19. Strijden in de geestelijke wapenrusting

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Lezen: Efeze 6:10-18

We hebben een geestelijke strijd te voeren tegen alle kwade invloeden buiten ons en in ons. Daartoe moeten wij steeds weer de geestelijke wapenrusting aandoen.

Het is een geestelijke strijd

In Efeze 6:10-18 zien we dat het inderdaad om een geestelijke strijd gaat, waartegen je dus geestelijk bewapend moet zijn, in de kracht van God. In de verzen 10-12 wordt dit verklaard in de aanmoedigende woorden:

 ‘Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

De gelovigen worden opgeroepen (in Ef.6:10) ‘om krachtig in de Heere te worden, en in de sterkte van Zijn macht’. Vanuit de grondtekst kunnen we lezen ‘sterkt uzelf, weest sterk of laat u versterken’. Het gaat hier om een blijvende opdracht (omdat het in het Grieks in de gebiedende wijs van het praesens staat).

Aandoen en opnemen van de wapenrusting moet volgens de Griekse grondteksten (in de aoristusvorm) direct worden opgevolgd. Het is een bevel!

Wees waakzaam in de strijd

In de geestelijke strijd moet je leren strijden met krachtige geestelijke wapens. Je behoort vooral ook weten waar de gevaren op de loer liggen. Als je niet weet wat de vijand doet en hoe hij ons aanvalt, kun je hem niet goed bestrijden. De belangrijkste en meest doeltreffende wapens van satan zijn wel verleiding en misleiding. Wees waakzaam en  daartegen bewapend!

Paulus noemt hier vier categorieën van geestelijke machten, die onder de leiding van satan staan. ‘De overheden en machten’ zijn gezagsdragers onder de boze geesten. ‘De wereldbeheersers’ (‘kosmokratoras’) zijn geestelijke machthebbers die in relatie staan met de overste van de wereld, de elementen van de wereld of de wereldgeesten. Verder zijn er nog ‘geestelijkheden’ of ‘geesten’, die door de boze worden bestuurd. Al deze boze machten zijn constant actief in en vanuit de ‘hemelse gewesten’. Met de machten van het kwaad of de geestelijke boosheden in de lucht (de demonen) hebben wij dus in onze innerlijke geestelijke strijd te maken.

Boze geesten of demonen zijn actief zoals parasieten op zwakke en slechte delen van planten en bomen – als ze maar even de kans krijgen, vestigen zij zich op deze plaatsen. Zo gaat het ook met virussen en bepaalde ziektekiemen.

Afbreken van geestelijke bolwerken

Paulus geeft aan in 2 Kor.10:4: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.’

Op welke wijze dienen wij te strijden in de wapenrusting van God? Paulus verklaart verder in 2 Kor.10:5: ‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Hoe kun je standhouden in de strijd?

We lezen in Efeze 6:13: ‘Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat u kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.’

Het doel van de verdediging in de vesting van je denken is ‘om te kunnen standhouden’ tegen de sluwe misleidingen van satan, de grote tegenstander, beschuldiger en lasteraar. Hij valt je met zijn kwaadaardige en bangmakende geesten aan in je gedachten. Als je de kwade infiltraties toelaat in je denken, kunnen angst en twijfel je overvallen en beklemmen.

De gelovigen moeten standhouden in de positie die ze in Christus hebben ontvangen. Zorg er dan ook voor dat alle onderdelen in orde zijn gebracht. In Jak. 4:7 lezen we: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

In 1 Petr.5:8-9 worden we vermaand: ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.’ We dienen waakzaam, helder en oplettend te volharden in het strijdperk van dit leven.

In zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus wordt de zesde bede van het ‘Onze Vader’ behandeld. Dit is het gebed dat Jezus ons Zelf heeft geleerd in Matth. 6:9-13. Daarin wordt gebeden: ‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ In antwoord 127 van de HC wordt aangegeven dat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, terwijl onze doodsvijanden: ‘de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten’.

Er wordt daarom verder ook in gebeden: ‘Zo wil ons toch staande houden en sterken, door de kracht van Uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’Het is opmerkelijk dat in dit klassieke belijdenisgeschrift wordt aangegeven, dat het mogelijk is voor een gelovige om hier al ‘de overhand te behouden’. In de hemel is er namelijk geen geestelijke strijd. Dat geeft de hemelburger op aarde moed!

Laten we in ieder geval blijven opletten, omdat de vijanden in de geestelijke wereld niet ophouden om ons aan te vallen. De aanvallen zijn niet van de lucht.

Blijf op een veilige afstand

Houd de vijand goed in het vizier

Zorg er dan ook voor dat je niet op het machtsveld en werkterrein van de kwade geesten komt. Houd ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ goed in het vizier. Je moet ze leren herkennen, en hun tactieken onderkennen. Let speciaal op de invallende gedachten, die je plotseling kunnen overvallen.

Een gerichte bewapening is daarbij van groot belang

Het gaat dus om een geestelijke strijd, die zich afspeelt in de geestelijke wereld boven ons, om ons heen en in onze gedachten. De kwade machten proberen in ons leven te infiltreren in onze gedachten. In Gal.5:1 worden we opgeroepen: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Omgord je met de waarheid

We lezen over de wapenrusting in Efeze 6:14: ‘Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.’

De gelovige moet dus gereedstaan, de lange mantel opgebonden hebbende met de gordel van de waarheid. In eerlijkheid en oprechtheid moet je dus met het Evangelie klaarstaan om uit te gaan. De gerechtigheid van God is daarbij het pantser.

Verder draagt vers 15 ons op: ‘En de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.’  Als je bereidwillig en bereidvaardig bent om het Evangelie te verkondigen  in de kracht van Christus, kan de duivel niets uitrichten om dit te verhinderen. Zorg er voor dat je binnen handbereik blijft van de Heere, Die jou dan als instrument in Zijn hand wil gebruiken.

In Ef.6:16 lezen we verder: ‘Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.’De brandende pijlen zien op de boosheden en de listen van de duivel. Je kunt hier denken aan vervolgingen, dwaalleren, verleidingen, beschuldigingen en laster. Achter het hoge schild kon de soldaat zich geheel verschuilen. De twee dunnen lagen hout waren bij het gevaar van brandende pijlen ook wel bedekt met een natgemaakte huid, waarop deze vurige pijlen uitdoofden. Het geloof is het vertrouwen op en de verbondenheid aan de Heere.

Vers 17 vervolgt: ‘En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.’ De Studiebijbel verklaart: ‘Met ‘de helm der redding’ bedoelt Paulus dus zowel ‘de zekerheid gered te zijn’, als ‘de hoop, de verwachting van de definitieve redding’ bij de komst van Christus. De zekerheid van het geloof is dus belangrijk in de geestelijke strijd.

Ben je jezelf wel bewust van je vaste positie in Christus?! Het is belangrijk dat je weet dat niets je zal kunnen scheiden ‘van de liefde van God, in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:39). Paulus schrijft het letterlijk in Rom. 8:37-39: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, nog machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

De zekerheid van het geloof, door het houvast in het Woord en de beloften van God, is dus van groot belang in de strijd tegen de satan en zijn demonen. Kennis van Gods Woord en de bijbelse principes zijn hiertoe nodig. We dienen te weten wat wij in Christus hebben. Als we Gods liefde hebben mogen ervaren, kunnen we blijmoedig en krachtig zijn in de strijd; we weten dan in Wie wij geloven en dat wij met Hem eeuwig zullen overwinnen.

In de wapenrusting van Efeze 6 is het enige offensieve wapen ‘het zwaard van de Geest’. Het is een kort tweesnijdend zwaard (een ‘machaira’). Het is het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, wat de overwinningen behaalt en de sterke gewapende de vaten ontrooft.

Jezus gebruikte tijdens de verzoeking door satan ook dit wapen, toen de aanvallen afsloeg met  ‘er staat geschreven…’ (vgl. Matth. 4:4,7,10).

Het wapen van het gebed

We sluiten bij vers 18 de uitleg van Efeze 6 over de wapenrusting af, waar wordt toegevoegd: ‘Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.’ Bij de wapenrusting is dus ook het voortdurend gebed nodig. Wij moeten volhardend waken en bidden om niet in verzoeking te komen. Gelukkig mogen de gelovigen ook weten dat Christus voor hen bidt als de biddende Hogepriester in de hemel.

Jezus Christus bidt voor de gelovigen

De satan begeerde de discipelen te ziften als de tarwe, waarbij Jezus bemoedigend toevoegde (vooral in het belang van Petrus): ‘Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden…’  Bij ‘ophouden’ kunnen we ook denken aan ‘bezwijken, opraken’. In Openb.12:16 lees je dat God Zijn biddende kinderen te hulp komt.

Opdrachten

1. Bespreek samen Efeze 6:10-18, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting.

2. Wat betekent het dat het de hele wapenrusting van God is?

2. Waartoe hebben we deze bewapening en hulp van God nodig?

3. Hoe kunnen we worden gesterkt in de Heere? (Ef. 6:10)

4. Waardoor en hoe kunnen we overwinnen?

5. Welke bolwerken moeten worden afgebroken?

6. Noem eens bolwerken die je bij jezelf hebt ontdekt.

7. Welke functie hebben de onderdelen?

8. Wat hebben we er persoonlijk aan?

9. Hoe kan het gebed ons daarbij helpen?

10. Noem je innerlijke geestelijke strijd.

11. Wat kun je steeds maar niet overwinnen?

12. Breng het in gebed en bid voor elkaar in het groepje.

 

Afsluiting met de hele groep met liederen en proclamatie

Sela bezingt in de lied ‘Hij is Koning’ de macht en overwinning van Jezus Christus. Hij behoren wij in het geloof op te zien, om ons veilig te weten. Dat is het vaste uitgangspunt waarop wij kunnen vertrouwen en steunen. Hij is krachtigste veilige Schuilplaats. Hem moeten wij eren als de eeuwige Koning en Overwinnaar.

Je kunt het lied beluisteren via de link naar YouTube. En de tekst van Hans Maat eronder lezen. Wat een geweldig overwinningslied voor onze Koning!

YouTube-video Sela | Hij is Koning (CD/DVD Live in Groningen)

HIJ IS KONING

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;
zijn gezag dat de wereld regeert.
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht;
in de Zoon overwon, triomfeert.
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,
aan het kruis elke duistere macht,
elke keten voor ons, verbroken heeft:
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!

Heel de wereld moet weten wie Jezus is,
die de dood onderworpen heeft.
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;
alle machten ontwapend heeft.
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert
en ook ons bekleedt met zijn kracht.
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet:
Halleluja, van Hem is alle macht!

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,
als een bloem in het veld verdort,
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:
heel de wereld behoort aan God!
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

Hieronder kun je de uitvoering van Psalm 91 door The Psalm Project beluisteren en lezen. Het is bewerkt en gemaakt door Egbert van der Stouw en Eelco Vos. Je kunt het lied aanklikken op de volgende link naar YouTube:

YouTube-video The Psalm Project “U bent mijn schild.” Psalm 91

De Tekst van Psalm 91 van The Psalm Project is ook geschikt om te proclameren:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.