meer) verlost worden van de macht en de smet van de zonde in je leven. Het bloed van Christus is ook gegeven om de gelovigen steeds weer van (nieuwe) zonden te reinigen.

Als je mag geloven, voel je het wel aan dat je Zijn reinigende kracht en reinigend bloed steeds weer opnieuw nodig hebt. Welke waarde heeft het reinigend bloed van Christus voor je? Is het volgende lied van Michael Christ ook uit jouw hart gegrepen?

Heer, Uw bloed dat reinigt mij,

doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats

in het offer dat U bracht.

En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Beluister dit lied (Opwekking 315) maar eens, zoals het is gezongen op Nederland zingt-dag van 2014. Let erop hoe mooi de ‘zandtekenaar’ het met stift en verf het uitbeeldt. Zonde en pijn worden gereinigd door het uitgebeelde bloed. Het bloed van Jezus reinigt de gelovige van alle zonden.

Wat gebeurt er bij het kruis met onze problemen?

Wat gebeurt er bij het kruis met onze problemen?

Kees Kraaijenoord zingt het lied en Arie van der Veer bidt er bij.

YouTube-video Nederland Zingt-dag 2014: Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Bij het kruis

Wat er bij het kruis  tot stand is gebracht en voor ons kan gebeuren, vinden we ook verwoord in ‘Bij het kruis’, Opwekking 773 (een lied van Chris Tomlin e.a. Ned. tekst: Harold ten Cate). Kun je het vanuit je ervaring of met verlangen meezingen:

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;

waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

 

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw

en ik leef door U! En ik leef door U! Jezus.

 

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;

waar mijn hart vergeving vindt en vrede.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

 

Heilig is de grond waar ik hoop hervond.

Hier kniel ik neer. Hier kniel ik neer.

Armen uitgestrekt, hier waar U mij redt;

Hier kniel ik neer. Hier kniel ik.

En ik leef door U! Jezus.

 

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw

en ik leef door U! En ik leef door U! Jezus.

***

Chris Tomlin e.a. Ned. tekst: Harold ten Cate

***

Bij het kruis word je hart gereinigd

Heer ik kom tot U 1a Zo lief had God de wereld

Heer ik kom tot U 2b Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde

Hoe groot is de liefde van Jezus voor mij?

Wanneer weet je dat de liefde van Jezus ook groot is voor jou? Zonder geloof weet je dat niet. Het wordt je dan wel voorgehouden in Johannes 3:14-16: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Je wordt hierin dus opgeroepen om in het geloof op Jezus te zien en Hem te aanvaarden in je hart, zoals Hij wordt aangeboden. Aan het kruis heeft Hij Zijn leven geofferd voor de zonden van zondaren.

Als je gelooft, is er ook voor jou bevrijding en reiniging van de zonden en het kwaad. Dan gelden voor jou ook de geweldige voorrechten die horen bij de genade van God. Deze worden verwoord in het volgende lied van Sela (tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán). Kun je het al meezingen?

JEZUS LIEFDE VOOR MIJ

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,

door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,

laat vruchten opbloeien van uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,

geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U:

Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U,

mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef!

***

Hieronder kun je op het lied aanklikken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij

(CD/DVD Live in Groningen)

Kom en zie!

Het volgende lied van Annemieke Koelewijn is een uitnodiging om op Jezus te zien en je last bij Hem neer te leggen. Je mag jezelf aan Hem overgeven en al je zonden, zorgen en pijnlijke problemen aan de voet van het kruis bij Hem neerleggen.

Leg je zonden, zorgen en pijn

in het geloof aan de voet van het kruis bij Jezus neer

Als je in het geloof komt, zijn er heerlijke beloften van vergeving en herstel voor jou. We lezen in Jesaja 53:5 over Jezus, als het Lam van God: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Hieronder volgt het lied ‘Kom Zie’:

YouTube-video pasen 2009 Kruiskerk Huizen

***

Daar is kracht in het dierbaar bloed van het Lam

In opwekking 446 zingen we over de wonderbare kracht in het dierbare bloed van het Lam. Daardoor kun je geestelijk ‘witter zijn dan sneeuw’. Ken je de verlossende en reinigende kracht van dit verzoenende bloed? Hieronder wordt het lied gezongen op een Jijdaar samenkomst. Je kunt aanklikken op de volgende link:

YouTube-video Opwekking 446 – Wilt u van zonde en schuld zijn verlost

met tekst | Jijdaar.nl

***

Hoe ontvangen wij reiniging en herstel?

Hieronder volgt een serie afbeeldingen, waarbij wordt uitgelegd hoe wij vergeving, reiniging en herstel kunnen vinden door het offer en bloed van Jezus Christus.

Jezus aan het kruis verhoofd zoals de koperen slang in de woestijn

Jezus de Verlosser Zo lief heeft God de wereld gehad

Onze schuldbrief moet aan het kruis worden genageld. Zie Kolossenzen 2:13-14

Heer Uw bloed dat reinigt mij

Ons hart heeft het verzoenend bloed nodig

Het bloed van Jezus Christus de Zoon van God reinigt ons van alle zonde

***

Een middel tegen het zondevirus

Een virus is een smetstof, een ultramicroscopische ziekteverwekker. Volgens het handwoordenboek van Van Dale is een ultramicroscoop is een microscoop die door bijzondere belichting de uiterst mogelijke vergroting geeft. Een virus is dus zo klein dat deze slechts door een ultramicroscoop is waar te nemen. Je kunt nu wel begrijpen dat een virus een gevaarlijke en moeilijk grijpbare ziekteverwekker is.

Zo’n virus lijkt eigenlijk veel op de zonde, vooral ook als je ziet wat zo’n besmettelijke virus kan uitrichten. De zonde is zeer besmettelijk. Voor je het weet ben je al tot een bepaalde zonde verleid. Het is zelfs zo dat deze zondevirus bij onze geboorte al in ons aanwezig is.

We moeten dus verlost en bevrijd worden van het zondevirus in ons. Als dit virus niet wordt bestreden, breidt het zich steeds verder uit. Vanuit onszelf hebben we niet genoeg antistof om een virus afdoende te bestrijden. We hebben daarom een geneesmiddel van buitenaf nodig. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde (zie in 1 Joh.1:7).

We moeten worden bevrijd

van het zondevirus

Het gevaar van virussen

Je hebt ook een computervirus. Op de één of andere manier is deze virus de computerwereld ingebracht. De persoon die dit op zijn of haar geweten heeft, heeft al heel wat schade aangericht. Een virus kan onnavolgbaar snel in je computer komen, bijvoorbeeld via het openen van een mail of het aanklikken op een link. En zo komt het virus op je harde schijf en kan het z’n verwoestend werk gaan beginnen. Zo’n virus kan al je goede programma’s beschadigen en kapotmaken. Alles wat je aan positiefs hebt opgebouwd, kan dan in korte tijd zijn vernield.

Ja, zo gaat het toch ook met de zonde. Iemand kan in een periode van 20 jaar een enorm goede reputatie hebben opgebouwd, die door één zonde kan worden verwoest. Een gerespecteerd prediker kan door één openbare zonde alle respect verliezen.

Geef geen opening voor demonische infiltratie

De demonische kwade geesten proberen te infiltreren in ons geestelijk bestand. Zij zoeken naar zwakke en beschadigde plekken waardoor zij in ons hart kunnen binnendringen. Zij zoeken naar gelegenheden, openingen en door de zonde vervuilde gebieden in ons leven, waardoor zij binnen kunnen komen in onze innerlijk bestand.

‘Geef de duivel geen plaats’

Het is belangrijk dat we ze geen ruimte of opening geven om te kunnen infiltreren via onze gedachten of zintuigen. We worden er voor gewaarschuwd in Efeze 4:27, waar we lezen: ‘En geef de duivel geen plaats.’Het ‘geen plaats geven’ kan onder meer vertaald met de volgende woorden en betekenissen: geen voet geven, niet in de kaart spelen, geen kans geven, geen gelegenheid geven en geen ruimte geven. (In het Engels: ‘give him not an opportunity’, ‘leave him no loop-hole’ and ‘give him no foothold’.)

De duivel wordt hier door Paulus aangeduid als ‘diabolos’ (aanklager, beschuldiger). In en Duitse vertaling wordt daarom ook aangegeven dat je geen ruimte moet geven aan de lasteraar.

Wanneer kunnen kwade geesten infiltreren?

We moeten wel beseffen dat de duivel en zijn demonen (de gevallen engelen) onze gedachten niet kunnen lezen of in ons denken kunnen kijken. Ik denk dat er heel wat aangevochten gelovigen zijn die dat niet in de gaten hebben. Gevallen engelen zijn namelijk niet alwetend en alomtegenwoordig, maar in die zin beperkt en plaatselijk.  Ze letten wel op onze reacties, uitingen en woorden.

Ze kunnen niet in ons hart kijken,

maar letten op onze reacties, uitingen en woorden

Ze kloppen als het ware aan de deur van ons hart als ze denken dat er een kans is dat we open doen. Wanneer iemand zich angstig en depressief vertoond, liggen de geesten van angst op de loer om hun kansen aan te grijpen. Als er boosheid en woede is, zullen geesten van boosheid er zo snel mogelijk misbruik van willen maken. Bij onkunde en twijfel zullen geesten van misleiding toeslaan als ze de gelegenheid hebben om te kunnen infiltreren.

Leer de geesten te onderscheiden

Het werkt ook zo in het voorbeeld van de computervirus. Kwade infiltranten die via een mail een virus naar je verzenden, kunnen niet in je bestand kijken. Als je de mail niet opent, en dus reageert, gebeurt er niets verkeerds. Je bestand wordt dan niet besmet. Wanneer je de mail opent en binnenlaat, wordt je bestand pas besmet en vervuild. Het is daarom belangrijk dat je kennis van zaken hebt, en in de gaten hebt welke mails besmet kunnen zijn.

Voor het onderscheiden van geesten heb je als het ware een geestelijke virusscanner nodig. Een gave van de Heilige Geest is ‘het onderscheiden van de geesten’ In 1 Kor. 12:10 lezen we in de Griekse grondtekst ‘diakriseis pneumaton’ (onderscheidingen/beoordelingen van geesten). Je kunt met deze gave goede geesten onderscheiden en duivelse geesten. Je kunt daarmee dus de werking van kwade geesten ontmaskeren, zoals bij geestelijke belasting of gebondenheid. Het is natuurlijk belangrijk dat je vroegtijdig ontdekt of iets van de Heilige Geest komt of van kwade geesten (door demonische infiltratie).

Ik heb ontdekt dat het werkt zoals in de natuur bij schadelijke bacteriën, parasieten en virussen. Zodra er iets gaat verzieken en verrotten, slaan ze meedogenloos toe. Hierin zien we dus het belang van het gezond blijven van planten, vruchten, dieren en mensen. Een krachtig en standvastig geloof is belangrijk voor een gezond geestelijk leven.

Geestelijke gezondheid en een standvastig geloof

beschermen ons tegen demonische infiltratie 

De kwade geesten slaan voornamelijk toe als er bij mensen zwakke plaatsen zijn, geestelijke verwondingen, psychische problemen, emotionele beschadigingen, burn-outs en zonden, die blijven voortduren en verergeren. We zien het gebeuren als het uit de hand loopt, als men zwaar overbelast raakt, maar ook als men verslaafd raakt. Daarbij maken ze ook misbruik van een zwak geloof, onkunde, angst en twijfel en een zwak karakter, waardoor de verdediging ook niet in orde is bij een gelovige.

Als je de controle over jezelf verliest,

kan deze worden overgenomen door kwade geesten  

 

Hoe worden virussen opgespoord?

We pakken het voorbeeld van computervirussen weer op, om dit onderwerp verder uit te leggen. Er zijn ook virussen die in een langzamer tempo hun verwoestend werk verrichten. In ieder geval moet zo’n virus in je computer worden opgespoord en uitgeschakeld. Je hebt daarom een virusscanner nodig. Wat doet zo’n scanner? Als je een virusscanner op je programma’s loslaat, neemt deze eerst je bestanden door, om te kijken waar er een virus zit. Virussen worden dus eerst door de scanner ontdekt.

Je kunt er natuurlijk van schrikken als er één wordt opgemerkt of als er zelfs meerderen worden ontdekt. Maar, wees blij, want dit hoort eigenlijk al bij het genezingsproces. Een ziekte moet toch eerst aan het licht komen (geanalyseerd worden). Na een goede analyse kan de arts de juiste medicijnen voorschrijven en een goede behandeling geven.

Hoe worden ze verwijderd?

Wat kan een virusscanner daarna in je computer doen? Deze kan de ontdekte virussen vervolgens onschadelijk maken. Een goede scanner vernietigt de aanwezige virussen. En omdat er weer opnieuw een virussen in je computerprogramma’s kunnen komen, is het belangrijk om dan ook weer opnieuw tijdig te scannen.

Zonde betekent letterlijk: ‘je doel missen’. Door virussen in het natuurlijke leven kom je niet tot het doel of de bestemming. Een besmettelijke virus tast de gezondheid aan. Een computervirus beschadigt de bestanden. De zonde blokkeert en verwoest een gezond geestelijk leven. Het is zelfs in staat om de psychische en lichamelijke gezondheid te ondermijnen en je leven te verwoesten.

We hebben een ontdekkende scanner vanuit Gods Woord nodig, zodat onze zonden aan het licht komen, en we er vanaf willen. Een scanner ontdekt en verwijderd het kwaad. Maar je moet er wel gebruik van willen maken. De Heilige Geest ontdekt de zonden in ons. Sta je er voor open? We hebben het bloed van Jezus nodig, om ons te reinigen van de zonden. Heb je het nodig?

***

Slangenzaad en vrouwenzaad

We lezen in Gen.3:15 dat God spreekt tegen de slang: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.’ Er zal na de val op aarde een voortdurende vijandschap zijn tussen de nakomelingen van de slang en de nakomelingen van de vrouw – het zal een geestelijke strijd zijn tussen ‘slangen’ en mensen. Vers 15 wordt wel het ‘Proto-evangelie’ of de moederbelofte genoemd. De Studiebijbel geeft aan dat in het Hebreeuws het woord ‘zaad’ in beide gevallen collectief is.

In Openb.12 een blik achter de schermen van het wereldgebeuren gegeven. Daarin zie je duidelijk dat het ten diepste in de wereldgeschiedenis gaat over de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. We lezen in Openb.12:4 dat de draak met zijn staart het derde deel van de sterren van de hemel trok en op de aarde wierp. Dit zijn dus de met satan meegevallen engelen, die demonen zijn geworden. Het zaad van de slang kunnen niet de kinderen en het nageslacht van de slang zijn, want satan en zijn demonen hebben zich naar hun aard nooit in aantal kunnen uitbreiden.

Het hart of de geest van de mens is het zaaiveld voor geestelijke invloeden. Het geestelijk zaad komt binnen via de gedachten en wordt wel of niet geaccepteerd door ons denken. Als we boze geestelijke invloeden binnenlaten, vinden ze een goede voedingbodem in ons hart. Hierna wordt duidelijk gemaakt hoe het slangenzaad communiceert met onze gedachten en invloed op ons uitoefent. De gedachten, invloeden,verleidingen en infiltraties van satan en zijn demonen zijn het slangenzaad.

Wat er ook gebeurt en op ons afkomt, één ding is zeker: Jezus Christus heeft satan en zijn demonen overwonnen en het Vrouwenzaad zal het altijd blijven winnen van het slangenzaad! Het is bemoedigend dat er staat in Rom.16:20: ‘En de God des vredes zal de satan welhaast onder uw voeten verpletteren.’Het blijkt hierin dus dat God zijn gemeente gebruikt om de duivel en zijn demonen te bestrijden en te overwinnen. In Christus zijn de gelovigen meer dan overwinnaars! (Rom.8:37).

Laat het slangenzaad niet ontkiemen in je hart

Het zaad van de slang wordt op geestelijke wijze gestrooid in harten van de mensen. Satan en zijn demonen communiceren met ons via onze gedachten. Zolang onze wil niet overeenstemt met de boze influisteringen, doen wij geen zonde. Op het moment dat we instemmen met de verkeerde ingevingen, wordt het zaad ontvankelijk voor ons en ‘landt’ het in ons hart. Laat het slangenzaad niet ontkiemen in het zaaiveld van je hart

Stel je voor dat er wordt ingefluisterd, dat je weinig of niets waard bent en dat de mensen je uiteindelijk niet mogen. Als je er geen gehoor aan geeft is er niets aan de hand, maar als je het over neemt en gaat denken dat dit inderdaad zo wel zal zijn, zal het verkeerde zaad bij je opkomen en gaan voortwoekeren in je leven.

Laat je geestelijk leven niet vergiftigen

Het accepteren van het slangenzaad zal ons geestelijk leven vergiftigen en verzieken. Hoe zal het ons geestelijk leven vergiftigen? Wat kan ons geloof verzieken, zodat we Jezus niet meer kunnen volgen in het licht? Door het toelaten en koesteren van zonden kan dit inderdaad gebeuren. De Bijbel is er duidelijk over.

Laten we er samen voor waken. Het kan nodig zijn dat we er een ander op moeten (terecht)wijzen. In Hebr. 12:15 wordt gewaarschuwd: ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en last veroorzaakt zodat daardoor velen besmet worden.’ 

De ontevreden en opstandige Israëlieten in de woestijn sleepten door hun vergiftigende uitspraken anderen mee.

Het doorgeven van negatieve gedachten en kwade woorden

zijn als giftig zaad,

dat ook ontkiemt en wortel schiet bij anderen

In Hebr. 3 is Israël voor ons een waarschuwend voorbeeld. We lezen in vers 8: ‘Verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.’ Het water van Mara was bitter (Ex. 15:23), het was vergiftigd en daarom niet te drinken.

Je raakt verbitterd en je geestelijk leven vergiftigd

door ongehoorzaamheid aan God

In de pastorale brieven komen we ernstige vermaningen en aansporingen tegen, zoals in Hebr. 3:12-15, waar we lezen: ‘Let er op, Broeders, dat er niet op enig moment in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor af te vallen van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonden. Want wij hebben aan Christus deel gekregen, tenminste als wij het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Er wordt immers gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals in de verbittering.’

Behoud het oprechte geloof en een goed geweten

Als je het geloof en een goed geweten niet behoud, kan het geloof zelfs schipbreuk lijden (zoals we lezen in 1 Tim. 1:19). Bij een goed geweten gaat het om ‘een geweten dat voortdurend gereinigd en geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. Het gaat hier volgens de Studiebijbel ook over ‘het afwijzen van de stem van de Heilige Geest, die de gelovigen voor zonden wil bewaren’. Je kunt hierdoor de geloofsrelatie als ook de geloofsinhoud (de juiste leer) verliezen. Het kan de vraag zijn of zo iemand dan wel ooit het ware geloof heeft gehad. Men kan dan zelfs aan de satan overgeleverd worden (zie 1 Tim. 1:20).

In 1 Tim. 4:2 lezen we zelfs: ‘Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.’ Je laat dan dus het slangenzaad ontkiemen in je hart.

Laat het slangenzaad niet ontkiemen in je hart!

Waarom is Paulus in deze brief aan Timotheüs zo ernstig en streng? Hij schrijft er zelf over in 1 Tim. 1:5: ‘Het doel nu van de vermaning is liefde uit een rein hart, met een goed geweten en een ongeveinsd (oprecht) geloof.’

Een rein hart is gereinigd door het bloed van Jezus Christus

en een goed geweten is bevrijd van schuld

***

Reiniging van ons hart

In een opdracht van deze sessie willen we gaan onderzoeken welke zaken er in ons leven kunnen zijn die ons geestelijke leven verzieken en ons verharden en verbitteren. Daarbij zullen we (biddend) zoeken naar reiniging en bevrijding van het gif van deze zonden in ons hart.

Ik laat nu tussendoor de tekst een serie afbeeldingen zien, die gaan over vervuiling en reiniging van ons geestelijk leven. Ons hart is als een spons die zowel schoon als zuiver water opzegt. Het lig eraan waar je het hart op zet.

Het beeld wordt uitgebreid met een regenput, die wel schoon regenwater opvangt, maar tegelijk ook nog lekken heeft, waardoor het vuile rioolwater uit de binnenstad binnensijpelt. Je ziet het op de afbeelding hieronder:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Als er nog openingen zijn voor een voortdurende toevoer van zonden, dan zal dit ons geestelijk leven blijven vervuilen, ondanks de aanvoer van schoon regenwater. Je ziet het op de afbeeldingen:

Sponsserie 1a

 

Sponsserie 2bSponsserie 3c schoon en vuil water in de regenputSponsserie 4d

Vergeving van zonden

Door het gelovig te zien op Jezus worden onze zonden Hem worden ‘vergeven’ (dat is: ver-weg-worden-gegeven aan Hem). Het woord ‘vergeven’ betekent namelijk ook vanuit de oorspronkelijke betekenis: ‘ver-weg-geven’.

Vergeving is en reiniging wordt gevonden bij het kruis, waarop Jezus is verhoogd, zoals de slang in de woestijn. Daar moeten wij dan op zien, zoals de vergiftigde Israëlieten op de koperen slang.

Vergeving en reiniging vinden we bij het kruis

Sponsserie 5e

 Sponsserie 6f Stromen van levend water

 Sponsserie 7g Bij het kruis

Waar moeten we nog van gereinigd worden?

Ik ga nu en aantal zaken opnoemen die het geestelijk leven kunnen verontreinigen en zelfs vergiftigen. Het zijn ook zaken die het geweten laat beschuldigen en de gemoedsrust verstoren. Het zijn vervolgens ook zaken die de goede verhouding met God in gevaar brengen en de geloofsrelatie met Jezus verzieken. Het kunnen zelfs zaken zijn die aantonen dat het geloof niet echt is, dat men dan nog een onbekeerde zondaar is, die nog tot geloof moet komen.

De volgende zondige zaken kunnen ons geestelijk leven verontreinigen, verzieken en zelfs vergiftigen. (Er zit geen bepaalde volgorde in):

A. Duisternis in je leven.

B. Onbeleden kwaad en zonden.

C. Trots en het handhaven van ‘je eigen ik’.

D. Boosheid en opstandigheid.

E. Het ontevreden zijn over de leiding van God.

F. Het niet willen volgen in Gods voorgestelde weg.

G. Gebrek aan onderwerping aan de wil van God.

H. Onkunde en te weinig kennis van het Woord van God.

I. Luiheid en traagheid op de weg van het geloof.

J. Ongeduldig zijn in het wachten op God.

K. Gebrek aan vertrouwen op God.

L. Gebrek aan overgave van je eigen wil aan God.

M. Het niet los te kunnen laten van bepaalde zonden.

N. Het niet willen aanpakken van kansen en hulp.

O. Het ontmoedigd worden door omstandigheden.

P. Het in een slachtofferrol willen blijven.

Q. Het niet willen nemen van de nodige stappen tot reiniging en bevrijding.

R. Het vast blijven zitten in schuldbesef en angst.

S. Het vast blijven zitten in twijfel en een negatief zelfbeeld.

T. Het vast blijven zitten door onzekerheid en besluiteloosheid.

U. Het bewaren van geheimen door angst voor de gevolgen van ontdekking.

V. Het vast blijven zitten in verslaving en onmacht.

W. Het vast blijven zitten in wrokgevoelens en ‘het niet kunnen vergeven’.

X. Het lam geslagen zijn door beschadigde emoties.

Y. Het gebrek vertrouwen door afwijzing.

Z. Het ontbreken aan wilskracht om ertoe te komen.

Basisprincipes

Er zijn belangrijke basisprincipes die automatisch voortvloeien uit de negatieve handelingen en gevoelens van ons. Ik zal er enkele noemen:

– Je wordt aangegrepen door wat je aangrijpt

– Je wordt vastgehouden door wat je vasthoudt

– Overwin het kwade door het goede (Rom. 12:21)

– Laat los, en je zult losgelaten worden (Luk. 6:37)

– Als er vergeving is, zal er genezing zijn 

Jezus leert ons in Lukas 6:37: ‘Laat los en u zult losgelaten worden.’ De Studiebijbel verklaard erbij: ‘Het ‘loslaten’ betreft het kwijtschelden van schuld aan een schuldenaar (vgl. Matth. 18:27) en zo ook het vergeven van iemand door wie men gekwetst of geschaad is. Het ontvangen van Gods vergeving moet resulteren in vergevingsgezindheid jegens anderen.’ We lezen daarover ook in ‘het gebed des Heeren’ in Luk. 11:4: ‘En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven die ons iets schuldig is. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ 

De lekkende regenput

Hoe kan ons leven worden diepgaander gereinigd van het opborrelende vuil van de zonde? Ik wil dat duidelijk maken met het voorbeeld van de lekkende regenput. Het gaat over een man in vroeger tijden, die eerst in de oude binnenstad heeft gewoond. In deze ommuurde historische stad was een versleten riolering, die onder de huizen doorliep. Het stinkende rioolwater werd uiteindelijk afgevoerd tot buiten de binnenstad.

De man heeft na verloop van tijd zijn oude huis verlaten en een nieuw huis gebouwd aan de buitenkant van de oude stadsmuur. Een diepe regenput in zijn tuin stond tegen de muur. Via gootjes stroomde het regenwater volop in de put. De man was blij dat hij zodoende ook genoeg drinkwater had. Tot zijn ergernis bemerkte hij dat er steeds weer vuil water opborrelde vanuit het diepe gedeelte van de put. Er stroomde best wel veel helder water in de put, maar daardoor bleef het verontreinigde water niet weg. Hij probeerde het goede drinkwater er voorzichtig van af te scheppen, maar het voldeed niet aan zijn verwachtingen. Het vuile water in de put bedierf de smaak van het nieuwe regenwater.

De man kwam er na diepgaand onderzoek achter dat er onder de oude stadsmuur een lek zat in het riool. Daardoor sijpelde er ook rioolwater in zijn regenput.  De enige oplossing voor dit probleem was het opsporen van het lek, om dit vervolgens grondig af te dichten. Toen hij het lek had gedicht, heeft hij de put zoveel mogelijk schoon gemaakt. Na verloop van tijd liep de put vol met schoon regenwater. De man was dankbaar en blij dat hij verder kon genieten van het heldere hemelwater.

Je kunt dit voorbeeld overzetten naar het geestelijk leven, als er nog zonde ‘opborrelt’ in ons vernieuwde leven. Het geloof is dan wel aanwezig, maar het geestelijk leven wordt steeds weer vervuild door een vervuilde grondader.

Borrelt er nog zonde op

in ons vernieuwde leven?

Het is voor ons ook belangrijk dat alle lekken vanuit het oude, zondige leven worden afgedicht. Het kan zijn dat er meerdere zonden en gebreken nog ons geestelijk leven vervuilen. Het voorzichtig afscheppen van helder water voldoet niet. Het afdekken van het kwaad helpt niet. Het niet aan de oppervlakte brengen van de zondeproblemen laat ons in de problemen. De zonde moet aan het licht worden gebracht (dat is: worden beleden). Het lek moet boven water komen.

Laten we de lekken in ons geloofsleven

eerlijk gaan opsporen!

In het begin kan het een vervelend karwei zijn, maar daarna zullen we dankbaar en blij zijn dat we kunnen genieten van het heldere hemelwater in ons hart.

Het mooie resultaat is, dat er in ons hart zodoende volop ruimte komt voor het heldere water van het Evangelie. Jezus is uit de hemel neergedaald om ons het levende water te geven. Wij mogen het uit genade door het geloof ontvangen.

Wat verzadigt onze geestelijke dorst?

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij alcoholisten. Door de verslaving en het zoeken naar meer vervulling verziekt hun leven. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood. Het genot van de zonde brengt de dood. Drink je niet kapot aan het aardse water!

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw bij de waterput In Joh. 4:14: ‘Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’ Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ 

Hoe worden uitgedroogde bronnen weer vervuld?

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Er kunnen allerlei oorzaken zijn: Ze kunnen moeite hebben met geloofsbeproevingen. Verdere bekering kan op zich laten wachten. Emotionele problemen worden niet opgelost. Pijnlijke herinneringen uit het verleden zijn niet goed verwerkt. Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen blokkades voor geestelijke groei en vervulling worden. Veel geestelijke bronnen raken zodoende verontreinigd, uitgeput en uitgedroogd. En dat terwijl Jezus verklaart in Joh. 6:35: ‘Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben’.

Wil je geestelijk een bron van levend water zijn? Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

We moeten niet tevreden zijn

met een dorre toestand 

Kom tot Uw doel met een ieder van ons!

Als we vergeving en reiniging hebben ontvangen, kunnen we weer tot het doel komen waar God ons wil hebben. Hij wil onze heiligmaking, dat we toegewijd aan Hem leven, in liefde en geloof. Dat we Jezus volgen in het licht. Dan herkennen wij ons in Opwekking 126, in de tekst van Hans Lieberton:

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot Uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Live gezongen op een EO VrouwZijn dag in canon:

Opdrachten voor in de discussiegroepjes

1. Samen lezen: Numeri 21:4-9 en Johannes 3:14-16. Wat valt je op in deze tekstgedeelten?

1a. Waarom lijkt het gif van de slangen op het gif van de zonde?

1b. Waarom is de zonde zo verkeerd en straft God dit kwaad zo zwaar?

2a. Praat samen eens over het plaatje en de tekst er onder. Wat denk je ervan?

Kies je voor het gif of voor de gift

We lezen in Romeinen 6:23: ‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’

2b. Zijn de volgende twee keuzes makkelijk of moeilijk voor je? Waarom?

We staan voor de keuze:

A. Houden we van het zondegif of van de genadegift?

B. Houden we het gif vast, of ontvangen we de gift?

3. Wat betekent het voor jou dat God Zijn eigen Zoon heeft gestraft en geofferd voor onze zonden? Wat laat Hij ons daarin zien?

4a. Hoe kom je te weten dat jouw zonden vergeven zijn? Wat moet je daarvoor doen?

4b. Waarvoor heb je reiniging en herstel nodig? Kies uit de zaken op de afbeelding:

Waarvoor heb je reiniging en herstel nodig

5. Lees samen het lied ‘Heer, ik kom tot U’ uit Opwekking 125.

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

5a. Welke zinnen uit dit lied spreken je aan? Waarom?

5b. Welk gedeelte uit dit lied heb je zelf ervaren? Wat wil je ervan delen?

6. Samen lezen 1 Johannes 1:1-10 en 2:1-2.

6a. Wat valt je op in dit gedeelte?

6b. Wat betekent het om voor God in het licht te wandelen?

6c. Waarom is het nodig om de zonde aan het licht te brengen en te belijden?

7. Wat zie je voor jezelf in het volgende lied uit Opwekking 315?

Heer, Uw bloed dat reinigt mij,

doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats

in het offer dat U bracht.

En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

8. Als we vergeving en reiniging hebben ontvangen, kunnen we weer tot het doel komen waar God ons wil hebben. Hij wil  dat we toegewijd aan Hem leven, in liefde en geloof. Dat we Jezus volgen in het licht.

8a. Wat vind je zelf van de tekst van Opwekking 126?

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

8b. Wat wil je graag ontvangen van de tekst uit dit lied?

9. Hoe kun je God gehoorzamen en zonden overwinnen, die niet beantwoorden aan Zijn doel met ons leven?

10. Waardoor kun je de duisternis ontwijken en in het licht blijven wandelen, achter Jezus aan? Lees hierbij samen 1 Johannes 1:6-7 en Johannes 8:12. Betrek deze teksten bij je antwoord.

Eindigen in de groepjes met onderling gebed.

lied voor reiniging en belijdenis

Opwekking 125 is een geschikt lied voor schuldbelijdenis, reiniging en geloofsbelijdenis. De Ned. tekst is van Jan Visser. Je kunt het daarna via YouTube beluisteren bij Nederland Zingt of Opwekking Nederland Zingt:

 Opwekking 125, muziek: G. Whelpton, Ned. tekst: Jan Visser:

YouTube-video Opwekking 125[Heer, ik kom tot U]

***

Afsluitend lied:

Verlang je ook zo naar Jezus?

Als je de liefde van Jezus hebt ervaren, kun je steeds meer naar Hem gaan verlangen. Je het in dankbare aanbidding voor Hem uitzingen. Het komt ontroerend mooi naar voren in Opwekking 774, in het lied ‘Ik verlang naar Jezus’.

(Oorspronkelijke titel: I desire Jesus. Tekst en muziek: Scott Ligterwood. Nederlandse tekst: Harold ten Cate.) Hieronder volgt de tekst:

 Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij.

Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,

met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

***

Ik verlang naar Jezus; o mijn ziel. verhef zijn naam.

Ooit droeg Hij de doornenkrans, nu de overwinnaarskroon.

Hij verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor zijn naam!

Hij alleen verdient de hoogste eer; Hij, die heerst in eeuwigheid.

*** 

Ik verlang naar Jezus; alles zucht, tot aan die dag

dat de aarde vol zal zijn van de glorie van uw naam.

U verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor uw naam!

U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid.

***

(Refrein:)

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi.

***

(Herhaling …)

Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij.

Heel mijn leven geef ik U; Heer, laat dat mijn offer zijn.

***

***