20. Zelfbescherming of vrijheid in Christus?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Ook gelovigen worden in hun gedachten aangevallen door misleidende geesten. Dr. Neil Anderson houdt ons voor: ‘Als gelovigen zouden we geen aandacht moeten schenken aan verleidelijke, beschuldigende en misleidende gedachten. Wij moeten de wapenrusting van God aandoen, het schild van geloof opnemen en tegenstand bieden aan satans vurige pijlen die op onze gedachten gericht zijn.’

De volgende PowerPoint over deze sessie kun je hieronder aanklikken:

 PowerPoint bij sessie Zelfbescherming of vrijheid in Christus

Na de inleidende tekst volgen er persoonlijke vragenlijsten, die je kunt gebruiken bij de pastorale hulpverlening.

Hierin wordt voortgeborduurd op het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ van de bekende counselor Neil T. Anderson. Hierbij beveel ik dit boekje aan voor persoonlijk gebruik en bij de geestelijke hulpverlening.

                                  

Dr. Neil Anderson heeft door middel van zijn organisatie ‘Freedom in Christ Ministries’ in California al veel mensen geestelijk kunnen helpen. Hij is de oprichter en president emeritus van FICM en (co-)auteur van meer dan 50 veelverkochte boeken. Het boek ‘Vrijheid in Christus’ is vertaald in meer dan 30 talen.

Anderson leert ons:

‘U komt niet van uw negatieve gedachten af

door te proberen ze niet meer te denken,

u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

De Waarheid maakt ons vrij

Je ziet hieronder hoe licht en waarheid ons helderheid en vrijheid geven. Jezus leert ons in Joh. 8:32: ‘En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Door inspiratie en geestelijke verlichting word je denken vernieuwd. Je zult dan de vrijheid in Jezus vinden. Hij stelt in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij zegt over Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Wandel in het licht!

Als je in het licht wandelt, zal de duisternis wijken. Volg daarom ook het Licht der wereld. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Het licht zal de duisternis verdrijven, en de waarheid de leugen

We zien  dat dit ook daadwerkelijk leidt tot geestelijk herstel

Gelovigen staan op veilige grond

Weet je jezelf geaccepteerd door God? Ken je de liefde van Jezus Christus? Dit geeft ons innerlijke rust en veiligheid tegenover demonische aanvallen. Als je staat op het gebied van de genade, hebben zij bij jou geen voet om op te staan. Ze hebben geen rechtsgrond bij gelovigen.

Als we mogen weten het eigendom te zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, zullen wij ons ook geestelijk veilig weten.

Lees dat maar in Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Daarin staat ook dat ik weet, dat Jezus Christus mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. De Heilige Geest verzekert mij daarbij van het eeuwige leven. Laat dit ook jouw ‘enige troost’ mogen zijn in het leven en sterven!

De waarheid maakt vrij

Zonden en negatieve gevoelens blokkeren de weg tot geestelijke groei. Een zwaarmoedig karakter kan veel impact op het geestelijk leven. Er kan ook onkunde en onduidelijkheid zijn.

Zwakke en twijfelende gelovigen kunnen juist een prooi worden van de kwellende influisteringen van boze geesten. Door in een leugen te geloven, blijf je twijfelen.

Door in een leugen te geloven, blijf je twijfelen,

maar de waarheid bevrijdt je van de leugen,

daar bestaat geen twijfel over!

Waarheid en leugen kunnen niet samengaan. De leugen houdt je in gebondenheid, maar de waarheid stelt je in de vrijheid. We lezen duidelijk genoeg in Joh.8:31-32: ‘Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Externe machten en interne zwakheden houden ons gebonden,

maar Jezus maakt ons vrij! 

Psychische zwakheden en problemen

Het kunnen ook psychische zwakheden en problemen zijn die tot twijfel en onzekerheid leiden. Het zijn vooral de gevoelens van afwijzing, boosheid en angst die ons de menselijke geest beschadigen en vatbaar maken voor demonen. Zij zoeken naar een voedingsbodem in onze gedachten, om om daar twijfel, leugens en negatieve woorden in te strooien. Laat het zaad van twijfel niet ontkiemen in je hart!

Kwellers op onze weg

Er kan een kweller op je weg zijn geplaatst, die je beschuldigt en het leven bemoeilijkt. God wil zo’n kweller en aanklager ook wel gebruiken als een ‘genadetrainer’, om ons nederig en afhankelijk houden.

We moeten daarbij leren reageren vanuit ons positieve denkveld. Zelfs onze vijanden moeten we liefhebben, en goed voor kwaad vergelden. Het is heel moeilijk om Jezus hierin na te volgen!

Aanvallen op zwakke en beschadigde plekken

Als er al negatieve gevoelens en zwakheden zijn in hart zijn, zullen de kwade machten daar hun verdervende pijlen op richten.

In de volgende afbeelding zie je de infiltratie van geestelijke boosheden in de gedachten. Ze vinden ingang in zwakke, kwetsbare en beschadigde plekken in het hart. Het is opmerkelijk dat ze ook schuldgevoelens willen overbrengen.  Zij kunnen hun boze plannen succesvol uitvoeren in een hart waar zonde en onkunde aanwezig zijn.

Infiltraties van boze machten in de gedachten

 Let op de volgende adviezen:

– Geef geen gehoor aan de boze influisteringen van demonen.

– Besef dat ze werken met leugens en manipulatie.

– Weet dat je de boze gedachten niet hoeft te accepteren

   en kunt verwerpen.

– Weet ook dat je niet zondigt als je de ingevingen niet overneemt.

– Waak over je gevoelsleven.

– Let op je gevoelens van boosheid, schuld, afgunst, afwijzing,

  angst en twijfel.

– Zorg ervoor dat deze negatieve gevoelens niet gaan overheersen

   in je  leven.

– Richt je gedachten op positieve en bemoedigende zaken

   vanuit Gods Woord.

– ‘Word niet overwonnen door het kwade,

   maar overwin het kwade door het goede’ (Rom.12:21).

Opdracht A

Denk na over de adviezen hierboven en de afbeelding van infiltraties van boze machten in de gedachten. Wat kun je er voor jezelf van leren? Hoe wil je het gaan doen?

(Zelf)misleiding door geestelijke problemen

Verder kunnen we worden misleid door een verkeerd zelfbeeld en/of Godsbeeld. Als we met geestelijke en psychische problemen hebben te kampen, hebben we vaak geen helder beeld van de werkelijkheid. Door geestelijk en psychisch in de knel te zitten en overdreven aandacht te vragen voor onze problemen, zijn we vatbaar voor misleiding van onszelf en anderen.

Je kunt jezelf dan laten meeslepen door pijnlijke herinneringen en ervaringen. Je schreeuwt dan om aandacht. Als je die niet krijgt, kun je die gaan uitvergroten door leugens en bedrog. Je wilt dan anderen shockeren en laten schrikken door de ernst van de problemen. Je geeft de boze geesten dan volop te ruimte om te infiltreren in je gedachten en gekwetste gevoelens.

Op den duur ga je steeds meer geloven in je eigen leugens. Een leugengeest nestelt zich dan in je denken. Verkeerde ingevingen kunnen om je hoofd vliegen, maar je moet deze vreemde vogels dus niet laten nestelen in je denken.

Geloof niet in je eigen leugens 

Als het al dwangmatig is geworden, heb je hulp nodig van andere gelovigen. Zij kunnen de zonden en geestelijke boosheden benoemen en een bevrijdend gebed uitspreken in de naam van Jezus Christus.

Jezus is de Waarheid en de Waarheid  bevrijd ons van de leugen. Jouw gedachten en denken kunnen worden vernieuwd (Rom.12:2). Anderson verklaart: ‘U kunt uw gedachten niet ogenblikkelijk vernieuwen, maar het proces zal nooit opgang komen indien u de bolwerken in uw gedachten of uw verdedigingsmechanismen, die soms vleselijke patronen worden genoemd, niet erkent.’

Door (zelf)misleiding en bedrog worden wij ongelukkig, wantrouwend en depressief. Je kunt dan de moed steeds meer gaan opgeven, het touw in het bootje gooien en jezelf laten wegdrijven op je negatieve gevoelens. Door te wandelen in de waarheid kunnen vreugde en vrijheid weer op ons pad komen.

Door te wandelen in de waarheid,

 kunnen vreugde en vrijheid weer op ons pad komen

Het is zeker de moeite waard om je in je stille tijd weer aan Jezus toe te wijden en Hem te geloven op Zijn Woord. Anderson bemoedigt:

‘God zal u kracht geven

 naarmate u op Hem vertrouwt’

Niel Anderson leert ons: ‘De verkeerde manieren die wij hebben ontwikkeld om onszelf voor pijn en verwerping te beschermen, zijn vaak diep in ons leven vastgeroest. Misschien hebt u bijkomend discipelschap of counseling nodig om te leren Christus uw rots, burcht, bevrijder en schuilplaats te laten zijn (zie Ps. 18:1-2).’

Hij gaat verder: ‘Hoe meer u leert hoe liefdevol, machtig en beschermend God is, hoe meer u Hem zult vertrouwen. Hoe meer u zich bewust bent dat Hij u in Christus volledig aanvaardt, hoe meer u vrij zult zijn om tegenover God en anderen open, eerlijk en (op een gezonde manier) kwetsbaar te zijn.’

Er zijn heel wat boeken van dr. Niel Anderson uitgebracht door stichting De Hoop. Het pastorale boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ is uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling, Heverlee, België. Dit laatste boekje is goed te gebruiken bij de opdrachten hieronder.

B. Opdrachten over verkeerde zelfbescherming

Anderson noemt tien manieren waarop je jezelf misleidend en verkeerd kunt beschermen of verdedigen tegen pijn, afwijzing verwerping. Ik geef hieronder de door hem opgestelde lijst door. Daarna volgen er opdrachten om jezelf aan deze lijst te toetsen.

De door Anderson opgesteld lijst van verkeerde zelfverdediging:

  • Ontkenning van de werkelijkheid (bewust of onbewust).
  • Fantasie (vlucht uit de realiteit door dagdromen, TV of film kijken, luisteren naar muziek, spelen met computer of videospelletjes, misbruik van drugs, medicatie of alcohol.
  • Emotioneel isolement (zich terugtrekken van mensen of hen op afstand houden om verwerping te vermijden).
  • Regressie (zich terugtrekken in minder bedreigende tijden).
  • Misplaatste boosheid (frustraties op onschuldige mensen afreageren).
  • Projectie (aan anderen toeschrijven wat onaanvaardbaar is voor uzelf).
  • Rationalisatie (voor mijn eigen tekortkomingen excuses gebruiken).
  • Liegen (zichzelf beschermen door bedrog).
  • Uzelf en anderen beschuldigen (wanneer u of anderen niet verantwoordelijk zijn).
  • Hypocrisie (een verkeerde indruk wekken).

Toets jezelf aan deze lijst van Anderson. Welke van de genoemde zaken gelden voor jou in mindere of meerdere mate? Wat het meest voor je geldt, is voor jou dan nummer 1.

1. In volgorde van belangrijkheid (voor jezelf persoonlijk) moet je de hierboven genoemde verdedigingsmechanismen gaan nummeren.

2. In een gespreksgroepje kunnen meerderen dit voor zichzelf doen.

3. Nadat je deze lijst in volgorde van belangrijkheid voor jezelf hebt ingevuld, moet je aangeven welke misleidingen absoluut niet voor jou gelden.

4. Geef daarna aan welke misleidingen toch wel een bepaalde rol spelen in je leven.

5. Waarom is dat zo?

6. In hoeverre heeft dit te maken met ervaringen uit het verleden?

7. Heb je er moeite mee?

8. Daarna kun je de uitslagen met elkaar vergelijken en er over spreken.

9. Denk daarna met elkaar na over het verkeerde en misleidende hierin.

10. Wil je jezelf bekeren van het verkeerde wat je hebt ontdekt?

11. Wil je jezelf oprecht toewijden God?

12. Ga er samen over in gebed (waarin je belijden en toewijden).

 

C. Opdrachten discussiegroepje

1. Waardoor kan jouw denken negatief zijn beïnvloed?

Denk na over de volgende mogelijkheden. Zet in volgorde van belangrijkheid de zaken die voor jou gelden op een rij.

      A. Door ingevingen van boze geesten.

      B. Door erfelijke belasting.

      C. Door gezinsproblemen thuis vanaf de kinderjaren.

      D. Door een laag en negatief zelfbeeld.

      E. Door moeilijke en bedreigende omstandigheden.

      F. Door niet serieus genomen te worden.

      G. Door te worden afgewezen.

      H. Door te worden gepest.

       I.  Door depressieve gevoelens.

       J. Door ontevredenheid.

       K. Door afgunst.

       L. Door angst.

       M. Door boosheid.

       N. Door een moeilijke puberteit.

       O. Door sterke verleidingen.

       P. Door onkunde en wettisch denken.

       Q. Door gebrek aan relativeringsvermogen.

       R. Door overgevoeligheid en snel geprikkeld te zijn.

       S. Door teveel ontspanning te willen hebben.

       T. Door niet te diep te willen nadenken.

       U. Door oppervlakkigheid.

       V. Door verkeerde contacten.

       W. Door verkeerde begeerten.

        X. Door te zwakke wilskracht.

        Y. Door te veel teleurstellingen.

        Z. Door twijfel.

2.  Als je het voor jezelf op een rij hebt, kijk dan welke 10 zaken het meest genoemd zijn in de groep. Die kun je in het discussiegroepje bespreken.

3.  Waarom spelen de door jou genoemde zaken een belangrijke rol in je denken?

4.  In hoeverre heeft dit te maken met jouw zelfbeeld of met ervaringen van vroeger?

5.  Welke 10 zaken uit de rij spelen voor jou geen belangrijke rol? Waarom?

6.  Heb je ergens innerlijk moeite mee en behoefte aan pastorale hulp of gebed?

7.  Wat belemmert je om God te kunnen vertrouwen en in overgave aan Hem te leven?

8. Ga er samen over in gebed.

 

D. Opdrachten discussiegroepje

Bespreek de volgende tekstgedeelten met behulp van de volgende vier kaarten van het positief denken: waarheid, licht, helpen en helen.

Als je iets over deze vier zaken wilt zeggen naar aanleiding van de te lezen teksten, moet je daarbij de juiste kaart in je hand houden.

Lezen Johannes 8:31-36

Jezus leert ons in Joh. 8:32: ‘En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Hij verklaart erbij in vers 34: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.’

Door geestelijke verlichting word je denken vernieuwd. Je zult dan de vrijheid in Jezus vinden. Hij stelt in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij zegt over Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

1. Hoe maakt de Waarheid ons vrij?

2. Vertel eens hoe je bent vrijgemaakt als slaaf van de zonde.

3. Waarom geeft het volgen van Jezus je innerlijke vrijheid?

Wandel in het licht!

Als je in het licht wandelt, zal de duisternis wijken. Volg daarom ook het Licht der wereld. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

4. Wanneer wandel je in het licht met Jezus?

5. Waarom verdwijnt dan zelfmisleiding uit je leven?

6. Welke duisternis wijkt er als je Jezus volgt?

 

Wanneer ben je veilig?

Hieronder kun je een lied van Sela over Psalm 91 en de toevlucht bij God aanklikken:

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

(Tekst & muziek: Adrian Roest)

 YouTube-video Mijn toevlucht

Lezen Psalm 91

Toelichting op Psalm 91

God is een veilige schuilplaats voor de gelovigen. In Psalm 46:2-3 klinkt de geloofstaal: ‘God is ons een toevlucht en vesting; Hij is  in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn…’ Heb je ook al een veilige schuilplaats en vesting gevonden bij God? Psalm 91 leert ons dit.

Psalm 91 is een psalm van vertrouwen en bevrijding 

Veel mensen zonder God zijn op geestelijk gebied angstige vluchtelingen. Herken je het vluchtgedrag? Je ziet overal gekwetste en depressieve mensen wegduiken in verslavingen, zelfhandhaving en zelfbeklag. Door struisvogelgedrag en verdoving komen velen niet goed terecht.

Kom in de schuilplaats van God

Als je in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, verblijf je in de schaduw van de Almachtige (volgens vers 1). In de Hebreeuwse grondtekst kun je zien dat het kan gaan over een ‘wonen, zitten, (veilig) verblijven, overnachten of logeren in de (rots)vesting van de almachtige God. Je hebt daar een beschutting en een veilige toevlucht. Dit wordt door een gelovige ook nu nog ervaren. Deut. 33:27 verzekert de kinderen van de Allerhoogste: ‘De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen…’

Wil je het ook in een geloofsbelijdenis uitspreken, zoals we lezen in vers 2: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ Dit is belangrijk als voor bevrijding uit angst en bezorgdheid, maar ook als je geestelijk wordt aangevallen door demonische machten. In oudere verklaringen wordt aangenomen dat vers 5 een zinspeling is op demonische invloeden, zoals ‘demon van de middag’ (ook Vulgata) en in de Targum: ‘boze geesten die rondgaan in de nacht’ en: ‘scharen van de demonen'(vers 6). Psalm 91 werd vroeger ook al gebruikt als afweertekst tegen boze geesten.

Beloften van bescherming

Tegenover de genoemde gevaren staan de beloften van bescherming door God en zijn engelen. Je ziet in vers 9 weer een geloofsdaad, als er wordt beleden: ‘Want U HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.’ De Willibrordvertaling geeft aan: ‘Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen.’ Als een (geestelijke) dakloze kun je bij de Allerhoogste God jouw woning vinden.

Als je de HEERE als God en toevlucht belijdt, wordt je zelfs wel door zijn engelen opgetild en gedragen. Zij bewaren en beschermen je voor struikelen en verwonding, maar ook bij moeite en tegenspoed. De engelen van God zijn dienende geesten voor de gelovigen (zie Hebr. 1:7 en 14).

Beloften van uitredding

In Psalm 91:3-8 belooft God uitredding en bescherming. In vers 4 lezen we: ‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen.’ Bij deze vleugels gaat het over ‘bedekken en schuilen’. God houdt Zijn kinderen nauwlettend in de gaten. Zijn oog rust liefdevol op Zijn volk, zoals we lezen in Deut. 32:10: ‘Hij beschermde hem als Zijn oogappel.’ In de verzen 11 en 12 vervolgt Mozes: ‘Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreid, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid…’ Een prachtig beeld van liefdevolle zorg van een God die waakt, beschermd en redt. Hij is de God Die het belooft en ook feilloos kan volbrengen.

Gods liefde laat nooit los en laat niet vallen

Als gelovige val je niet uit Zijn hand

 

Beloften van bevrijding en heil

In Psalm 91:14-16 zien we dat God belooft te bevrijden en te horen. Hij is de Verhoorder van de gebeden. Hij geeft heil en zegen. In vers 14 lezen we de volgende opmerkelijke woorden: ‘Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden…’ Daarna volgen meer aspecten van vertrouwen in God. Voor geestelijke bevrijding is het belangrijk dat de volgende drie genoemde aspecten van vertrouwen aanwezig zijn: God liefdevol aanhangen, Zijn Naam kennen en Hem aanroepen. Bij een bevrijdingssessie van een geestelijke belasting of gebondenheid moeten we hierop letten. Dit ziet op geloof, vertrouwen en oprechte overgave bij de persoon waarvoor gebeden wordt.

De acht volgende aspecten van Gods bescherming worden in Psalm 91:14-16 genoemd: bevrijding, verhoging, verhoring, Zijn aanwezigheid, uitredding, eer, lengte van dagen en heil. Is dat geen heerlijk aanbod van genade, bescherming en geluk?

Als je op God vertrouwt en in Jezus gelooft,

heb je geen zelfbescherming of zelfhandhaving meer nodig

Je mag dan schuilen bij God en je bevrijd weten door Jezus. In Galaten 5:1 worden we als gelovigen opgeroepen: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft…’ Vanuit de grondtekst kunnen we lezen: ‘Je bent tot vrijheid bevrijdt.’

7. Waardoor is zelfbescherming niet meer nodig als je Psalm 91 leest?

8. Als je gelooft, ben je veilig. Het geloof ziet de waarheid onder ogen. Wat moet je volgens teksten uit Psalm 91 weten, om je veilig te voelen?

9. Welke teksten uit Psalm 91 helpen je?

10. Veiligheid en acceptatie zijn erg belangrijk voor heling van een verwonde ziel. Hoe zie je dat in de Psalm?

11. Waarom is het belangrijk dat je (hardop) je geloof in Jezus belijdt en je liefde tot God uitspreekt?

12. Wat is er in je veranderd, sinds het geloof in je hart gekomen is? Kun je daarover iets delen?

Afsluitend gebed in het groepje

 

Liederen bij de sessie:

Aan te klikken naar YouTube:

 YouTube-video Je hoeft niet bang te zijn

Opwekking 640 wordt gezongen door Marcel en Lydia Zimmer. Hieronder volgt de tekst en het lied:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer,
Die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermer,
Die over mij waakt,
Die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan.
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer.

 YouTube-video Mijn hulp is van U, Heer

Hieronder volgt nog een bemoedigend lied, dat bij de sessie past:

 Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af. 
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God…

Stil mijn ziel wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil + tekst

Toegevoegde leestekst:

Veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste

Lees: Psalm 91

Je bent door het geloof veilig in de aanwezigheid van God. Door verschillende beelden wordt dit in de Bijbel duidelijk gemaakt. Het is van het grootste belang dat je weet in welke positie of plaats je bent. Verkeer je op een veilige of onveilige plaats? Ben je ‘veilig in Jezus armen’. Weet je dat de hemelse Vader over je waakt?

Ik zal het illustreren met een kort voorbeeld dat ik eens las over een kleine jongen die helemaal alleen in een grote treincoupé reisde. Het was buiten al donker. Een man liep door de trein en merkt de jongen op. Hij vroeg hem: ‘Ben je niet bang om hier helemaal alleen te zijn?’ ‘Nee hoor,’ reageerde het jongetje, ‘want mijn vader is de machinist.’ Hij wist zich veilig, omdat zijn vader de trein bestuurde en wist waar zijn zoontje zat.

Een gelovige verkeert in een veilige positie. We lezen over zijn veilige positie in Ps.91:1: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

God beschermd Zijn kinderen ook door de engelen. In vers 11 wordt aangegeven: ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.’

Een gelovige hoeft onder de beschermende hand van God

niet bang te zijn!

Laat je jezelf ook wel eens bang maken?

 

Je hoeft niet bang te zijn!

Er is een mooi voorbeeld van een vader die met zijn zoontje in de auto op een drukke weg rijdt. Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel. De angstige jongen gilt het uit van angst!

Op een geschikt moment vangt zijn vader de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een paniek!

Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’ om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.

Als variant op het bekende kinderliedje kun je zingen:

Je hoeft niet bang te zijn,

al dreigt de duivel weer,

leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer

 

Wang MingDao: van bangerik naar geloofsheld

Ex-marinier Broeder David was eens bij mw. Kwang in China om het project Parel voor te bereiden, namelijk om één miljoen Bijbels tegelijk naar China te smokkelen. In 1974 heeft de Chinese geloofsgetuige, mw. Kwang, een visioen gekregen, terwijl ze in een afschuwelijk ondergrondse gevangenis verbleef. Ze was daarvoor verschrikkelijk gemarteld. Ze zag in het visioen vele duizenden medewerkers, vanuit het Oosten en Westen, zij aan zij een greppel graven. Deze werd steeds dieper en langer. Daarna begon er water doorheen te stromen. Ze zag eerst door China stromen, naar alle delen van het land, en daarna door de hele wereld.’

Dit visioen is duidelijk uitgekomen. Op 18 juni 1981 werden de één miljoen bijbels vanuit een schip in China aan land gebracht. Zo’n 20.000 Chinese christenen waren naar de kust gekomen om de bijbels snel af te voeren. De bijbels werden in één uur aan land gebracht.

Na vier uur kwam er een patrouille van het leger op die plaats. Toch is zeker 80 procent van deze bijbels na kortere of langere tijd op de plaats van bestemming aangekomen.

 

Tijdens dit bezoek aan China bezocht broeder David ook Wang MingDao. Samen met Watchman Nee was hij een belangrijk leider geweest van de Chinese kerk. In 1955 werd hij gearresteerd, wegens zijn verzet tegen de door de communisten gestuurde Drie-Zelf beweging. Na veertien dagen gevangenis ondertekende hij een bekentenis, dat zijn verzet niet goed was geweest. Na zijn vrijlating besefte hij dat hij ‘gehersenspoeld’ was… en herriep hij zijn bekentenis!

De korte tijd van verloochening heeft hij ervaren als een verschrikkelijke, onhoudbare toestand, veel zwaarder dan de volgende 22 jaar en 8 maanden gevangenschap. In januari 1980 werd hij pas vrijgelaten (twee jaar na de vrijlating van zijn vrouw).

David ontmoette geen lichamelijk gebroken oude man, maar een frisse, vurige gelovige, die de Heere nog steeds innig liefhad. Wang MingDao zei tegen hem: ‘Ik denk aan de woorden die Jezus in Openbaring 2:10 tot Zijn volgelingen spreekt: ‘Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.’

De 23-jarige loutering had hem rijker gemaakt. Hij vervolgde:

‘Vijfentwintig jaar geleden had ik er geen besef van dat satan er op zat te wachten om me op mijn zwakste plek aan te vallen.

Ik was een bangerik. Dat wist ik maar al te goed.

En hij bracht mij in aanraking met een terreur, die ik niet voor mogelijk had gehouden. En net als Petrus was ik zwak.’

De Heere heeft hem niets verweten, maar getroost met de woorden: ‘Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven.’

De oude geloofsgetuige verklaarde uiteindelijk:

‘Nu is er nog maar Eén Die ik vrees: God.

Zolang ik niet tegen God zondig en Hem trouw blijf,

heb ik niets te vrezen.

Iedere dag die wij op aarde doorbrengen,

moeten wij waakzaam zijn.’