25. De loopbaan van het geloof

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe kun je overwinnen en de eindstreep halen?

In Hebr.12:2 leren we, dat wij het oog gericht moeten houden op Jezus, ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof’.

Houd het oog gericht op Jezus,

de Leidsman en Voleinder van het geloof 

In de Engelse Bijbel lezen we: ‘The Author and Finisher of our faith’. Hij heeft de weg tot God geopend. Hij is Zelf de Weg! Hij heeft het spoor van het geloof voor ons gebaand. Hij heeft ook de finish, het heerlijk einddoel van de overwinning tot stand gebracht.

Blijf lopen in de loopbaan van het geloof…

 ziende op Jezus

Hieronder kun je aanklikken op een aansprekende PowerPoint:

PowerPoint sessie De loopbaan van het geloof

Het beste doel

Wat is het beste doel dat je in je leven kunt bereiken? Dat is Gods doel! Daarom moeten wij onze ogen richten op Zijn doel en bidden: ‘Kom tot Uw doel met een ieder van ons.’

Hoe kunnen we zijn doel dan bereiken? Door Hem te volgen in de weg die Hij voor ons heeft geopend. Hij heeft deze weg voor ons gebaand en tot het einde toe gelopen.

Volg Jezus op Zijn weg

Laat je bemoedigen door het lied van Sela: ‘Heer, wijs mij Uw weg.’ Het uitgangspunt en de kern van deze sessie wordt wel verwoord in dit lied. Ik laat het daarom hieronder volgen. Overdenk het biddend. Volg Jezus op de weg, die Hij gebaand heeft. Zing het maar mee op de loopbaan van het geloof:

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

(Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.)

Je kunt het aanklikken via YouTube:

Kijk recht vooruit op de juiste weg (zie Spreuken 4:25-27). Laat je ook aanmoedigen door andere gelovigen, die ook in het licht wandelen. Zeker op momenten dat de weg moeilijk voor je is.

Voor je gevoel kan deze weg onbegaanbaar lijken. Toch moet je leren om Hem gelovig stap voor stap te volgen.

Ik geef je een mooi voorbeeld door: Een groepje reizigers stond bij een inlandse gids voor een ondoordringbare jungle. Ze riepen uit: ‘Hier kunnen we niet verder, er is geen weg meer. Zo kunnen we ons doel niet bereiken.’ De gids hield echter zijn kapmes omhoog en reageerde: ‘Ik ben de weg!’ Met zijn kapmes baande hij het pad voor de reizigers. Ze hoefden hem alleen maar te volgen.

Zo is Jezus voor ons ook ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’(Joh.14:6). Hij heeft de weg tot het Vaderhuis geopend.

Jezus heeft de weg gebaand en het doel bereikt

Aan het kruis heeft hij uiteindelijk gezegd: ‘Het is volbracht!’ (in het Engels: ‘It is finished!’)

Hieronder volgen drie liederen van Elly & Rikkert over de levensreis en het zoeken naar de Weg, de Waarheid en het Leven. Uiteindelijk wordt ook de vermoeide reiziger bemoedigd.

Ik ben op reis:

YouTube-video Elly & Rikkert ik ben op reis

De Weg, de Waarheid en het Leven:

Wandel in het licht!

Jezus leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Vanuit het Evangelie komt het licht je al tegemoet. Veel gelovigen zijn ons al voorgegaan (zoals je kunt lezen in Hebreeën 11). Volg hen in hun voetsporen naar het Licht der wereld.

 

Lopen in de loopbaan van het geloof

Lezen: Hebreeën 12:1-15a

Paulus vergelijkt het met het lopen in de loopbaan. Daarbij moet je ook de ogen op het doel gericht hebben. Je moet daarbij zeker ook kijken naar Jezus, ‘the Forerunner’ (Hebr. 6:20). Je kunt er over lezen in Hebr. 12:1-11, waar het gaat over ‘the race of faith’.

Kom in de geestelijke renbaan,

in het voetspoor van Jezus!

Er kan veel strijd, tegenstand en aanvechting zijn in deze loopbaan. Er zijn veel geloofsgetuigen voorgegaan, die de latere lopers aanmoedigen, net als het publiek op de tribunes van de renbaan.

 

Daarbij moeten we ‘afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt’. Vers 1 vervolgt: ‘En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.’  Deze volharding ziet op een sterke wilskracht.

In Hebr. 12:2 leren we, dat wij het oog gericht moeten houden op Jezus, ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof’.

Houd het oog gericht op Jezus,

de Leidsman en Voleinder van het geloof 

In de Engelse Bijbel lezen we: ‘The Author and Finisher of our faith’. Hij heeft de weg tot God geopend. Hij is Zelf de Weg! Hij heeft het spoor van het geloof voor ons gebaand. Hij heeft ook de finish, het heerlijk einddoel van de overwinning tot stand gebracht.

Jezus zag Zelf ook op het doel, namelijk op ‘de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld’. Dat zijn de gelovigen van alle tijden en plaatsen. De geweldig grote oogst van mensenzielen zag Hij als het vreugdevolle doel van Zijn lijden en sterven. Daardoor heeft Hij alles willen verdragen. Wat een ongekende, grenzeloze en opofferende liefde!

Als ‘de redding van zondaren’ de vreugde van Jezus is, dan behoren wij Hem hierin te volgen. En je kunt veel dragen en verdragen als je ook hierin op Hem mag blijven zien.

In vers 3 worden we aangemoedigd: ‘Want let toch scherp op Hem, Die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet ontmoedigd wordt en bezwijkt.’ Door het zien op Jezus wordt worden wij bemoedigd en wordt onze wil gesterkt. Ik denk hierbij aan het liedje van Elly en Rikkert, waarin wordt gezongen:

‘Ik zal de wedloop blijven lopen,

mijn ogen op het doel gericht;

en ik zal altijd blijven hopen, dat er een prijs,

dat er een krans, dat er een kroon voor mij ligt.

(…) Ik kijk naar Jezus, Die ons voorgaat;

Hij is het eind (…) en het begin.’

Hieronder volgt het lied via YouTube:

Hoe ga je op deze geestelijke loopbaan?

Let op de afbeelding hierboven. Welke lessen kunnen we hieruit halen? Ik zal er aan aantal doorgeven:

Er zijn veel behoudende christenen die steeds maar weer kijken naar hun geestelijke ervaring. Terwijl ze vooruit willen komen, kijken ze terug. Ze willen weten of ze wel op de goede weg zijn (geplaatst). Ze denken na over hun bevinding of ervaring. Ze zoeken naar geestelijke kenmerken om daaruit te kunnen opmaken of ze wel een gelovige zijn. Ze willen weten of hun begin goed is. Sommigen zeggen dan: ‘begin goed, eind goed.’ Je richt je dan niet op een vaststaand heilsfeit, maar op jezelf.

Steun je op je eigen ervaringen,

of op een vaststaand heilsfeit?

Behoudende christenen denken dat je veel onderzoek moet doen naar je eigen geestelijke staat, naar je innerlijke gesteldheid en toestand. Goede bevinding (ervaring) moet echter voortvloeien uit de geloofsvereniging met Jezus Christus!

Alles wat je mee wilt nemen vanuit jezelf, moet je op de loslaten. Bevindelijke bagage zonder Jezus belemmert je in het lopen. Je wordt dan op jezelf teruggeworpen. Dit kan worden gestimuleerd door een bepaalde bevindelijke voorstelling van zaken.

Laat je koffer met verzamelde kenmerken maar vallen. Alles wat je nodig hebt is door Jezus aangebracht. Neem geen wettische werken of ongeldige betaaloffers mee. Bevindelijke bankbiljetten en wettische verdiensten zijn ongeldig in de bank van het geloof. In de weg van genade is alles is gratis. Voel je vrij en leef vanuit Zijn volbrachte werk!

Denk na over de volgende teksten:

‘Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen’ (Hebr.11:6).

‘En alles wat niet uit geloof is, is zonde’ (Rom.14:23).

Je moet niet kijken naar wat achter je ligt als je de hand aan de ploeg slaat, want dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God (zie Luk.9:62).

Als je steeds maar weer achter je kijkt,

ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God

Blijf je concentreren op de weg

Laat je niet afleiden

Kijk niet naar achter, naar binnen of opzij!

Je moet dus niet achter je kijken op de loopbaan van het geloof. Je behoort ook niet naar jezelf te kijken: hoe je innerlijk bent gesteld, of je wel geschikt bent en of je het wel zult kunnen halen. Blijf kijken en letten op de vaststaande heilsfeiten.

Niet wat wij doen,

maar wat Jezus voor ons heeft gedaan

is van het grootste belang!

Ervaringen en innerlijke gesteldheden kunnen onbetrouwbaar zijn, maar op Jezus en Zijn volbrachte werk kun je zeker vertrouwen. Je uitverkiezing kun je niet ontdekken en vaststellen vanuit je ervaring of vanuit geestelijke kenmerken.

Calvijn stelt, dat Jezus de spiegel van de uitverkiezing is. Als je mag zien op Jezus en bij Hem terechtkomt, mag je de zekerheid van de verkiezing ontdekken en ervaren. Gelovigen zijn uitverkoren in Jezus Christus.

In het geloof moet zich eerst op het feit richten

Het gevoel komt daarna   

Je moet echter ook niet steeds opzij kijken, naar wereldse zaken en naar alles wat je van het lopen kan afhouden. In de Romeinse tijd waren er aan de zijlijn wel afleiders in het publiek, die zelf gouden muntstukken wierpen voor de renners. Laat je niet verleiden door de boze geesten, die je in jouw loop willen hinderen, om je van de kroon af te houden.

Je moet lopen om te winnen

Je kunt dit lezen in 1 Kor.9:24-27. Lees dit tekstgedeelte maar. Je moet jezelf daarbij beheersen in alles (vers 25). Betracht zelfbeheersing en discipline (exercise self-control).

In Korinthe werden om de twee jaar atletiekwedstrijden georganiseerd. Dat waren de Istmische spelen (na de Olympische spelen het belangrijkste sportevenement van de Klassieke wereld). Deelnemers van de Olympische spelen moesten een eed afleggen, dat zij zich gedurende tien maanden serieus hadden voorbereid (door intensieve training en het zich onthouden van zware en vette gerechten en van wijn).

Paulus gebruikte zaken uit de sportwereld als voorbeelden voor het geloofsleven. Het gaat hierbij ook over een sterke wilskracht, zelfbeheersing, training en doorzettingsvermogen.

Je moet altijd een helder doel

en een duidelijke koers voor ogen hebben

Paulus zegt van zichzelf in 1 Kor.9:27: ‘For my part, I run with a clear goal before me.’ Hij bedwong zijn lichaam en bracht het tot dienstbaarheid. In de Herz.st.vert.: ‘Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar.’ Vanuit het Grieks: ‘Ik beuk mijn eigen lichaam en voer het tot slavernij.’ Letterlijk vertaald staat er: ‘Onder het oog slaan’ – in het verlengde: ‘bont en blauw slaan’.

Waarom al dit geweld tegen zichzelf? Hij wilde niet verwerpelijk worden, niet afgewezen worden. We weten wat ‘afwijzing’ kan uitwerken in het geestelijk leven. Paulus wil uiteindelijk niet door de hemelse Rechter worden afgewezen en veroordeeld. Hij deed al die moeite dus, omdat hij anders ‘should become disqualified’. Zoals je bij sportwedstrijden door een scheidsrechter kunt worden ‘gediskwalificeerd’.

Hoe is het bij ons?

Zijn wij bang voor diskwalificatie?

Vanwege een verkeerde geestelijke training? Of een slechte geestelijke conditie? Door zonden of demonische infiltratie, die ons van het recht spoor afhouden? Laten we onszelf steeds weer testen en onderzoeken, opdat we bij de laatste test niet zullen worden afgewezen en veroordeeld.

Hoe staat het met onze geestelijke kwaliteit?

In Kol.1:12 dankt Paulus God de Vader, ‘Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht’ (‘Who has qualified us’).

God maakt ons bekwaam… en wij moeten ons in gehoorzaamheid laten leiden en ons met doorzettingsvermogen oefenen in het geloof.

Een wilskrachtige gelovige is op weg naar de finish

Jezus heeft aan het kruis uitgeroepen: ‘It is finished’. Hij is ook ‘the Finisher of our faith’.

We lezen in 2 Tim.4:7-8, dat Paulus door genade getuigt: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.’ In het Engels lezen we: ‘I  have finished the race.’

Paulus gaat verder: ‘Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad.’

Het is dus zeker de moeite waard om met doorzettingsvermogen de loopbaan van het geloof te lopen. Als je hierbij op Jezus ziet, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, zul je kunnen volharden en het heerlijke einddoel bereiken!

 

Vernieuwde kracht voor vermoeide lopers

De lopers in de loopbaan van het geloof kunnen moe worden en uitgeput raken. Om vol te kunnen houden moeten we op Jezus blijven zien, en de HEERE blijven verwachten. Daarbij kunnen we steunen op de beloften van God, zoals we die lezen in Jesaja 40:28-31. Daarin worden ons de volgende bemoedigende woorden van de Allerhoogste doorgegeven:

‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Opwekking 702 gaat over Jesaja 40:28-31.

Het oorspronkelijke lied ‘Everlasting God’ is gemaakt door Brenton Brown en Ken Riley. Het is vertaald door Harold ten Cate. De tekst volgt hieronder. Het is via de link te beluisteren.

Er is kracht voor wie hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer,

ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer.

ja, wij hopen op de Heer.

 

De God die troont voor eeuwig;

de hoop die onze redding is.

 

U bent de God die eeuwig leeft.

De God die eeuwig leeft.

U raakt niet moe of uitgeput,

Heer. U bent de zwakke tot

een schild. U sterkt en troost

wie lijdt. U tilt ons met

arendsvleugels.

Bijbelstudievragen en groepsopdrachten:

Lees eerst samen Joh.14:1-6 

        Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven 

1. Wat betekent het voor jou dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is? (vers 6).

Lezen Hebreeën 12:1-15a

Loop de loopbaan van het geloof… en zie op Jezus! 

2. Waarom moeten wij op de loopbaan van het geloof zien op Jezus?

3. Wat is ‘zien op Jezus’? Hoe doe je dat?

4. Welk doel had Jezus voor ogen? (Hebr.12:2).

5. Welke last en zonde moeten wij afleggen? Waarom? (Hebr.12:1+4).

6. Wat kun je leren van Paulus in 1 Korinthe 9:24-27 en 2 Timotheüs 4:7-8 ?

7. Bedenk eerst voor jezelf wat in de weg staat om de loopbaan volhardend te lopen.

8. Benoem het daarna in de groep.

9. Gebed om de last en zonde bij de Heere neer te leggen. 

10. Waardoor kun je de moed verliezen, verflauwen of bezwijken? (vers 3-5).

11. Waarin blijkt uit de verzen 6-10 de liefde van de Leidsman?

12 Welk doel heeft Hij met ons? (10-11).

13. Hoe kunnen we bemoedigd verder gaan… ziende op Jezus?

      (Zie Hebr.12:1-2 en 12-13).

14. Werk in de groepjes met de discussiekaarten hieronder:

Uitleg groepsopdracht:

Ieder groepslid heeft dit blad met discussiekaarten voor zich. Om de beurt kan een ieder op een kaart wijzen en er iets persoonlijks over zeggen. Gebruik niet teveel zinnen, zodat iedereen aan de beurt kan komen in de beschikbare tijd.

Wijs als groepslid op één van de kaarten op het blad en leg daarbij uit wanneer je achterom, naar binnen, opzij of vooruit kijkt op de loopbaan van het geloof. Vertel daarbij iets over jouw ervaring hiermee.

Doe dit ook met de kaarten: last of zonde afleggen. Benoem wat je moet afleggen om volhardend de kunnen gaan op de loopbaan van het geloof. Je kunt daarbij Bijbelteksten aanhalen.

Als reactie mag een ander steeds weer reageren met debemoedigingskaart: bemoedig elkaar! Je kunt ook wijzen op de stap ‘geloof’: wat helpt ons om in het geloof verder te gaan. Let erop dat een ieder de juiste kaart aanwijst, en er iets over zegt dat helpt.

 

15. Wat heb je van deze Bijbelstudie geleerd?

16. Bemoedigend groepsgebed om (weer) te blijven zien op Jezus.

 

Hieronder kun je aanklikken op de grotere afbeeling van de discussiekaarten via PowerPoint:

PowerPoint Discussiekaarten De loopbaan van het geloof

Afsluiting met een lied van Remco Hakkert

Het is een bemoedigende terugblik, om jezelf weer in vertrouwen op God te richten. Weet je ook dat Hij je heeft gedragen? Dat geeft moed voor de toekomst.

God verandert niet, Hij blijft trouw aan Zijn beloften. Hij zorgt voor de lopers in de loopbaan van het geloof, juist ook voor de vermoeide reizigers. En als ze niet meer verder kunnen, draagt Hij ze…

YouTube-video Voetstappen in het zand

Hieronder volgt de tekst:

Ik droomde eens en zie ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen zo het leven door en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop:
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar toen ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar stappen staan.

Ik zei toen, ‘Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad.’
De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vragen:
‘M’n lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen.’

‘M’n lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen.’

Afsluiting met gebed voor de hele groep