18. Bevrijding van misleidende gedachten

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waardoor ontstaan negatieve gedachten en gevoelens?

Misleidende gedachten zijn als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen. Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen. Er is misleiding vanuit de zichtbare en geestelijke wereld, maar ook zelfmisleiding of zelfbedrog.

Als je jezelf verschuil achter leugens,

kom je bedrogen uit

Over de verschillende vormen van misleiding volgen er ook opdrachten. We zullen kijken in hoeverre we onszelf misleiden. We willen ook de waarheid aan het licht brengen. Jezus leert ons dat de waarheid ons zal vrijmaken (Joh. 8:32). Hij zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Als we verstrikt zitten in negatieve gedachten en leugens,

kunnen we bevrijding vinden door Jezus.

Het verhaal gaat dat er een groep toeristen vast kwam te zitten in een dicht oerwoud. Het pad was verder helemaal overwoekerd door verwilderd struikgewas. Iemand riep: ‘Er is geen weg meer om verder te gaan.’  De gids stapte naar voren, hield zijn kapmes omhoog, en zei: ‘Ik ben de weg!’ Vervolgens kapte hij zich een weg door het overwoekerde pad. En de toeristen volgden hem.

De Waarheid baant de weg naar het leven

Jezus heeft voor ons ook de weg gebaand, daar waar geen weg meer was. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Wij moeten Hem op Zijn spoor volgen, met het zwaard van de Geest in onze hand. Het zwaard van de Geest is het Woord van God (Ef. 6:9). Daarmee kunnen we de misleidende geesten verdrijven. Jezus overwon de verzoekingen van de duivel in de woestijn met:  ‘er staat geschreven…’. Hij hanteerde het Woord van God. Hij stelde de waarheid tegenover de misleidende leugen.

De mens heeft in het Paradijs geluisterd naar de aartsleugenaar satan. We zijn in ons voorgeslacht toen al misleid en verstrikt in ons negatieve denken. De weg tot God is door leugens en zonde overwoekerd. Het zwaard van het Woord is als het kapmes dat de bevrijdende weg naar de waarheid baant.

De Waarheid maakt ons vrij

Jezus bevrijdt ons van leugens, zonde en gebondenheid. Hij verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Door het geloof in Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, kunnen we in het eeuwige paradijs weer in het licht bij God komen.

De bekende counselor dr. Neil T. Anderson heeft het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ geschreven. Hierbij beveel ik dit boekje aan voor persoonlijk gebruik en bij de geestelijke hulpverlening.

                                  

Dr. Neil Anderson heeft door middel van zijn organisatie ‘Freedom in Christ Ministries’ in California al veel mensen geestelijk kunnen helpen. Hij is de oprichter en president emeritus van FICM en (co-)auteur van meer dan 50 veelverkochte boeken. Het boek ‘Vrijheid in Christus’ is vertaald in meer dan 30 talen.

Anderson leert ons:

‘U komt niet van uw negatieve gedachten af

door te proberen ze niet meer te denken,

u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Je ziet hieronder hoe licht en waarheid ons helderheid en vrijheid geven. Jezus leert ons in Joh. 8:32: ‘En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Door inspiratie en geestelijke verlichting word je denken vernieuwd. Je zult dan de vrijheid in Jezus vinden. Hij stelt in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij zegt over Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Wandel in het licht!

Als je in het licht wandelt, zal de duisternis wijken. Volg daarom ook het Licht der wereld. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Het licht zal de duisternis verdrijven, en de waarheid de leugen

We zien  dat dit ook daadwerkelijk leidt tot geestelijk herstel

 

Negatieve woorden en gedachten

We kunnen negatief denken over onszelf. Misschien zijn er vanaf je kinderjaren al veel negatieve woorden over je uitgesproken. Woorden die je hebben vernederd. Woorden die uitdrukken dat je waardeloos zou zijn. Het zijn leugens, omdat God ons waardevol vindt. Hij is onze Schepper, en heeft ons dus gewild. Hij is door het Evangelie op zoek naar verloren mensen, die vastzitten in misleidende gedachten en leugens.

De goede Herder zoekt weggelopen schapen,

die vastzitten in in het struikgewas

Een leerling vertelde me eens over zijn moeder, die een nieuwe vriend had. Ze kon haar zoontje er eigenlijk niet bij gebruiken, of misschien schreeuwde de jongen ook om aandacht. Hij kreeg woorden van haar toegeworpen zoals: ‘Waarom ben je eigenlijk geboren? Hoepel toch op, ik kan je niet gebruiken.’

Het is begrijpelijk dat een jonge puber zich deze woorden erg aantrekt. Het is logisch dat hierdoor negatieve gedachten en gevoelens komen, die zich vaak ook nog gaan uitbreiden in je denkveld.

Het historisch record van je negatieve denkveld kan zich daarna gaan ophogen door pesterijen, verbroken vriendschappen, werkloosheid en maatschappelijke afwijzing. Uiteindelijk zal het kunnen leiden tot depressies.

Je kunt daarbij ook nog een te laag zelfbeeld hebben. Dit kan zijn ingedikt door leugengeesten, die communiceren met onze gedachten. Met ons denken kunnen we deze ingevingen verwerpen of aanvaarden en overnemen.

Door misleiding kunnen we  het juiste zicht verliezen op de werkelijkheid en de waarheid

Je moet oppassen dat je jezelf niet laat meesleuren door negatieve gevoelens. Probeer nuchter en waakzaam te zijn. Kwade geesten proberen ons los te krijgen van het vaste vertrouwen in onze machtige Heiland, Jezus Christus.

Demonische machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen. We moeten de waarheid en de werkelijkheid ontdekken. Bij alles wat op je afkomt moet je steeds weer bedenken: ‘is het waar, is het waar…’ Laat het Woord van God je dagelijkse gids zijn. De Waarheid is de uitweg voor onze verwarring.

Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de Heilige Geest (1 Joh.4:6).

Herken je de stem van de Heilige Geest in je hart?

De Geest van God bevrijdt uit angst en slavernij, en getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8:15-16). Hij wijst ons de weg in heel de waarheid (Joh. 16:13).

                                          

Kwade geesten trachten gevoelens van boosheid, afgunst, schuld, afwijzing, angst en twijfel over te brengen op mensen

Negatieve bolwerken in ons denken

Misleidende redeneringen kunnen zich in onze gedachten vastzetten. We nemen dit dan in ons denken over. Op den duur vormen dit bolwerken in ons denken. Het gebruikte Griekse grondwoord ‘logismoi’ kun je vertalen met ‘redeneringen, meningen of overwegingen’. Deze gedachten verzetten zich tegen de kennis van God.

Laat je niet misleiden door je eigen menselijk denken

Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten

(Jesaja 55:8-9)

We moeten ons denken gelovig onderwerpen aan Gods waarheid en tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Strijd in de geestelijke wapenrusting van God

Wij hebben een geestelijke strijd te voeren tegen alle kwade invloeden buiten ons en in ons. Daartoe moeten wij steeds weer de geestelijke wapenrusting aandoen (Ef.6:10-18). Paulus geeft aan in 2 Kor.10:4: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.’

Op welke wijze dienen wij te strijden in de wapenrusting van God? Paulus verklaart verder in 2 Kor.10:5: ‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Wees waakzaam in de strijd

In de geestelijke strijd moet je leren strijden met krachtige geestelijke wapens. Je behoort vooral ook weten waar de gevaren op de loer liggen. Als je niet weet wat de vijand doet en hoe hij ons aanvalt, kun je hem niet goed bestrijden. De belangrijkste en meest doeltreffende wapens van satan zijn wel verleiding en misleiding. Wees waakzaam en  daartegen bewapend!

Blijf op een veilige afstand.

Houd de vijand goed in het vizier.

 

Opdrachten over de tekst hierboven, met (de genoemde) Bijbelteksten

1. Wat kunnen we in de tekst leren over misleidende gedachten?

2. Hoe kun je ze ontdekken en herkennen?

3. Waardoor kun je overwinnen in deze geestelijke strijd?

4. Wat kan de waarheid voor ons betekenen? (Joh. 8:32).

5. Hoe is de waarheid verbonden aan Jezus Christus? (Joh. 8:36 en 14:6).

6. Hoe kunnen we tot de vrijheid in Jezus Christus komen en daarin blijven? (Voorgaande teksten en Galaten 5:1 .)

7.  Wat kan de Heilige Geest hierin voor ons betekenen? en wat is Zijn werk? (Betrek hierbij Joh. 14:15-17 en 26, Joh. 16:7-15, Rom. 8:14-16.)

8. Hoe moet je in het geloof leren omgaan met misleidende gedachten en negatieve bolwerken in je denken? (Zie 2 Kor. 10:4-5 en Efeze 6:10-18.)

 

 

Op weg naar vrijheid in Christus

Na de inleidende tekst volgen er persoonlijke vragenlijsten, die je kunt gebruiken bij de pastorale hulpverlening.

Hierin wordt voortgeborduurd op het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ van de bekende counselor Neil T. Anderson.

A. Opdracht voor in de discussiegroepjes

1. Denk na over de adviezen hierboven en de afbeelding van infiltraties van boze machten in de gedachten. Wat kun je er voor jezelf van leren? Hoe wil je het gaan doen?

 

Misleiding door de wereld

In het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ noemt de bekende counselor Neil T. Anderson dertien manieren waarop men door de wereld misleid kan zijn. Men is er ook in gaan geloven. Anderson noemt er ook Bijbelteksten bij die dit bevestigen.

Er zijn heel wat boeken van hem uitgebracht door stichting De Hoop. Het pastorale boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ is uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling, Heverlee, België. Dit laatste boekje is goed te gebruiken bij de opdrachten hieronder.

      Nu volgt de door Anderson opgestelde lijst van misleidingen: 

 • Geloven dat geld en dingen verzamelen blijvend geluk zal brengen.
 • Geloven dat overmatig voedsel en alcohol mijn stress kan verminderen en mij gelukkig kan maken.
 • Geloven dat een aantrekkelijk lichaam en persoonlijkheid er voor zal zorgen dat ik krijg wat ik wil.
 • Geloven dat het bevredigen van seksuele begeerte blijvende voldoening zal schenken.
 • Geloven dat ik zonder negatieve gevolgen kan zondigen.
 • Geloven dat ik meer nodig heb dan wat God mij in Christus gaf.
 • Geloven dat ik kan doen wat ik wil en dat niemand mij kan raken.
 • Geloven dat onrechtvaardige mensen, die weigeren Christus te aanvaarden, toch naar de hemel gaan.
 • Geloven dat ik met slecht gezelschap om kan gaan en daar niet door zal worden besmet.
 • Geloven dat ik alles kan lezen, alles kan zien of naar alles kan luisteren, zonder daardoor besmet te worden.
 • Geloven dat er op aarde geen gevolgen zijn voor mijn zonden.
 • Geloven dat ik om gelukkig te zijn de goedkeuring van bepaalde mensen nodig heb.
 • Geloven dat ik aan bepaalde normen moet voldoen om over mezelf een goed gevoel te hebben.

 B. Opdrachten over zelfmisleiding

 1. Toets jezelf aan de lijst van Anderson. Misschien geloof je er niet echt in, maar hecht je er wel een bepaalde waarde aan. Zet voor iedere misleiding een nummer voor jezelf. Wat het meest voor je geldt, is voor jou dan nummer 1.
 2. In volgorde van belangrijkheid (voor jezelf persoonlijk) moet je de andere misleidingen gaan nummeren.
 3. In een gespreksgroepje kunnen meerderen dit voor zichzelf doen.
 4. Nadat je deze lijst in volgorde van belangrijkheid voor jezelf hebt ingevuld, moet je aangeven welke misleidingen absoluut niet voor jou gelden.
 5. Geef daarna aan welke misleidingen toch wel een bepaalde rol spelen in je leven.
 6. Waarom is dat zo?
 7. In hoeverre heeft dit te maken met ervaringen uit het verleden?
 8. Heb je er moeite mee?
 9. Daarna kun je de uitslagen met elkaar vergelijken en er over spreken.

10. Probeer daarna samen de misleidende leugens te ontdekken.

11. Kom vervolgens tot een nieuwe toewijding aan de waarheid.

12. Hoe wil je overwinnen in de strijd tegen deze wereldse misleidingen?

Onderling gebed