14. Geestelijke beïnvloeding

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Dan moet je er voor zorgen dat je jezelf dagelijks laat voeden door het Woord van God. Dorst je ziel naar God, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen? Als je dorst hebt, mag je komen!

Lezen Jesaja 55

Kom tot Jezus op de uitnodiging in Jesaja 55:1: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren!’  Het word je gratis aangeboden.

Dan zijn er rijke beloften voor je in de Bijbel. Alleen al in Jesaja 55 komen we heel wat bemoedigende beloften van geluk en vernieuwing tegen. Je leest er over een onweerstaanbare beïnvloeding door de Heilige Geest, waardoor mensen nieuw leven en geluk ontvangen.

Geloof, overgave en vernieuwde bekering worden van je gevraagd. Beloften van herstel worden je aangeboden. Geestelijke blijdschap en vrede zullen dan volgens Jesaja 55:12 je deel zijn. De uitgedroogde bron zal een fontein van levend water worden. Let ook op de heerlijke beloften van God  in Jesaja 44:3: ‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.’

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Er is een Bron van levend water

Neem de hemelse voedingssappen in je op

Je zult er nooit genoeg van krijgen!

 

Hieronder kun je een PowerPoint van deze sessie aanklikken, die je kunt gebruiken voor een samenkomst:

PowerPoint sessie 14 Geestelijke beinvloeding

Verderop volgt er een PowerPoint over de sponsserie: hoe een vuil hart kan worden gereinigd.

 

Opdrachten voor de hele groep

Let op de woorden van lied 474 uit de opwekkingsbundel van Lenny LeBlanc:

Niemand is als U,

niemand die mijn hart vervult zoals U;

ook al zoek ik heel mijn leven lang door,

er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier,

genezing komt door Uw hand.

Angstige kinderen schuilen bij U,

niemand is als U.

We beluisteren het samen:

YouTube-video 474 Niemand is als u

A. Wat spreekt je aan in dit lied?

B. Wat herken je erin bij jezelf?

C. Waarin is God zo overweldigend goed en groot?

Waardoor laten wij ons geestelijk beïnvloeden?

Wat is onze meest invloedrijke voedingsbron voor onze emoties? Uit welk vaatje tappen wij op psychisch gebied? Dat alles bepaalt in belangrijke mate ons geestelijk welzijn. Voor geestelijk herstel moeten we terug naar de oorzaken van onze problemen en depressies. Daarbij behoren wij te kijken naar de geestelijke invloeden die nog steeds vat op ons hebben. Dat zijn de bronnen die onze emoties, geestelijke gevoelens en denken voeden, vormen en sturen.

Negatieve bronnen kunnen onze emoties blijven verzieken, ons denken verduisteren en onze wilskracht verlammen. Zij geven duistere machten volop kansen om onze gedachten met leugens te infiltreren. Deze bronnen vervuilen ons geestelijk leven. Vervuilde geestelijke bronnen belemmeren ook een gezonde doorstroming van helder water. Op den duur kunnen we dan geestelijk gaan uitdrogen en ontstaat er bij ons een deprimerende innerlijke leegte. Je kunt je dan voortdurend eenzaam, alleen en verlaten voelen.

Lichamelijke, psychische en geestelijke oorzaken

Bij lichamelijke en psychische oorzaken is er genoeg goed werkende rustgevende medicatie op de markt. Zeker bij depressies gaat het om derving, gemis of het ontbreken van iets in het menselijk lichaam. Het is een zegen als er middelen zijn om de derving te beperken en het ’ontbrekende stofje’ aan te vullen.

Bij derving of gemis op geestelijk gebied ligt dit nogal eens anders. Dat is lichamelijk niet zichtbaar. Je ziet het dan bij medicijngebruik aan de uitwerking, ‘wat het met iemand doet’. Bij zware geestelijke problemen volgt al snel de diagnose ‘borderline’.

Volgens onderzoeker Selwyn Hughes gaat het op het fysiogische (lichamelijke) vlak om derving van fysieke vermogens, op psychisch vlak om derving van de persoonlijke identiteit, maar bij geestelijke depressiviteit gaat het om derving van het contact met God. Ik denk dat het hier op geestelijk gebied ten diepste om gaat, al beseft iemand het niet, of is hij moedwillig ongelovig.

Geestelijk leven met gemis

Een natuurlijk mens, die niet gelooft, heeft nog wel een geestelijk leven. Het is een geestelijke leegte, waarbij Gods aanwezigheid wordt gemist. Van dit geestelijk gescheiden te zijn van God wordt je doodongelukkig!

Innerlijk leegte en onrust

De Franse filosoof Blaise Pascal (1623-1662) leert ons: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, dat door niets of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Deze leegte is door de ongehoorzaamheid van de mens in het Paradijs ontstaan. De oplossing ligt daarom niet in het vluchten van God vandaan, maar in het vluchten naar Hem toe.

Augustinus verklaart ons in zijn Belijdenissen, dat ons hart onrustig is, totdat het rust vindt bij God. Wat moet je doen als je jezelf angstig, opgejaagd en onrustig voelt?

Hoe komt je hart tot rust?

Als je oprecht komt tot de Herder van je ziel. Je komt tot geestelijk herstel en tot je doel als je in geloof komt tot je Schepper. Hij kan iets moois van je leven maken.

Ons onrustige leven heeft Gods liefde nodig!

Lees en beluister het in opwekking 641:

U heeft mij voor Uzelf gemaakt,
en mijn hart is onrustig
tot het rust vindt bij U.
(2x)

Herder van mijn ziel,
die het duister verlicht.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.
Hoe ik mij ook voel,
U alleen bent mijn doel.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.

Refrein:
U heeft mij voor Uzelf gemaakt,
en mijn hart is onrustig
tot het rust vindt bij U. 
(2x)

Leid mij door de nacht,
Heer, uw woord geeft mij kracht.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.
Dan zal ik U zien,
Jezus, Heer die ik dien.
En zie uw aangezicht
waar ik rust vind bij U.

(Refrein)

Tekst & muziek: Peter van Essen.

De liefde van God kan ons hart weer vervullen door Zijn overvloeiende genade in Zijn Zoon. Jezus kan ons echt helpen en nodigt ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Depressieve gedachten

Depressiviteit is de meest voorkomende psychische stoornis in onze moderne samenleving.

De moderne samenleving is bijzonder vatbaar voor depressie

Enkele decennia geleden werd verklaard dat er 10 tot 15% van de Nederlanders aan depressie lijdt. De artsen werden toen al ruim een half miljoen keer per jaar geconsulteerd voor depressieve klachten. Depressie komt tweemaal zoveel voor bij jongeren dan bij volwassen mensen. De ‘depressiepiek’ ligt bij jongeren zo rond de 16 jaar.

Het woord ‘depressie’ komt van de Latijnse woorden ‘depressio’ (het neerdrukken) en ‘depremere’ (neerdrukken). De depressieve mens is behept met een gedrukte, (terneer)gedrukte stemming. Door de aanhoudende druk die ze ervaren wordt terugveren voor hen onmogelijk.

De symptomen van depressie zijn: droefgeestigheid, lusteloosheid, machteloosheid, angst en zorg, (valse) schuldgevoelens, boosheid, zelfbeklag en allerlei lichamelijke klachten. Als een (langdurige) depressie al geestelijke schade heeft aangericht, zal er professionele (christelijke) hulpverlening ingeroepen moeten worden.

 

Let op de gedachten van God

Het staren op een droevig verleden biedt weinig perspectief voor een hoopvolle toekomst. Let in je negatief denken maar eens op de bemoedigende woorden in Jeremia 29:11, waarin God spreekt: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

Laat je geestelijk helpen!

Het is belangrijk dat we de negatieve bronnen in ons leven ontdekken, om ze met de hulp van anderen toe te stoppen. Er zijn genoeg christelijke hulpverleners die willen helpen. Daarbij hebben we samen vooral de hulp en kracht van God nodig. Door Zijn Woord en Geest verlicht Hij ons.

De Heilige Geest is ook de Parakleet, dat is: de Trooster. In het Grieks staat hier het woord ‘parakletos’, dat betekent: iemand die langszij komt, die bij je is en met je meeloopt, de last voor je draagt (letterlijk: een erbij geroepene). Het ziet ook op een zaakwaarnemer of pleitbezorger, een advocaat die je verdedigt in een rechtszaak. Kun je deze hulp gebruiken?

 

De sponsserie: Van een vuil hart naar een gereinigd hart

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint,

waarin het hart van een mens wordt vergeleken met een spons,

die vuil opneemt, maar ook wordt gereinigd: 

De sponsserie: Van een vuil hart naar een gereinigd hart.

Er volgen ook dia’s waarin wordt aangegeven dat het bloed van Jezus Christus reinigt van de zonde. Zo kunnen we door genade en geloof heerlijk in schoonheid gaan stralen. Het wordt uitgelegd in de tekst hieronder:

Ik zal het hart van een mens vergelijken met een spons. Een lege spons kan zowel vuil als schoon water in zich opzuigen. Een missend, leeg hart zoekt naar vervulling.

Een  ongelovige mist de warmte en liefde van God, terwijl een mens ten diepste niet zonder deze liefde en acceptatie kan. Daarom is er zoveel eenzaamheid en depressiviteit. Daarom zijn er zoveel gevoelens van gemis, afwijzing en angst. Daarom raken veel mensen gefrustreerd. Ze worden afgunstig, boos en agressief.

Hoe zal het terneergedrukte hart de leegte, het gemis en de eenzaamheid gaan vervullen? Velen komen daarmee (in hun angstige zoektocht) in een wereld van zonde, verleiding en verslaving terecht. Breng de spons van je hart toch niet naar een vuile, vochtige plek.

Leg je hart niet moedeloos neer in de zonde

Op zondige plaatsen proberen velen vervulling, troost en bemoediging te zoeken. Langzaam maar zeker wordt hun leven er mee vervuld en vervuild!

Een bepaalde tijd kan het hart nog wel met geestelijke vervuiling leven. Er kunnen nog goede dingen tegenover staan, zoals je dat kunt zien op de afbeelding van de vervuilde spons. Je ziet echter al dat steeds meer donkere plekken ontstaan in een vervuild leven. Het gaat van kwaad tot erger.

De zonde is als zout water,

hoe meer je er van drinkt,

hoe dorstiger je wordt.

Een drenkeling zal aan het drinken van zout water ten onder gaan! Daarom moet je jezelf op tijd afwenden van de zonde. Dompel je kostbare leven niet langer meer in het kwaad! Kijk wat het anders zal doen met je leven.

Geestelijke vervuiling geeft angst, boosheid en stress. Het verzuurt je leven, zoals de stress je spieren kan verzuren. De afvalstoffen kunnen zich door overspanning en stress ophopen in de spieren. We hebben dan warmte en beweging nodig en als het erger wordt: bewegingstherapie.

Zuivering en reiniging zijn nodig als er afvalstoffen in je leven komen. Zie hieronder wat er met de spons van het vervuilde hart is gebeurd.

Het kan benauwd worden in je leven als je volhardt in het kwaad. Het is net als bij een verstokte roker. Door zijn moedwillige verslaving verziekt hij zijn leven. De zonde brengt uiteindelijk de dood.

Reiniging is nodig!

Bij een ernstig vervuilde spons is er veel rein water nodig. Dat geldt ook voor een verontreinigd leven, dat levend water nodig heeft.

Voor geestelijk zwaar verontreinigde zondaren zijn er gelukkig in Gods Woord heerlijke beloften. Denk maar eens na over de volgende beloften in Ezech.36:25-27, die de HEERE belooft:

‘Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en houdt.’

In Gods Woord word je genodigd om je te laten reinigen in de fonteinen van het heil.  In het Evangelie is er ook een bron geopend tegen de zonde en de onreinheid (zie Zach.13:1). In Jes.12 kun je lezen wat het met je zal doen!

Laat het Evangelie je hart verlichten en vernieuwen!

Als je nog een ongelovige zondaar bent, keer dan met de verloren zoon terug naar het Vaderhuis! Door het bloed van Jezus is er reiniging voor ernstig vervuild hart. Er is vergeving van zonden mogelijk voor de grootste van de zondaren! God is licht en liefde voor terugkerende zondaren, die in Zijn licht willen wandelen. We lezen in 1 Joh.1:7:

‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Wat zal er met je hart en leven gebeuren als je wordt gereinigd in een oceaan van liefde en als het Licht der wereld je doorstraalt? Dat kun je zien op de volgende afbeelding van een gereinigde en stralende spons.

We leren door het Evangelie van Jezus Christus hoe je geestelijk weer kunt leven tot eer van God.

Door het geloof in Jezus Christus hebben wij het eeuwige leven!

Het eeuwige leven word je liefdevol en welgemeend aangeboden in het Evangelie. We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Als je (weer) in geestelijk contact met God wilt komen, moet je gelovig tot Jezus vluchten. Hij zal je zeker niet uitwerpen (zie Joh.6:37).

Het is mooi om samen biddend lied 161 uit de opwekkingsbundel te zingen (muziek Lain Anderson, vertaling: G.A. Goldschmeding):

Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Laat de woestijn, Heer,
bloeien als een roos.
De steppe jubelen voor U.
Heer, laat de wereld weten dat U leeft.
Heer, maak dat ik overstroom,
Heer, maak dat ik overstroom.

Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Heer, laat ons samen delen in die stroom.
Heer, geef uw volk grote vreugd’.
Wij zien de oogst al rijpen in de zon.
Heer, maak uw bron een grote stroom,
Heer, maak uw bron een grote stroom.

Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu.
Halleluja, halleluja,
Heer, maak dat ik overstroom,
Heer, maak dat ik overstroom.

Je kunt het beluisteren bij de volgende link:

Verdergaan in kleinere discussiegroepjes

1. Wat kun je leren van de sponsserie?

a. Waardoor wordt de spons van je hart vervuild?

b. Hoe wordt je innerlijk, geestelijk leven gereinigd?

c. Wat heb je er zelf al van ervaren?

 

Geestelijke vervulling

De vervulling met het levende water is het werk van de Heilige Geest. Je kunt dat lezen in Johannes 7:37-39. Jezus nodigt ook ons: ‘Als iemand dorst heeft, laat Hij tot Mij komen en drinken.’ (vers 37). In vers 38 leert Hij ons verder: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’  In vers 39 wordt aangegeven dat Jezus dat zei over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.

Het verlangen naar de vervulling met de Geest zien we in het lied van Elly & Rikkert (zie ook Opwekking 256). Dat gaat samen met het aanbidden en verwachten van Jezus, en het verheerlijken van Zijn Naam.

God is heilig, en Hij wil ons ook heiligen (dat is: apart zetten of afzonderen voor Hem). Hij wil ons graag dichtbij Zichzelf hebben, om ons te vervullen met Zijn licht en liefde.

Beluister het in het volgende lied van Elly en Rikkert Zuiderveld:

Jezus Christus, ik aanbid U
Heilig is Uw naam
Jezus Christus, ik aanbid U
Heilig is Uw naam
Heilig, heilig
Heilig is Uw naam

Jezus Christus, ik verwacht U
Vul mij met Uw Geest
Jezus Christus, ik verwacht U
Vul mij met Uw Geest
Vul mij, vul mij
Vul mij met Uw Geest

Halleluja …

Verdere uitwerking geestelijke beïnvloeding

In deze sessie volgt een verdieping van de vorige sessie, waar het over de geestelijke voedingsbron en het leven uit de Wijnstok Jezus Christus ging. Wij zijn daar toen in de opdrachten op doorgegaan vanuit Johannes 15. Nu gaan we dus door op de geestelijke voedingsbronnen, dus ons kunnen negatief kunnen vervuilen of positief kunnen vervullen.

Waardoor laten wij ons geestelijk voeden?

Het wordt hieronder uitgebeeld door de voedingsbronnen. Ons denken wordt vervuild als we ons laten voeden door afwijzing, angst en twijfel. Je ziet het in de donkere bron. De kwade geestelijke machten proberen daarbij via deze vervuilde bron te infiltreren in onze gedachten.

Ons denken wordt helder verlicht en verfrist als we ons laten voeden door liefde, acceptatie, hoop, veiligheid en geloof. Het wordt eigenlijk allemaal voortgestuwd door liefde.

Je ziet dat bij de gelijkenis van de goede herder en de schapen. God is liefde, en Jezus is de goede Herder. Als we een schaap van de goede Herder zijn, ontvangen wij liefde, acceptatie, hoop, veiligheid en geloof. Met deze zaken gaan we dan zelf ook aan de slag.

 

2. Wat denk je van de afbeelding van de twee geestelijke bronnen, die ons hart en denken negatief of positief beïnvloeden?

a. Waardoor kan ons hart worden bezwaard en vervuild?

b. Waardoor worden we innerlijk gereinigd en verlicht?

c. Is het herkenbaar?

 

De beïnvloeding van ons denken

In de afbeelding die hieronder volgt, zie je wat de geestelijke invloeden in het hart kunnen uitwerken. In de cursus wordt er gewerkt aan de versterking en voeding van het positieve denkveld. Bij de gelovige gaat het om het geestelijk voeden van de nieuwe mens.

Aan de linkerkant zie je het donkere gedeelte van het negatieve denkveld. In dit veld heerst er onkunde en zijn er gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en valse schuldgevoelens. (Valse schuldgevoelens voeden een negatief zelfbeeld.)

De genoemde gevoelens aan de linkerkant worden gevoed door de boze geestelijke invloeden. Deze invloeden komen binnen via de gedachten en worden door het denken wel of niet geaccepteerd.

Aan de rechterzijde zie je in het gele gedeelte de gevoelens van liefde, hoop, veiligheid, acceptatie, geloof, kennis en goede schuldgevoelens. Deze worden via de gedachten en het denken gevoed door de goede geestelijke invloeden.

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Heilige Geest is bij de gelovige werkzaam via het gele veld.

 

Zie op de volgende afbeelding wat er gebeurt bij geestelijke groei, en het toenemen van innerlijke vreugde:

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint van 3 afbeeldingen. Hiermee kunnen de geestelijke invloeden in het hart worden uitgelegd tijdens de sessie:

PowerPoint Geestelijke invloeden in het hart

Gods liefde verdrijft de negatieve gevoelens

Door het gelovig opzien naar de heiligheid en liefelijkheid van God vervagen de dingen rondom mij door Zijn helder licht. We weten ons dan geliefd, veilig en geaccepteerd. Door Zijn licht wordt ons verstand verlicht en onze wil omgebogen naar Zijn wil. We bewegen ons dan steeds meer naar het centrum van Zijn wil. Dat brengt ons geloofsgroei en geestelijk herstel.

In de aanwezigheid van God

wordt mijn verstand verlicht en mijn denken helder.

Zijn liefde neemt mijn gevoel dan gevangen

in de warmte van Zijn acceptatie.

Dicht bij Zijn Vaderhart wordt Mijn vreugde groot,

als Zijn liefde mijn wil omvat.

Ik mag dan wandelen in het licht met Jezus.

Mijn negatieve gevoelens vervagen in in het licht van Zijn aanwezigheid. Mijn angst en onrust verdwijnen door Zijn liefde. In 1 Joh.4:18 wordt ons verklaard: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’

De liefde verdrijft de angst

en het Licht verdrijft de duisternis

Jezus leert ons in Johannes 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Als we de vreugde van God ervaren, door de Heilige Geest, dan willen we Hem aanbidden. Dan komen we weer tot het doel waartoe Hij ons heeft geschapen.

Je kunt het lezen en beluisteren in Opwekking 418 (vertaling: Mireille Schaart):

Als ik opzie naar Uw heiligheid, 
mij verbaas over Uw lieflijkheid,
dan vervagen de dingen rondom mij 
door Uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij Uw hart,
als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.

Heer ik aanbid U (2x)
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U (2x)
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer.

Het lied hierboven kan ook worden gebruikt bij de afsluiting van de sessie, na opwekking 562: U noemde mij bij mijn Naam, Uw liefde raakte mij aan …’

Opdrachten bij de afbeeldingen:

3. Wat kunnen we leren van de afbeeldingen hierboven?

4. Wat vind je daarin opvallend?

5. Waardoor laten we ons geestelijk voeden?

6.  Waarom is goede geestelijke voeding zo belangrijk?

7.  Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie plaats?

8. Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve denkveld?

9. Waardoor zullen we kunnen groeien in geloof, hoop, liefde, geestelijke rust en innerlijke vreugde?

10. Ben je wel eens vervuld met de liefde van Jezus? Wat wil je delen?

11. Lees samen Jesaja 55. Zeg om de beurt welke tekst je aanspreekt, waarom dit zo is, en wat je er zelf van hebt ervaren?

12. Welke teksten passen bij deze sessie, vooral als het gaat over geestelijke vernieuwing, bekering, vergeving en geluk? Hoe kun je daartoe komen en het ontvangen?

Onderling gebed

 

Afsluiting samenkomst met liederen

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat Hij dorstige en onrustige mensen tot de wateren van Zijn heil roept. Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste. Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam,
Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht, 
vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U 
ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder,
U bent voor altijd mijn vriend,
En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu
om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht,
een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held 
die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn
maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U,
want U bent zo bijzonder.

(Refrein)

Mogelijkheid tot nazorg